Посібники - ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни “РАДІОЕКОЛОГІЯ” . . .

ББК 73

У збірнику наведено перелік контрольних завдань з курсу дисципліни “Радіоекологія” за спеціальністю 07.07.0801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Завдання розроблені індивідуально за варіантами. Наведено список літератури, який може бути рекомендований для виконання завдань.

Рекомендовано для впровадження в навчально-учбовий процес при викладанні курсу “Радіоекологія”, “Радіаційна безпека”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Безпека життє¬діяльності”. Може бути корисним екологам, біологам та фахівцям в області екологічної безпеки.

Рецензенти:
Рожков І.М. – доктор біологічних наук, професор, директор інституту Миколаївського державного університету ім. В.О. Су-хомлинського.
Сирота О.А. – кандидат технічних наук, зав. кафедри техногенної безпеки Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.

Редактор В.Понкратова. Молодший редактор А.Семененко Технічний редактор, комп’ютерна верстка Н.Караман. Друк С.Волинець. Фальцювально-палітурні роботи А.Грубкіна


Підписано до друку 08.11.2007 р.
Папір офсетний. Формат 6084 1/16. Гарнітура “Таймс”.
Обл.-вид. арк. Умовн. друк. арк. .
Наклад 100 прим. 52 стр. Зам. № 2112.

Видавництво МДГУ ім. Петра Могили.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1175 від 25.12.2002 р.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.


ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №1. - Тема: Дозиметрія в радіоекології. Оцінка радіаційної ситуації
3. Варіант 1
4. Варіант 2
5. Варіант 3
6. Варіант 4
7. Варіант 5
8. Варіант 6
9. Варіант 7
10. Варіант 8
11. Варіант 9
12. Варіант 10
13. Варіант 11
14. Варіант 12
15. Варіант 13
16. Варіант 15
17. Варіант 16
18. Варіант 17
19. Варіант 18
20. Варіант 19
21. Варіант 20
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2. - Тема: Камерні моделі в радіоекології
22. Варіант 1
23. Варіант 2
24. Варіант 3
25. Варіант 4
26. Варіант 5
27. Варіант 6
28. Варіант 7
29. Варіант 8
30. Варіант 9
31. Варіант 10
32. Варіант 11
33. Варіант 12
34. Варіант 13
35. Варіант 14
36. Варіант 16
37. Варіант 17
38. Варіант 18
39. Варіант 19
40. Варіант 20
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №3. - Тема: Радіоємність екосистем. Міграція радіонуклідів в екосистемах (морській, прісноводній, наземній)
41. Варіант 1
42. Варіант 2
43. Варіант 3
44. Варіант 4
45. Варіант 5
46. Варіант 6
47. Варіант 7
48. Варіант 8
49. Варіант 9
50. Варіант 10
51. Варіант 11
52. Варіант 12
53. Варіант 13
54. Варіант 14
55. Варіант 15
56. Варіант 16
57. Варіант 17
58. Варіант 18
59. Варіант 19
60. Варіант 20
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
61. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
62. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ