технічні науки
1. Фісун М.Т. Про співвідношення між нормалізацією таблиць та ER-схемами при проектуванні структури бази даних
Показано, як поєднати роботу із створення структур баз даних методами побудови діаграм “Сутності – зв’язки” (ERD – Entity Relationship Diagram ) з нормалізацією реляцій. Зроблено висновок, що коректна побудова ERD предметної сфери забезпечує для системи реляцій створюваної бази даних третю нормальну форму. Такий висновок продемостровано на прикладі побудови ERD для інформаційної системи щодо приміщень будівлі та предметів і технічних систем, що знаходяться в них.
2. Дихта Л.М., Пащенко А.Ю. Гідродинамічна задача про визначення ударних навантажень, що діють на шпангоутний контур судна типу “Глибоке V”
При загальновідомих в теорії удару плаваючих тіл припущеннях розглянуто крайову задачу про збурений рух ідеальної нестисливої рідини, викликаний миттєвою зміною швидкості шпангоутного контуру судна типу “глибоке V” як абсолютно твердого тіла з трьома ступенями свободи. Розв’язок вказаної задачі здійснюється за допомогою потужних методів теорії функцій комплексної змінної, які грунтуються на використанні принципу симетрії Шварца в поєднанні з конформним перетворенням областей. Одержаний розв’язок дає змогу обчислити приєднані маси шпангоутного контуру, через які визначаються і діючі на контур гідродинамічні реакції навколишньої рідини.
3. Кутковецький В.Я., Турти М.В. Про недоцільність використання медіани Ходжеса-Лемана в однофакторному аналізі
В статті показується можливість суттєвого спрощення статистичних розрахунків. Отримана у загальному вигляді формула дозволяє замінити медіану Ходжеса-Лемана при скороченні проміжних розрахунків у три та більше разів.
4. Донченко М.В., Салтовський Б.Г. Використання ГІС-технологій для розпайовування земельних угідь
В статті розглядається можливість використання геоінформаційних систем для виконання землевпорядних робіт на прикладі вирішення проблеми розпайовуння колективних сільськогосподарських підприємств.
5. Гожий О.П Метод побудови систем аналізу в САПР
Запропоновано підхід до побудови систем аналізу в САПР. Підхід заснований на застосуванні нечітких алгоритмів. Головна особливість алгоритмів - це те, що їх функціонування змінюється в залежності від нечіткої області адекватності математичної моделі.
6. Білий Ю.О. Феофан Прокопович та Іріней Фальковський і викладання математики в Києво-Могилянській Академії “першого скликання”
Стаття висвітлює стан викладання основ математичних знань у Києво-Могилянській Академії в перший період її існування на основі рукописних матеріалів, які збереглися в Рукописному відділі ЦНБ НАНУ ім. Вернадського у Києві. Розглядається діяльність таких діячів КМА, як Феофан Прокопович та Іріней Фальковський.
7. Кравець І.О. Використання метода Mathcad для розв'язання нестаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних
Показана можливість використання математичного пакета Mathcad для розв'язання нестаціонарних рівнянь у частинних похідних, для розв'язання якихнема вбудованих функцій.
8. Суслов С.В. Використання комп’ютерного моделювання у дослідженнях гідродинамічних сил, що діють на корпус судна
Розглядаються основні характеристики комп’ютерної моделі, яка використовується у дослідженнях гідродинамічних навантажень на судна. Моделюється плоска течія, що викликається вертикальним рухом шпангоутного перетину на вільній поверхні води. Описується комп’ютерна реалізація.
9. Старченко В.В. Концепція семантично цілісної інформаційної моделі програмного забезпечення САПР корпусу судна
Пропонується концепція об’єктивно-орієнтованої інформаційної моделі програмного забезпечення САПР корпусу судна з декількома типами об’єктної ієрархії, що взаємно доповнюються. Структура такої моделі дозволяє виконувати зміни у будь-якому її компоненті, не порушуючи загальної семантичної цілісності.
10. Мудров О.П. Cтворення універсальних www-серверів
У статті розглянуто основні проблеми створення універсальних www-серверів, досліджуються шляхи їх розв’язання.