Авторська лекція - Матеріали других наукових читань пам`яті Сергія Таращука

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол №9 від 11 березня 2011 р.).
Редакційна колегія:
Клименко Л. П. – ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Мещанінов О. П. – проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор педагогічних наук, професор
Артамонов В. А. – директор НПП «Бузький Гард»
Деркач О. М. – директор Південної філії інституту екології НЕЦ України, заслужений природоохоронець України
Мітрясова О. П. – завідувач кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор педагогічних наук, доцент
Коломієць Г. В. – завідувач лабораторії еколого-економічного оцінювання природних ресурсів Інституту агроекології та економіки природокористування НААН України, кандидат біологічних наук.

У збірнику представлено статті та тези доповідей учасників ІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв,квітень 2011 року), в яких обговорюються перспективи розбудови національної екомережі України, наукові засади збереження біорізноманіття, різні напрями природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, сучасний стан екологічної просвіти та підготовки спеціалістів для заповідної справи.Видання буде корисним екологам, спеціалістам у сфері управління біоресурсами, працівникам заповідних об’єктів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони довкілля та екологічної освіти. За зміст і достовірність інформації несуть відповідальність
автори публікацій.
1. Зміст
2. Передмова
3. Андрусенко А. М. Орнітофауна національного природного парку «Бузький Гард»
4. Артамонов В. А., Мірошниченко О. В. Проблеми і перспективи розвитку служби державної охорони природно-заповідного фонду України
5. Бабко Р. В., Кириченко М. Б. Різноманіття турунів (Coleoptera, Carabidae) як показник ступеня антропічного впливу на територію РЛП «Тилігульський»
6. Батовська В. В., Крищенко О. С. Еколого-освітня діяльність національного природного парку «Бузький Гард»
7. Безсонов Є. М., Андрушкевичус А. А. Вікові дерева міста Миколаєва: пошук та необхідність їх збереження
8. Беляков И. В. Динамика состояний популяций земноводных и пресмыкающихся Одесской области
9. Беляков И. В. Проблема массового браконьерского отлова некоторых представителей гепетофауны Одесской области
10. Бурда Р. І. Актуальність вивчення антропофітів у межах природно- заповідного фонду
11. Василюк О. В., Костюшин В. А., Коломицев Г. О. Концептуальні засади розбудови національної екомережі України та питання включення до неї степових біотопів
12. Давиденко В. М. Засновник біосферного заповідника «Асканія-Нова» Ф. Е. Фальц-Фейн поглядом з ХХІ століття
13. Деркач О. М. До питання розширення території природного заповідника «Єланецький степ»
14. Деркач О. М. Оцінка загроз біорізноманіттю в районах будівництва вітрових електростанцій та розробка заходів з мінімізації їх впливу на природне довкілля
15. Драбинюк Г. В. Флористичні дослідження території національного природного парку «Бузький Гард»
16. Кириченко М. Б., Назаренко В. Ю. Туруни та довгоносикоподібні (Carabidae, Curculionoіdea) в умовах системи ярів РЛП «Тилігульський»
17. Козловський Ю. І. Моніторинг ендемічних гризунів на території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та проблеми їх збереження
18. Коломієць Г. В., Мовчан Я. І. Гранітно-степове Побужжя в системі національної екомережі України
19. Кравчик А. М. Опыт пеших походов: новые возможности сохранения дикой природы
20. Куценко С. В. Про можливості застосування методики експрес-оцінки rappam для визначення стану територій природно-заповідного фонду Миколаївської області
21. Лавренюк О. В., Абдулоєва О. С. Поширення видів родини Orchidaceae Lindl. у Київській області
22. Лебідь С. Г., Сербулова Н. А. Візит-центр заповідного об’єкта як осередок формування екологічної культури відвідувачів
23. Легкий C. В. Дослідження абіотичного середовища (температура повітря, опади) національного природного парку «Бузький Гард»
24. Мальцев В. І., Зуб Л. М., Карпова Г. О., Костюшин В. А., Титар В. М., Мішта А. В., Некрасова О. Д., Ніколаєнко К. А. Інформаційна підтримка функціонування Дніпровського екокоридору
25. Масікевич Ю. Г., Солодкий В. Д. Заходи щодо збереження буковинської субпопуляції зубра європейського
26. Мітрясова О. П. Стан і перспективи розвитку екологічної освіти
27. Мовчан Я. І. Екомережа України в контексті викликів сучасності
28. Нужна Г. Д. До фауни їздців-аномалонін (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) РЛП «Тилігульський»
29. Парнікоза І. Ю., Троїцька Т. Б., Троїцький М. О., Кунах В. А. Стан популяцій Iris pumila L. з різних регіонів Миколаївщини
30. Прекрасна Є. П., Василюк О. В. Запроектований національний природний парк «Дівички» – клаптик Кінбурну на Київщині
31. Редінов К. О. Деякі зміни у гніздовій орнітофауні РЛП «Тилігульський»
32. Редінов К. О., Петрович З. О. Рідкісні види птахів у Миколаївській області: сучасний стан та охорона
33. Романенко М. М., Романенко А. В. Про інвентаризацію природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду
34. Рубель О. Е. Трансакция биосферного заповедания как механизм институционального природопользования
35. Сіренко І. П. Сіренко С. І. Концептуальна модель електронної бази даних «Літопис природи»
36. Таращук М. В., Безкровна О. В. Ногохвістки (Collembola) весняної фенологічної синузії мезотрофного болота у Поліському державному заповіднику
37. Терновая Ю. В., Цыкало А. Л., Черная Т. Г. Хранитель Днестра (к 85-летию со дня рождения Вадима Николаевича Гонтаренко)
38. Форманюк І. В. Досвід еколого-освітньої роботи РЛП «Кінбурнська коса» з учнівською молоддю
39. Цыкало А. Л. Николай Иванович Андрусов (к 150-летию со дня рождения ученого)
40. Відомості Відомості про авторів