Посібники - СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ В ЕОМ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(Лист№ 1.4/Г-135-1 від 10.01.09).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол№ 4 від 12.12.08) як навчальни посібник.
Рецензенти:
Кошкін Костянтин Вікторович, директор інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, д.т.н., професор,заслужений діяч науки і техніки України Соколова Надія Андріївна, завідувач кафедри економічної кібернетики Херсонського національного технічного університету, Фісун М.Т. Структури та організація даних в ЕОМ: Навчальний посібник / Б.О. Цибенко. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 132 с.
ISBN 978-966-336-159-8

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист№ 1.4/Г-135-1 від 10.01.09).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол№ 4 від 12.12.08) як навчальний посібник.
У посібнику викладено основні поняття та формальний апарат представлення структур даних, що найчастіше застосовуються при програмуванні для представлення різних об’єктів, для подальшого програмування алгоритмів програмного забезпечення.Розглянуті визначення та моделі лінійних структур даних (масиви,стеки, черги, лінійні списки), нелінійних структур даних (графи, дерева) та символьні структури (основи формальних граматик та алгоритми Маркова для роботи з текстом).Наводяться приклади програмної реалізації цих структур даних.Викладено організацію структурованих файлів з різною організацією(послідовні, інвертовані, індексно-послідовні, прямого (довільного) доступу).Велику увагу приділено програмуванню запитів як до окремих, так і до логічно зв’язаних файлів, що підготує студентів до розуміння «внутрішніх» процедур при формулюванні подібних запитів за дисципліною «Організація баз даних».
Посібник призначений для студентів навчальних напрямів«Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія», а також може бути корисним студентам спеціальностей інших напрямів підготовки галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».
ISBN 978-966-336-159-8

© Фісун М.Т., 2010
© Цибенко Б.О., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
РОЗДІЛ 1. ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ В ЕОМ
3. Лінійні структури даних та їх організація в ЕОМ
4. Масиви
5. Стеки
6. Постфіксне представлення арифметичних виразів
7. Черги
8. Використання черг у планувальниках завдань ОС
9. Динамічні списки
10. Реалізація стеків та черг з використанням масивів
11. Організація стеків і черг за допомогою динамічних списків
12. Контрольні питання до розділу
13. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 2. НЕЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ. ГРАФИ ТА ДЕРЕВА
14. Основні визначення теорії графів
15. Матричне представлення графів. Матриці суміжності
16. Мережні графи. Критичний шлях
17. Топології мережних графіків «дуги-роботи» та «вершини роботи»
18. Знаходження найкоротших шляхів між вершинами та центром орграфа
19. Дерева: визначення, типи, алгоритми обробки
20. Приклади застосування дерев
21. В-дерева
22. Контрольні питання до розділу
23. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 3. СИМВОЛЬНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ
24. Алфавіт та рядки над алфавітом
25. Основні теоретичні відомості з формальних граматик. Нормальні форми Бекуса-Наура
26. Лексичний аналіз рядків
27. Граматичний аналіз рядків
28. Алгоритми Маркова для перетворення рядків
29. Контрольні питання до розділу
30. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 4. ФАЙЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ
31. Плоскі файли: визначення, класифікація
32. Послідовні файли: методи обробки та прискорення пошуку. Інвертовані файли
33. Індексно-послідовні файли: методи обробки. Багаторівнева індексація
34. Файли прямого доступу. Функції хешування
35. Контрольні питання до розділу
36. Завдання для самостійної роботи