Чорноморський літопис - Чорноморський літопис.Випуск 7

Чорноморський літопис : Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Вип. 7. – 208 с.
Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Зміст
1. Зміст
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2. Воронін В. М. (Київ) Становлення і розвиток інституту присвоєння почесних звань у нагородній системі Радянської України в довоєнний час та період Великої Вітчизняної війни
3. Зелінський М. В. (Миколаїв) Часопис «Przeglad Wszechpolski» (1895-1905) як джерело до вивчення поглядів Романа Дмовського на українське питання
4. Лазуренко В. М. (Черкаси) Радянське фермерство як альтернатива сталінській колективізації
5. Нікілєв О. Ф. (Дніпропетровськ) Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-60-х років: джерела російських архівних фондів у відображенні процесу
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ
6. Гайдай О. М. (Миколаїв Рід Харитоненків у працях англійської дослідниці К. Бертон
7. Кучеренко А. А. (Херсон) Українсько-польські відносини в Галичині та процеси модернізації в Австро-Угорщині (1900-1918 рр.) в історіографії .
8. Прокоп Ю. В. (Одеса) Переселення євреїв із Галичини до Херсонської губернії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: причини та етапи
9. Тимів І. М. (Івано-Франківськ) Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст.
10. Шабашов А. В. (Одеса) Тюркський і слов’янський субстрати у молдаван українського Буджака: за матеріалами термінології спорідненості
ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
11. Гоцуляк В. В. (Черкаси) Вчений, будівничий історичної школи Микола Іванович Бушин
12. Конюхов С. В. (Львів) До проблеми висвітлення сучасними польськими підручниками діяльності українських націоналістів у роки Другої світової війни .
13. Котляр Ю. В. (Миколаїв) Історія українського селянства 1917-1929 рр. у творах зарубіжних дослідників
14. Кудінов Ю. М. (Вінниця) Стереотипи мислення вчених Північної Америки у дослідженні історії ранньомодерної України
15. Морозова О. С. (Київ) Волинська трагедія у сучасній українській і польській історіографії
16. Райківський І. Я. (Івано-Франківськ) Українське «національне відродження» (націотворення) в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. у зарубіжній історіографії .
17. Романець Н. Р. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Репресивна політика радянської влади в українському селі (1928-1933 рр.) у висвітленні сучасної зарубіжної історіографії
18. Стопчак М. В. (Вінниця) Діяльність Директорії УНР зі створення конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії
19. Ткачук А. І. (Херсон) Сучасна українська історіографія про дослідження польськими істориками постаті Богдана Хмельницького
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
20. Арабаджи С. С. (Маріуполь, Донецька обл.) Повсякденність дітей у земських школах грецьких сіл Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
21. Лаврут О. О. (Донецьк) Мовно-освітня політика в Донбасі першого повоєнного десятиріччя: проблеми сучасної історіографії .
22. Нікітенко С. В. (Херсон) Людина ідеї і практики: штрихи до біографії Івана Радецького
23. Свинаренко Н. О. (Харків) Загальна характеристика становлення економічних науково-освітніх центрів у Харкові: сучасна історіографія
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
24. Левченко Л. Л. (Миколаїв) Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
25. Ковальська Барбара (Радомсько, Польща) Генеалогія Великого князівства Литовського: походження князів Радзивіллів Рецензія на монографію: Антонєвич Марцелі. Предки князів Радзивіллів. Історія міфу і мандри історіографії (Варшава, 2011)
26. Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Подання про академічні, дидактичні та організаційні досягнення професора, доктора історичних наук Євгена Григоровича Сінкевича у зв’язку із розглядом справи про надання йому звання почесного професора Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
27. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ