Посібники - ПРАКТИКУМ з дисципліни “РАДІОЕКОЛОГІЯ”

УДК 504.75
Т 56

Друкується за ухвалою Вченої ради МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 3(56) від 08.11.2007 р.)

Рецензенти:
Рожков І.М. – доктор біологічних наук, професор, директор інституту Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.
Сирота О.А. – кандидат технічних наук, зав. кафедри техногенної безпеки Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Практикум з дисципліни “Радіоекологія”: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 62 стр.

ББК 51.26

У посібнику дано рекомендації щодо виконання практичних завдань з дисципліни “Радіоекологія” за спеціальністю 07.07.0801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Розглянуто принципіальні питання щодо виконання конкретних робіт з визначення рівня радіонуклідного забруднення компонентів екосистеми та оцінки радіоємності екосистеми, проведення оцінки радіоекологічного стану територій, виконання радіометричних і спектрометричних робіт.
Рекомендовано для впровадження в навчальний процес при викладанні курсу “Радіоекологія”, “Радіаційна безпека”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Безпека життєдіяльності”. Може бути корисний екологам, біологам та фахівцям в області екологічної безпеки.

Редактор А.Семененко. Технічний редактор, комп’ютерна верстка А.Семененко. Друк С.Волинець. Фальцювально-палітурні роботи А.Грубкіна

Підписано до друку 08.11.2007 р.
Папір офсетний. Формат 6084 1/16. Гарнітура “Таймс”.
Обл.-вид. арк. . Умовн. друк. арк. .
Наклад 100 прим. Зам. № 2111.

Видавництво МДГУ ім. Петра Могили.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК 1175 від 25.12.2002 р.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

© Томілін Ю.А, Григор’єва Л.І., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
Дозиметрія у радіоекології
3. 1. Основні поняття і визначення
4. 2. Дозиметричні одиниці у радіоекології
Оцінка поглинених доз від різних джерел
5. 3.1. При зовнішньому опроміненні
6. 3.2. При надходженні радіонуклідів у організм
7. 3.2.1. Інгаляційна доза
8. 3.2.2. Травна доза
Види дозиметричної та радіометричної апаратури
9. 4. Види дозиметричної та радіометричної апаратури
10. 4.1. Апаратура для β-радіометрії
11. 4.2. Апаратура для alpha - радіометрії
12. 4.3. Апаратура для Гама-радіометрії
Накопичення і міграція радіонуклідів в екосистемах
13. 5. Накопичення і міграція радіонуклідів в екосистемах
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
14. Практична робота №1. ДОЗИМЕТРІЯ. РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОЗИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ПОТРАПЛЯННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО ОРГАНІЗМУ
15. Практична робота №2. РАДІОМЕТРІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ -АКТИВНОСТІ ПРОБ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
16. Практична робота №3. ЕКСПРЕС-МЕТОД РАДІОМЕТРІЇ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
17. Практична робота №4. РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
18. Практична робота №5. СПЕКТРОМЕТРІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 137Cs В ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТАХ ЕКОСИСТЕМ
19. Практична робота №6. ТЕХНОРАДІОЕКОЛОГІЯ. РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
20. Практична робота №7. ПОБУДОВА КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РАДІОАКТИВНОСТІ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
21. Практична робота №8. ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОЄМНОСТІ ВОДНИХ І НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ
Понятійний словник курсу “Радіоекологія”
22. Понятійний словник курсу “Радіоекологія”
СПИСОК ДОПОМІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
23. СПИСОК ДОПОМІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: