Посібники - МАКРО-ЕКОНОМІКА

ББК 65
П 14
УДК 330.101.541

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14/18.2-1098 від 13.07.2002 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії НаУКМА (протокол № 2 (52) від 04.10.2001 року)


Рецензенти:
д.е.н., професор Ю.М. Бажал
к.е.н., доцент Ю.Ю. Верланов

Палехова В.А.
Макроекономіка. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 188 с.

ISBN 966-7458-50-4

Навчальний посібник призначений для студентів економічних факультетів. Окрім стислого конспекту лекцій з кожної теми та переліку рекомендованої літератури, посібник містить питання для самоконтролю і завдання, виконання яких дозволить краще засвоїти основні положення макроекономічної теорії. Для перевірки отриманих знань можуть бути також використані наведені статистичні дані та газетні публікації на відповідні теми.

ББК 65
ISBN 966-7458-50-4
© МФ НаУКМА, 2001

Вступ
1. Макроекономіка як економічна наука
Тема 1
2. Національна економіка: результати та методика їх обчислення
Тема 2
3. Базова макроекономічна модель. Сукупний попит і сукупна пропозиція
Тема 3
4. Економічна нестабільність: цикли, безробіття,інфляція
5. І. Циклічність як форма економічного розвитку
6. ІІ. Зайнятість і безробіття
7. ІІІ. Інфляція
Тема 4
8. Макроекономічна рівновага, її механізми
Тема 5
9. Держава в системі макроекономічного регулювання. Фіскальна політика
Тема 6
10. Гроші, кредитна система. Грошово-кредитна політика
Тема 7
11. Механізм зовнішньоекономічної діяльності
Тема 8
12. Основні моделі макроекономічної політики
13. Модель IS-LM
14. Альтернативні макроекономічні концепції:
Тема 9
15. Економічне зростання
Макроекономіка
16. Палехова В.А. Макроекономіка
Статистичні спостереження
17. Статистичні спостереження
Зведення та групування статистичних даних
18. Зведення та групування статистичних даних
Статистичні показники
19. Статистичні показники
Ряди розподілу. Аналіз варіації та форми розподілу
20. Ряди розподілу. Аналіз варіації та форми розподілу
Вибірковий метод
21. Вибірковий метод
Методи аналізу взаємозв’язків
22. Методи аналізу взаємозв’язків
Ряди динаміки
23. Ряди динаміки
Індекси
24. Індекси
Бібліографічний список
25. Бібліографічний список
Підсумкові індивідуальні завдання
26. Підсумкові індивідуальні завдання