Посібники - ЕТАПІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


УДК 343.9:371.214
ББК 67.99(2)94

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (протокол № 1 (65) від 11.09.2008 р.). Схвалено до видання МОН України з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (№ 1.4/18-г-2695.1 від 15.12.2008 р.).


Рецензенти: Басай В.Д., д-р юрид. наук, професор;
Берназ В.Д., д-р юрид. наук, професор;
Стеценко С.Г., д-р юрид. наук, професор.
Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С.
Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації: Навч. посібник: Реком. МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За наук. ред.
О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 296 с.
ISBN 978-966-336-153-6

Обґрунтовано наявність і співвідношення етапізації гласної і негласної роботи з особистісними і речовими джерелами та етапізації процедури доказування. Розкрито сутність, термінологію та елементи версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний розвиток, перевірка і доведення версій], збирання речових джерел [пошук, виявлення (констатація автентичності, індивідуалізація), розшук, одержання, закріплення, вилучення, упаковка, зберігання, транспортування, витребування довідок, отримання зразків], встановлення особистісних джерел [пошук, виявлення (констатація автентичності, індивідуалізація), розшук, зустріч], оцінки доказів [визначення значимості, законності, допустимості і доброякісності окремого доказу, узгодженості і достатності їх сукупності) і використання доказів [вибір доказових фактів, групування доказів та оперування ними для правильного вирішення справи (обґрунтування чи спростування виділених доказових фактів, прийняття проміжного та остаточного рішення)]. Удосконалено відображення етапізації роботи з особистісними і речовими джерелами в дефініції криміналістики, ордистики і доказування, а також часткову етапізацію роботи з одорологічними об’єктами. Розвита концепція безперервного ланцюжка процесуального документування роботи із особистісними і речовими джерелами. Запропонована поетапна кодифікація законодавства про ордистичну діяльність, система і зміст Ордо-регламетного кодексу України.


УДК 343.9:371.214
ББК 67.99(2)94

ISBN 978-966-336-153-6

© Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А.,
© Ткач Ю.Д., Тунтула О.С., 2009.
© Наук. ред. Кириченко О.А., 2009.
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ЕТАПІЗАЦІЇ ГЛАСНОЇ І НЕГЛАСНОЇ РОБОТИ З ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДОКАЗІВ
3. 1.1 Становлення загальної етапізації гласної і негласної роботи із особистісними і речовими джерелами
4. 1.2 Відображення етапізації при визначенні поняття криміналістики, ордистики і процесу доказування
5. 1.3 Концепція безперервного ланцюжка процесуального та ордистичного документування боротьби зі злочинами
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕТАПІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ АНТИКРИМІНАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
6. 2.1 Узагальнююче найменування складових частин процедури доказування
7. 2.2 З’ясування кількісної і термінологічної чисельності варіантів етапізації процесу доказування
8. 2.3 Обгрунтування необхідності і місця версіювання, планування та організації у системі етапів процесу доказування
9. 2.4 Аналіз точок зору про сутність і структуру традиційного етапу «збирання доказів»
10. 2.5 Розгляд дискусії з приводу співвідношення понять «дослідження доказів» та «отримання доказів»
11. 2.6 Уточнення поняття «документування» та його співвідношення з іншими етапами процедури доказування
12. 2.7 Сутність гласного і негласного «пошуку» і «розшуку» та інших елементів встановлення особистісних і збирання речових джерел
13. 2.8 Дискусія з приводу завдань і засобів «перевірки (дослідження) доказів» та «оцінки доказів»
14. 2.9 Уточнення завдань «оцінки доказів» та обгрунтування юридичних властивостей такого роду відомостей
15. 2.10 Розвиток сутнісного і термінологічного відображення етапу та елементів «використання доказів»
16. 2.11 Подолання порушень єдності процедури доказування
17. 2.12 Місце орієнтовної та ордистичної інформації у доказуванні по кримінальним справам
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
18. Висновки та пропозиції
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
19. Заключні положення
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
20. Список використаних джерел
ДОДАТКИ
21. Додаток 1 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ варіантів загальної етапізації гласної і негласної роботи з особистими і речовими джерелами
22. Додаток 2 ВИКЛАД варіантів відображення загальної етапізації роботи з джерелами у дефініціям криміналістики, теорії ОРД і кримінального процесу