Посібники - ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ

ББК 81.2
П 58
УДК 811.124(075.8)
Друкується за ухвалою Вченої ради МДГУ ім. Петра Могили (протокол №7(49) від 15.03.2007 р.

П 58

Попова Л.Г. Латинська мова для юристів: Навчальний посібник для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 80 с.

ББК 81.2

Мета вивчення дисциплiни “Латинська мовa” – пiдготовка майбутнiх юристiв на основi знання латинської мови до сприйняття спецiальних юридичних курсiв, читання юридичних джерел та розумiння мiжнародної правової термiнологiї. Здiйсненню цiєї мети пiдпорядкований вибiр всього навчального матерiалу.

1. ЗМICТ
2. ВСТУП
3. МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
4. РОЗДІЛ І
5. РОЗДІЛ ІІ
6. РОЗДІЛ ІІІ
7. РОЗДІЛ ІV
8. РОЗДІЛ V
9. РОЗДІЛ VI
10. РОЗДІЛ VII
11. РОЗДІЛ VIII
12. РОЗДІЛ IX
13. РОЗДІЛ X
14. РОЗДІЛ XI
15. РОЗДІЛ XII
16. РОЗДІЛ XIII
17. РОЗДІЛ XIV
18. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
19. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
20. ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
21. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКІВ
22. ЮРИДИЧНI ТЕРМIНИ