Посібники - Історія економічних вчень: Курс лекцій.

ББК 65.02
УДК 330.8 (075.8)
Т 67
Друкується за постановою Вченої ради Миколаївської філії НаУКМА (протокол від 1999 р.) Рецензенти:
Жученко В.С., доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка Верланов Ю.Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів Миколаївської філії
НаУКМА
Палехова В.А., ст. викладач кафедри економіки.
Тригуб П.М.
Т 67 Історія економічних вчень: Курс лекцій.
МФ НаУКМА, 2000. - 248 с.
ISBN 966-7458-14-8 ББК 65.02
Цей посібник знайомить з історією економічної думки з найдавніших часів і до сьогодення. Особлива увага приділяється розвитку класичної політичної економії, марксистській та неокласичній теоріям, а також кейнсіанським та неоліберальним концепціям сучасності. Вміщено лекції з історії економічної думки в Росії, Україні та СРСР у ХІХ-ХХ ст. У відповідності з навчальною програмою наведені плани та методичні поради до групових занять.
© П.М.Тригуб, 2000
© МФ НаУКМА, 2000
1. Зміст