Тези доповідей - Тези доповідей аспірантів МДГУ імені Петра Могили 2008.

Технічний редактор, комп’ютерна верстка К. Буян.
Друк С. Волинець.
Фальцювально-палітурні роботи А. Грубкіна.

Підписано до друку 16.09.2008 р.
Папір офсетний. Формат 60×84⅛. Гарнітура “Таймс”.
Обл.-вид. арк. 10,4. Умовн. друк. арк. 12,5.
Наклад 100 прим. Зам. № 2430.

Видавець і виготівник: видавництво МДГУ ім. Петра Могили.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1175 від 25.12.2002 р.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Нічого не знайдено