Авторська лекція - Криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів. Конспект лекцій та практичні завдання до семінарських занять.

ББК 67.99(2)94
К 64
УДК 343.9(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол №4(36) від 08.12.2005 р.).
Коновалов В.В. Криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів: Конспект лекцій та практичні завдання до семінарських занять. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. –
Вип. 3. – 144 с.
Конспект лекцій складений у відповідності із програмою навчального курсу “Криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів”. В цьому методичному виданні наведені загальні положення з організації, планування і проведення слідчих дій, а також методики розслідування найбільш поширених видів злочинів.
Після теоретичного викладення теми міститься практичне завдання, метою якого є розвиток творчих здібностей студентів. Вирішення практичного завдання сприятиме оволодінню навичками складання окремих процесуальних документів (протоколів огляду місця події, обшуку, складання схем тощо), застосуванню тактичних прийомів підготовки та проведення окремих слідчих дій, плануванню тактичних операцій і тактичних комбінацій.
Також пропонується перелік питань для самоконтролю, теми рефератів і літератури, що рекомендується при вивченні кожної теми.

Нічого не знайдено