Історія голодомору - Голодомори 1921-1923 рр. та 1932-1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти. Монографія.

УДК 94(477.7)“19”
ББК 63.3(24Укр)
К 73

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 10 від 12.06.2008 р.).

Рецензенти:
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор (м. Миколаїв)
В.М. Хмарський – доктор історичних наук, професор (м. Одеса)

К 73 Котляр Ю.В., Міронова І.С.
Голодомори 1921-1923 рр. та 1932-1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти. Монографія. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – Кн. 2. – 204 с. – (Історична бібліотека МДГУ).

У монографії вперше проведено комплексний аналіз принципів устрою і діяльності організацій етнічних меншин у роки голодоморів 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. на Півдні України. Простежено процес утворення національних адміністративно-територіальних структур як одного з напрямів політики більшовицької влади показано становище німецького, єврейського, болгарського, польського та інших етносів Півдня України в роки голодоморів визначено діяльність міжнародних організацій у справі допомоги голодуючим досліджено питання висвітлення голодоморів у західній пресі.
Для викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією етнічних меншин України.

УДК 94(477.7)“19”
ББК 63.3(24Укр)

© Ю.В. Котляр, 2008
© І.С. Міронова, 2008
© МДГУ імені Петра Могили, 2008


Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
3. ІСТОРІОГРАФІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
РОЗДІЛ ІІ. ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
4. 2.1. Більшовицька політика стосовно етнічних меншин
5. 2.2. Голодомор 1921-1923 рр. у степовій Україні
6. 2.3. Міжнародна допомога в боротьбі з голодом
РОЗДІЛ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЗА ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 1932-1933 РР
7. 3.1. Становище етнічних меншин Півдня України між двома голодоморами (1923-1932 рр.)
8. 3.2. Колективізація та голодомор 1932-1933 рр. серед німецького населення Півдня України
9. 3.3. Трагедія єврейського етносу під час голодомору-геноциду
10. 3.4. Голод серед етнічних меншин Південної України
РОЗДІЛ IV. МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ НА ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР.
11. 4.1. Позиція західної преси під час голодоморів в Україні
12. 4.2. Діяльність міжнародної комісії з розслідування голодомору 1932-1933 рр. в Україні
Висновки
13. ВИСНОВКИ
Бібліографічні посилання
14. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
Додатки
15. ДОДАТКИ