Доуніверситетська підготовка - Методичні рекомендації з української мови (для абітурієнтів). Граматика. Частина ІІ. Випуск 12.

УДК 811.161.2 (07)
ББК 81.2 Ук
Д 33
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 4(57) від 27.12.2007 р.)
Рецензент:
Крутоголова О.В., к.пед.н., доцент
Денищич Т.А. Методичні рекомендації з української мови для абітурієнтів. Граматика. Ч. 2. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 12. – 112 с.
Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови.
У рекомендаціях подано різні види вправ із граматики, орфографії і пунктуації та тестові завдання з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови, виробленні практичних умінь та навичок. Матеріал розміщений у логічній послідовності, що забезпечує закріплення і перевірку теоретичних знань, дає широкі можливості для самостійної підготовки та перевірки власних знань з української мови.
Для випускників загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто прагне вдоско-налити свої знання з української мови.

1. Титул.
2. Зміст.
3. Погодинний тематичний план вивчення курсу “Українська мова”.
4. Тема 1. Морфологія. Іменник. Лексикограматичні розряди та граматичні категорії іменника. Складні випадки визначення роду іменників.
5. Тема 2. Типи відмінювання іменників. Особливості відмінювання іменників І та ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни чоловічого роду. Відмінювання іменників з основою на –р.
6. Тема 3. Особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відміни. Відмінювання іменників, що вживаються лише у множині. Кличний відмінок іменників. Відмінювання прізвищ, імен по батькові.
7. Тема 4. Прикметник, розряди прикметників за значенням. Утворення присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.
8. Тема 5. Утворення ступенів порівняння прикметників. Помилки при ступенюванні прикметників.
9. Тема 6. Відмінювання та правопис займенників. Уживання займенників.
10. Тема 7. Числівник, розряди за значенням і за будовою. Відмінювання числівників.
11. Тема 8. Узгодження числівників з іменниками. Синонімія числівників (уживання збірних числівників). Утворення складних слів, першим компонентом яких є числівник.
12. Тема 9. Правопис прислівників. Ступенювання прислівників.
13. Тема 10. Дієслово, способи дієслова. Дієвідмінювання і правопис дієслів.
14. Тема 11. Утворення і вживання дієприкметників та дієприслівників.
15. Тема 12. Правопис та вживання службових частин мови. Частки НЕ, НІ з різними частинами мови.
16. Тема 13. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення і речення. Узгодження присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.
17. Тема 14. Розділові знаки у простому реченні.
18. Тема 15. Пунктуація складного речення.
19. Підсумкове тестування.
20. Відповіді на тестові завдання.
21. Список умовних скорочень.
22. Список використаної та рекомендованої літератури.
23. Рецензент.