Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Чорноморського державного університету ім. Петра Могили від 11.02.2010 р., протокол № 6.
Рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 16.02.2010 р., протокол № 1.

Головний редактор:
д-р іст. наук професор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань (директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна рада:
д-р техн. наук професор Л.П. Клименко (ректор ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р пед. наук професор О.П. Мещанінов (проректор із наукової роботи ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор В.М. Дарієнко (Херсонський економіко-правовий інститут)
канд. іст. наук старший науковий співробітник О.О. Маврін (заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Гру-шевського НАН України)

Редакційна колегія:
д-р іст. наук професор М.О. Багмет (ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор А.І. Колісниченко (ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор Ю.В. Котляр (ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор С.В. Пронь (ЧДУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор П.М. Тригуб (ЧДУ ім. Петра Могили)
канд. іст. наук доцент професор кафедри Є.Г. Сінкевич – заступник головного редактора (ЧДУ ім. Петра Могили)
І.Ю. Сінкевич – відповідальний секретар (Херсонський державний університет)

Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 4. – 132 с.

Збірник містить публікації історичних джерел і матеріалів, джерело-знавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем ре-ґіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки й освіти, рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове.
1. Зміст
2. ВІД РЕДКОЛЕГІЇ
3. БОРОТЬБА ТЕНДЕНЦІЙ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ XI СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРАЦЬ ІОАННА СКИЛИЦІ ТА МИХАЇЛА ПСЕЛЛА)
4. Клименко B.B. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
5. Король А. І. ДОСЛІДЖЕННЯ В. САРБЕЄМ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРА ЇНИ
6. Макієнко О.А. ВИДАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7. Скрипник В.В. ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ СХОДОЗНАВЦЯ В.В. ГРИГОР'ЄВА
8. Шугальова І.М. АНАЛІЗ ОСОБИСТОГО ФОНДУ ПЕТРА ЄВГРАФОВИЧА КОВАЛЕВСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)
9. Бондарук Л.В. РОЛЬ УКРА ЇНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НОРИЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ
10. Бушин М.І., Чубіна Т.Д. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН У 90-X РОКАХ XX СТ.
11. Кухарчук О.С. УЧАСТЬ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2006 РОКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
12. Малишев О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ СТОСОВНО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ДРІБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОКИ «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» ТА НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
13. Міронова І.С. УКРАЇНСЬКА ПОШТА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕТРІВНИ (1741-1761 рр)
14. Пронь С.В. КРАЇНСЬКЕ СХОДОЗНАВСТВО: «ДРУГОРЯДНА РОЛЬ» В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИМІРУ
15. Ткачук В.В. УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ НА ВОЛИНІ В 1930-Х РР.
16. Черемісін О.В. МІСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
17. Богданова Т.Є., Чебан С.Ю. ЛІВАНСЬКА КРИЗА 2006р.: РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАСЛІДКИ
18. Гарагонич В.В. ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
19. Сінкевич Є.Г., Попова С.М. КУРДСЬКА ПРОБЛЕМА НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
20. Рудишина О.С. ВНЕСОК ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТРОПІЗМІВ НА ПОЧАТКУXXст.
21. Томаченко О.В. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
22. Дариенко В.Н. КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА М.Д. ХМЫРОВА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
23. Волосник Ю.П. ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАННЕГО ЭТАПА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЕВИСТИКИ
24. НАШІ АВТОРИ