Для самостійного вивчення - УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ. Збірник завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050104 “Фінанси”. Випуск 94.

УДК 005.52:005.334
ББК 65.050.9(2)2
К 89
Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 7 (60) від 27.03.2008 р.).
Рецензент:
Гурченков О.П., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і організації виробництва Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.
Кузьменко О.Б.
Управління ризиком: Збірник завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050104 “Фінанси”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 94. – 44 с. (Для самостійного вивчення).
У збірнику наведено теми для самостійного вивчення дисципліни, рекомендовану літературу, питання до заліку з дисципліни “Управління ризиком”, вимоги та оцінку підсумкового індивідуального завдання (контрольної роботи), варіанти підсумкового індивідуального завдання. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.050104 “Фінанси”.

1. Вступ
2. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
5. ВАРІАНТИ ПІДСУМКОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ