Історія голодомору - Голодомор. Документальні свідчення трагедії на Миколаївщині.

УДК 94(477)“19”(075.8)
ББК 63.3(2 Укр)
Г 61
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист № 1.4/18-Г-1360.1 від 11.06.2008 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 11(64) від 03.07.2008 р.).
Редакційна колегія:
Гаркуша О.М. – голова, Клименко Л.П. – заступник голови, Котляр Ю.В. – відповідальний секретар, керівник авторського колективу, Багмет М.О., Бажан О.Г., Вашкевич В.М., Левченко Л.Л., Макарчук С.С., Мещанінов О.П., Морозова О.С., Науменко А.В., Парамонов Ю.М., Шевченко Н.В., Ярошенко В.М.
Авторський колектив:
Вашкевич В.М., Гайдай О.М., Котляр Ю.В., Кульчицька О.В., Левченко Л.Л., Ліньов А.А., Макарчук С.С., Мельник М.О., Міронова І.С., Морозова О.С., Серединський О.В., Шевченко Н.В.
Рецензенти:
Колесник В.Ф. – д.і.н., професор, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Іванов М.С. – д.політ.н., професор, завідувач кафедри державної служби Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили
Панчук М.І. – д.і.н., професор, завідувач відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.
Г 61
Голодомор. Документальні свідчення трагедії на Миколаївщині / Вашкевич В.М., Гайдай О.М., Котляр Ю.В., Кульчицька О.В., Левченко Л.Л., Ліньов А.А., Макарчук С.С., Мельник М.О., Міронова І.С., Морозова О.С., Серединський О.В., Шевченко Н.В. Навчальний посібник. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петро Могили, 2008. – 180 с.(Серія “Україна: історія і сучасність”. – Випуск 6).
ISBN 978-966-336-105-5
Навчальний посібник містить архівні матеріали, свідчення очевидців про найбільш трагічні моменти голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині: канібалізм, втрату розуму через голод, виживання і смерть селянства, опір сталінському режиму.
До наукового обігу вводяться документальні матеріали, зібрані та оброблені співробітниками Державного архіву Миколаївської області, редакційної колегії Миколаївської обласної книги науково-документальної серії видання “Реабілітовані історією”, колективом відділу дослідження історії голодоморів ХХ століття на Миколаївщині при “Регіональному Центрі історії Нижнього Подніпров’я та Побужжя Інституту історії України” та професорсько-викладацьким складом, студентами Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Для викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та історичним краєзнавством.

Зміст
1. Зміст
Вступ
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЖАХ ГОЛОДНОГО ПЕРЕВТІЛЕННЯ
3. 1.1. Страхи голодоморів: історико-філософсько- психологічний аспект
4. 1.2. Документальні свідчення про канібалізм на території Миколаївської області під час голодомору 1932-1933 рр.
РОЗДІЛ 2. АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ТРАГЕДІЇ
5. 2.1. Архівні документи як джерело з історії голодоморів
6. 2.2. Матеріали архівів про голодомор-геноцид 1932-1933 рр. на території Миколаївської області
РОЗДІЛ 3. ГОЛОДОМОР ОЧИМА СУЧАСНИКІВ
7. 3.1. Мемуари, щоденники і спогади – джерела дослідження голодних трагедій
8. 3.2. Свідчення очевидців про 1932-1933 рр.
Додатки
9. Додатки
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
10. Авторський колектив