Посібники - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

УДК 338.45(075.8)
ББК 65.9(2)29

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-28.1 від 09.01.2009 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 7 від 11.03.2010 р.).

Рецензенти:
Сахацький М. П. – доктор економічних наук, про фесор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу
Одеської державної академії будівництва та архітектури
Багрова І. В. – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Дніпропетровського гірничого
університету.

Горлачук В. В.
Економіка підприємства : [навчальний посібник] / В. В. Горлачук, І. Г. Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

ISBN 978-966-336-187-1

Посібник відображає головні тенденції розвитку економіки підприємства. Досліджується процес управління інноваційно інвестиційною діяльністю, формування організаційно-правових форм підприємств та їх техніко-технологічної бази, розкрито систему факторів зовнішнього середовища, які впливають на
результати господарської діяльності підприємств.
Розглянуто комплекс питань, пов’язаних з фінансово-економічною діяльністю підприємств, з їх трансформацією та реструктуризацією, економічною безпекою, розкрито сучасні моделі розвитку підприємства.
Призначено для студентів, аспірантів, здобувачів економічних спеціальностей.

УДК 338.45(075.8)
ББК 65.9(2)29
© Горлачук В. В., 2010
© Яненкова І. Г., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
ISBN 978-966-336-187-1
ЗМІСТ
1. - Зміст
Тема 1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
2. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення підприємництва
3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин
4. Типологія, середовище та активізація підприємництва
5. Договірні взаємовідносини в бізнесі
6. Характеристика партнерських зв’язків
7. Практичне заняття до теми 1 «Основи підприємництва»
Тема 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
8. Основні цілі, функції і напрями діяльності виробничого підприємства
9. Класифікація підприємств та характеристика їх видів
10. Інтеграційні форми підприємств та організацій
11. Сутність виробничої та загальної структури підприємства
12. Практичне заняття до теми 2 «Види підприємств, їх організаційно-правові форми»
Тема 3. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
13. Сутність і функції процесу управління
14. Методи управління діяльністю підприємств
15. Організаційні структури управління підприємствами
16. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями
17. Практичне заняття до теми 3 «Структура та управління підприємством»
Тема 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
18. Система факторів зовнішнього середовища
19. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем
20. Практичне заняття до теми 4 «Зовнішнє середовище господарювання підприємства»
Тема 5. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
21. Показники рівня техніко-технологічної бази підприємства
22. Зміст плану технічного розвитку підприємства
23. Вплив НТП на технічний розвиток підприємства
24. Практичне заняття до теми 5 «Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства»
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25. Операційна діяльність та принципи її організації
26. Характеристика різних типів виробництва
27. Способи поєднання операцій технологічного циклу
28. Методи організації виробництва
29. Практичне заняття до теми 6 «Організація операційної діяльності»
Тема 7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
30. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
31. Виробнича логістика як підсистема логістики підприємства
32. Моделі організації управління матеріальними потоками в логістичних системах
33. Практичне заняття до теми 7 «Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика»
Тема 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
34. Система планів підприємства
35. Етапи та методи планування
36. Поняття, зміст і структура бізнес-плану
37. Економічне прогнозування діяльності підприємства
38. Практичне заняття до теми 8 «Прогнозування та планування діяльності підприємства»
Тема 9. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
39. Обґрунтування рішення про збільшення виробничої потужності
40. Обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового замовлення за ціною нижче критичного рівня
41. Обґрунтування рішення «виробляти чи придбати»
42. Обґрунтування виробничої програми з урахуванням обмежень на ресурси
43. Практичне заняття до теми 9 «Обґрунтування виробничої програми підприємства»
Тема 10. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
44. Поняття, класифікація і оцінка основних фондів (ОФ)
45. Знос основних фондів
46. Амортизація необоротних активів підприємства
47. Показники використання основних фондів
48. Практичне заняття до теми 10 «Основний капітал»
Тема 11. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
49. Поняття оборотних фондів та оборотних коштів
50. Показники використання оборотних коштів
51. Нормування оборотних коштів
52. Практичне заняття до теми 11 «Оборотний капітал»
Тема 12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
53. Економічний зміст поняття «інтелектуальний капітал
54. Класифікація видів інтелектуального капіталу
55. Типи інтелектуального капіталу
56. Сутність нематеріальних активів
57. Нематеріальні ресурси та їх класифікація
58. Захист прав використання нематеріальних активів
59. Практичне заняття до теми 12 «Інтелектуальний капітал»
Тема 13. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОПЛАТА ПРАЦІ
60. Поняття, класифікація та структура персоналу
61. Визначення чисельності окремих категорій працівників
62. Продуктивність праці як економічна категорія. Методи визначення та показники рівня продуктивності праці
63. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці, фактори впливу
64. Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту заробітної плати
65. Тарифна система як основа організації оплати праці
66. Форми і системи оплати праці
67. Планування фонду оплати праці на підприємствах. Система участі в прибутках
68. Практичне заняття до теми 13 «Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці»
Тема 14. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ
69. Ринок, його економічна сутність
70. Функції ринку
71. Види ринку
72. Інфраструктура ринку
73. Загальна характеристика продукції
74. Виробництво продукції
75. Конкурентоздатність продукції
76. Практичне заняття до теми 14 «Ринок і продукція»
Тема 15. ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
77. Поняття та складові товарної політики
78. Розробка товарної політики
79. Принципи і типи цінової політики
80. Особливості формування цінової політики фірми
81. Порівняльна характеристика цінової політики виробничого та торговельного підприємств
82. Практичне заняття до теми 15 «Товарна та цінова політика підприємства»
Тема 16. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
83. Сутність конкурентоспроможності продукції, фактори забезпечення та методичні підходи до оцінки
84. Формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства
85. Організаційно-економічна і фінансово-інвестиційна складові системи забезпечення
86. Практичне заняття до теми 16 «Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції»
Тема 17. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
87. Визначення витрат та їх класифікація
88. Визначення точки беззбитковості
89. Собівартість та напрямки планування витрат
90. Класифікація цін, методи ціноутворення
91. Практичне заняття до теми 17 «Витрати підприємства»
Тема 18. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
92. Економічна сутність доходу підприємства
93. Сутність прибутку підприємства, його види
94. Рентабельність підприємства
95. Практичне заняття до теми 18 «Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання»
Тема 19. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
96. Теорія організації в системі соціально- управлінських наук
97. Класичні економіко-соціальні джерела теорії організації
98. Теорії і концепції менеджменту
99. Сучасні організаційні теорії та концепції
100. Механістична (бюрократична) модель
101. Органічна (природна) модель
102. Патерналістська модель
103. Конвенціональна модель
104. Конфліктно-ігрова модель
105. Політична модель
106. Практичне заняття до теми 19 «Теорії та моделі підприємства»
Тема 20. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
107. Сутність трансформації та реструктуризації підприємств
108. Форми реорганізації
109. Очікувані ефекти від реструктуризації підприємств
110. Практичне заняття до теми 20 «Трансформація та реструктуризація підприємств»
Тема 21. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
111. Поняття бізнес-процесу
112. Сутність оптимізації бізнес-процесів підприємства
113. Базові показники, цілі та критерії оптимізації бізнес-процесів
114. Оптимізація бізнесу з допомогою бізнес-моделі підприємства
115. Реінжиніринг та оптимізація бізнес-процесів підприємства
116. Практичне заняття до теми 21 «Оптимізація бізнес- процесів підприємства»
Тема 22. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДРИЄМСТВА
117. Поняття та цілі економічної безпеки підприємств (ЕБП)
118. Структурні елементи та схема організації ЕБП
119. Аналітична оцінка рівня ЕБП
120. Практичне заняття до теми 22 «Економічна безпека підриємства»
Тема 23. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
121. Сутність терміна «розвиток підприємства». Життєвий цикл підприємства
122. Еволюційна модель розвитку підприємства
123. Організаційне навчання
124. Підприємство, що навчається
125. Практичне заняття до теми 23 «Сучасні моделі розвитку підприємства»
Тема 24. ІНВЕСТИЦІЇ
126. Визначення поняття «інвестиції»
127. Класифікація інвестицій
128. Інвестиційний ринок
129. Інвестиційний клімат держави
130. Світовий досвід державного стимулювання інвестиційної діяльності
131. Практичне заняття до теми 24 «Інвестиції»
Тема 25. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
132. Інновації та їх класифікація
133. Стадії інноваційного процесу
134. Оцінка економічної ефективності інновацій
135. Практичне заняття до теми 25 «Інноваційна діяльність»
Тема 26. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
136. Теоретико-методологічні основи інвестиційно- інноваційної діяльності
137. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
138. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів
139. Оцінка фінансової спроможності суб’єктів господарювання до здійснення інвестиційно- інноваційної діяльності
140. Методика вибору критеріїв ефективності фінансування інвестиційно-інноваційних проектів
141. Практичне заняття до теми 26 «Оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності»
Тема 27. ІНТЕГРАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
142. Поняття ефективності діяльності підприємств
143. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства
144. Конкурентоспроможність підприємства та методи її визначення
145. Оцінка конкурентоспроможності підприємств (на прикладі м’ясної промисловості)
146. Практичне заняття до теми 27 «Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
147. Список використаних джерел