Посібники - ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

УДК 004.94(076)
ББК 32.97
К 78

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист№ 1.4/18-Г-35.1 від 09.01.2009 р.).

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол№ 10 від 10.06.2010 р.).

Рецензенти:
Коваленко І.І., професор кафедри програмного забезпечення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, д.т.н., професорБлінцов В.С., д.т.н., професор, директор Інституту автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.Кравець І.О. Імітаційне моделювання: навчальний посібник до виконання практичних робіт із дисциплін Моделювання систем» та «Ситуаційні моделі». – Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 108 с.

ISBN 978-966-336-178-9

Посібник містить опис практичних робіт з імітаційного моделювання, які виконуються студентами комп’ютерного факультету при вивченні дисциплін «Моделювання систем» та «Ситуаційне моделювання». Для проведення практичних робіт використовується система моделювання GPSS та пакет Extend Simulation.Розглянуто побудова моделей телефонної мережі, комп’ютерної мережі як систем масового обслуговування,а також використання теорії планування експерименту для імітаційного моделювання. Наведені індивідуальні завдання з моделювання систем масового обслуговування.

УДК 004.94(076)
ББК 32.97

© Кравець І.О., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
1. ЗМІСТ
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Стислі теоретичні відомості
3. 1.1. Основні принципи імітаційного моделювання
4. 1.2. Особливості побудови схеми моделюючого алгоритму та принципи, закладені в основу його машинної реалізації
5. 1.3. Використання теорії планування експериментів в імітаційному моделюванні
РОЗДІЛ 2. Імітаційне моделювання за допомогою середовища EXTEND_SIMULATION_DEMO
6. 2.1. Практична робота 1. Основні принципи побудови імітаційних моделей у середовищі Extend Simulation
7. 2.2. Практична робота 2. Побудова імітаційної моделі телефонної станції у середовищі Extend Simulation
8. 2.3. Практична робота 3. Побудова імітаційної моделі локальної комп’ютерної мережі у середовищі Extend Simulation
РОЗДІЛ 3. Імітаційне моделювання за допомогою середовища GPSS
9. 3.1. Практична робота 1. Дослідження елементів системи моделювання GPSS на імітаційних моделях систем масового обслуговування
10. 3.2. Практична робота 2. Використання теорії планування експериментів в імітаційному моделюванні
11. 3.3. Практична робота 3. Дослідження імітаційної моделі процесу передачі даних в інформаційно- обчислювальній мережі
РОЗДІЛ 4. Індивідуальні завдання з імітаційного моделювання
12. Індивідуальні завдання з імітаційного моделювання
13. ЛІТЕРАТУРА