Посібники - Системи технологій: Навчальний посібник.

ББК 34.7
К 49
УДК 658.5(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № від ).

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 1(23) від 9 вересня 2004 р.).

Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л.

Системи технологій: Навчальний посібник. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 600 с.
© Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
_________________________________________________

Праця, що пропонується вашій увазі, присвячена опису та аналізу стану і перспектив розвитку народного господарства України. Після отримання Україною незалежності докорінним чином змінилися структура і пріоритети розвитку народного господарства, подолана економічна криза і Україна виходить на щаблі свого сталого розвитку.
Автори ставлять перед собою завдання в простій та доступній формі науково проаналізувати сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, розглянути основні галузі діяльності людини, характерні технологічні процеси, які відбуваються в кожній з них, необхідні ресурси, взаємодію з навколишнім середовищем, економічний аналіз кожної з галузей.
Особливе місце у праці займає розгляд альтернативних і нетрадиційних джерел енергії, екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій.
В одному посібнику неможливо охопити всі аспекти діяльності людини, але автори намагалися якомога ширше розглянути найбільш характерні сторони цієї діяльності. Викладений підхід може бути застосований при розгляді й інших галузей виробництва чи діяльності.
У праці подається значний статистичний матеріал стосовно народного господарства України в порівнянні по роках, наведені тенденції змін. Ці дані можуть бути використані для якісного та кількісного аналізу розвитку народного господарства.
Автори сподіваються, що наведені матеріали стануть у пригоді при вирішенні питань розвитку окремих галузей та раціонального використання природних ресурсів. Праця може бути корисною для всіх, хто займається продуктивними силами, їх розміщенням та розвитком. У дане видання включено ряд матеріалів, що доповнюють і розширюють межі викладеного.
Автори будуть вдячні за всі зауваження та пропозиції щодо доповнення та поліпшення підготовлених матеріалів.
_________________________________________________

Scientific work offered to your attention devoted to the description and analysis of the state and prospects of Ukraine's economy. After Ukraine independence radically changed the structure and development priorities national economy, overcome the economic crisis and Ukraine goes to steps
its sustainable development.
The authors set themselves the task in a simple and accessible form of scientific analyze the current state of the economy of Ukraine compared with the trend of world economy, consider the main field of human activity, typical technological processes occurring in each of them the necessary resources, interaction with the environment, economic analysis of each of the branches.
A special place in the work is the consideration of alternative and nontraditional energy sources, environmentally friendly and energy-saving technologies.
One user can not cover all aspects of human activity, but the authors tried to widely considered the most typical side this activity. The approach can be applied when considering other industries or activities.
The work is a significant statistical material concerning the national economy Ukraine over for years, given trends. These data can be used for qualitative and quantitative analysis of national economy.
The authors hope that these materials will be helpful in deciding development of certain industries and natural resources.
Work may be useful for all those involved in productive forces their deployment and development.
In this edition includes a number of materials that complement and extend limits set out.
The authors are grateful for all the comments and suggestions for additions and better prepared materials.
Передмова
1. Передмова
Розділ 1. Основи технології
2. 1.1. Технологічний ланцюг людства
3. 1.2. Система створення нового продукту
4. 1.3. Виробничий процес виготовлення виробу
5. 1.4. Технологічний процес і технологічна система
6. 1.5. Елементарні технологічні процеси
7. 1.6. Тенденція підвищення ефективності
Розділ 2. Паливна та добувна промисловість
8. 2.1. Добувна промисловість
9. 2.2. Вугільна промисловість
10. 2.3. Нафтова та газова промисловість
Розділ 3. Електроенергетика
11. 3.1. Теплові електростанції
12. 3.2. Атомні електростанції
13. 3.3. Гідроелектростанції
14. 3.4. Нетрадиційні джерела енергії
Розділ 4. Металургійний комплекс
15. 4.1. Виробництво чавуну
16. 4.2. Виробництво сталі
17. 4.3. Виробництво кольорових металів
18. 4.4. Виробництво алюмінію
Розділ 5. Машинобудівний комплекс
19. 5.1. Машинобудування – базова галузь системного господарства
20. 5.2. Матеріали в машинобудуванні
21. 5.3. Отримання заготовок литтям
22. 5.4. Методи отримання заготовок пластичним деформуванням
23. 5.5. Методи обробки заготовок та складання машин
24. 5.6. Триботехнологія машинобудування
Розділ 6. Хімічна та целюлозно-паперова промисловість
25. 6.1. Загальна характеристика
26. 6.2. Найбільш характерні технологічні процеси
27. 6.3. Ресурси хімічної промисловості
28. 6.4. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість
Розділ 7. Будівельний комплекс
29. 7.1. Загальна характеристика
30. 7.2. Географія. Основні показники
31. 7.3. Сировина і матеріали
32. 7.4. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги
33. 7.5. Нові будівельні матеріали і технології
34. 7.6. Виробництво тротуарної плитки
Розділ 8. Легка промисловість
35. 8.1. Загальна характеристика легкої промисловості
36. 8.2. Загальна характеристика текстильної промисловості
37. 8.3. Галантерейна промисловість
Розділ 9. Агропромисловий комплекс
38. 9.1. Сільське господарство
39. 9.2. Переробна промисловість
Розділ 10. Транспорт
40. 10.1. Залізничий транспорт
41. 10.2. Автомобільний транспорт
42. 10.3. Водний транспорт
43. 10.4. Авіаційний транспорт
44. 10.5. Трубопровідний транспорт
Змiст
45. Змiст