Для самостійного вивчення - УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Правознавство” заочної форми навчання. Випуск 41.

ББК 81.2 Укр
П 56
УДК 811.161.2 (075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім.
П. Могили (Протокол №5 (37) від 13 січня 2006 р.).
Рецензенти:
Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри німецької філології та теорії і практики перекладу
Крутоголова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри української філології та світової літератури
Пономаренко С.С.
Українська мова за фаховим спрямуванням: Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Право-знавство” заочної форми навчання. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 41. – 60 с.
ББК 81.2 Укр
Методичні рекомендації містять тематику і план практичних занять, план самостійної роботи студентів із вказівками до її виконання, рейтингову систему оцінювання студентів, підсумкові контрольні завдання. Можуть надати допомогу у вивченні найскладніших тем з української орфографії, граматики, слововживання та фразеології.
Розраховані на студентів заочної форми навчання правничих спеціальностей.

Нічого не знайдено