Посібники - ТРАДИЦІЙНІ СТРУКТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ

Г 95
УДК 82.091(075.8)

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 29 січня 2008 р.).

Рецензенти:
Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили Меншій Аліса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов і зарубіжної літератури Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: Навчальнометодичні рекомендації до вивчення курсу “Літературна компаративістика”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.

ББК 83.3
У книжці зроблено спробу поєднання адаптованої для ВНЗ теоретичної складової вчення про традиційну структуру в літературі, міфопоетику та практичного застосування цієї теорії в аналізі окремих кращих творів української та зарубіжної літератури кінця ХІХ-ХХ ст. різних проблемно-тематичних комплексів в обговорюваному ракурсі (від функціонування в літературі біблійних та античних образів і моделей до певним чином провокативної трансформації в ній власне авторського міфу). Для викладачів ВНЗ, студентів і всіх, хто цікавиться літературою й наукою про неї.

Видання друкується в авторській редакції.

© Гурдуз А., 2008 р.
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008 р.
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
Pозділ 1
3. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СТРУКТУР У ЛІТЕРАТУРІ ТА МІФОПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
4. ЛІТЕРАТУРА
5. ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2
6. БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ І МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
7. ЛІТЕРАТУРА
8. 2.2. Контури біблійних моделей у романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”
9. ЛІТЕРАТУРА
10. ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3
11. АНТИЧНІ СТРУКТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ ТА АВТОРСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МІФ
12. 3.1. Мінотавріана ХХ ст.
13. ЛІТЕРАТУРА
14. 3.2. Дон Кіхот і донкіхотство: сучасний український погляд і варіація∗
15. ЛІТЕРАТУРА
16. ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА