Посібники - Політика та релігія

ББК 86.3
Б 73
УДК 322
Рекомендовано до друку кафедрою міжнародних відно-
син, історії та філософії МДГУ ім. П. Могили (протокол
№9 від 11.05.2004 р.) та Вченою радою МДГУ
ім. П. Могили (протокол №9 (20) від 13.05.2004 р.).
Рецензенти:
Тригуб О.П. – кандидат історичних наук, доцент кафед-
ри міжнародних відносин, історії та філософії МДГУ
ім. П. Могили.
Яцунська О.О. – кандидат політичних наук, доцент ка-
федри соціально-політичних дисциплін МННІ ОНУ
ім. І.І. Мечникова.
Б 73 Богданова Т.Є. Політика і релігія: Методичні рекомендації
до курсу. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. –
60 с.
ББК 86.3
Дана робота містить основну тематику курсу “Релігія і політика”,
лекційні матеріали, плани та методичні рекомендації до семінарських
занять, завдання для самостійної роботи студентів та літературу до
курсу, а також питання до заліку та комплексної контрольної роботи з
даної дисципліни. В рекомендаціях подається словник, схеми й табли-
ці, що допоможе студентам у підготовці до групових занять та конт-
рольних заходів.
Призначено для студентів ІІІ курсу факультету політичних наук
Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Моги-
ли.
© Т.Є. Богданова, 2004
© МДГУ ім. П. Могили, 2004
1. Титул.
2. Інформація.
3. Вступ.
4. Матеріали лекцій.
5. Плани семінарських занять.
6. Рейтингова шкала.
7. Завдання для самостійної.
8. Перелік орієнтовних тем для підготовки проектів.
9. Питання для заліку.
10. Питання до ККР.
11. Словник дисципліни.
12. Список рекомендованої літератури.
13. Додатки.
14. Зміст.