Посібники - Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням (Випуск 91)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1 (43) від 07.09.2006 р.)

Рецензент:
Гришкова Р.О., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри англійської мови МДГУ ім. Петра Могили
Оришака Ю.М., к.філол.н., професор, завідувач кафедри філології Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Бабкова-Пилипенко Н.П. Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Ч. 1. Вип. 91. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 100 с.

УДК 811.111:34
ББК 81.2 Англ.

Практикум з англійської мови містить комплекс завдань, спрямованих як на вільне опанування мови, так і на розвиток лідерських якостей студентів. Він передбачає вивчення англійської мови з початкового етапу та складається з двох частин, кожна з яких включає в себе такі блоки: мовленнєвий, лінгвістичний та професійний.
Для опанування мови використовується комплекс інтерактивних видів навчальної діяльності, спрямованих на розвиток самостійності студентів та їхніх лідерських якостей: робота в парах, групах, командах симуляції, рольові ігри, кейс-метод, дебати, метод-проекти, презентації тощо.
Лаконічність і простота прикладів, систематизоване, логічне подання, наочність та доступність теоретичного матеріалу, детальний опис самостійної роботи, різноманітність завдань дають змогу студентам успішно працювати з посібником.

© Бабкова-Пилипенко Н.П., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

1. Титул.
2. Інформація.
3. Зміст.
4. Вступ.
5. Інструкція для викладача та студентів.
6. Вступний курс.Особливості англійської вимови.
7. Мовленнєвий розділ.
8. Професійний розділ.
9. Граматичний розділ.
10. Самостійні завдання 1.
11. Самостійні завдання 2.
12. Самостійні завдання 3.
13. Самостійні завдання 5.
14. Словник професійних термінів.
15. Список літератури.