Посібники - Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

ББК 65.9(2)32
О 75
УДК [504.06:338.43]07

Рекомендовано до видання Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Лист №14/18.2-1817 від 05.11.2003 року).

Рецензенти: Єщенко В.О. – доктор сільськогосподарських наук, професор (Уманська аграрна академія)
Топіха І.Н. – доктор економічних наук, професор (Миколаївський державний аграрний університет)
Іщенко В.А. – кандидат сільськогосподарських наук (Миколаївський інститут АПВ).

Відповідальні за випуск:
Грабак Н.Х.
В’юн В.Г.
Давиденко В.М.

О 75 Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 12 с.
ББК 65.9(2)32
Підготували: доктор сільськогосподарських наук, професор Грабак Н.Х. доктор економічних наук, професор В’юн В.Г. (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили) кандидат біологічних наук Давиденко В.М. (Миколаївський державний аграрний університет).
© Грабак Н.Х., В’юн В.Г., Давиденко В.М., 2003
© МДГУ ім. Петра Могили, 2003


1. Титул
2. Інформація
3. Зміст
4. Передмова
Загальні питання агропромислового виробництва
5. Взаємодія суспільства та природи у сфері виробництва продуктів харчування та сировини для промисловості
6. Поняття, склад, задачі і структура агропромислового комплексу
7. Концепція розвитку сільського господарства в Україні в ХХІ ст
8. Охорона довкілля, виробництво екологічно безпечної продукції,енергозаощадження - нагальні вимоги до сучасного агропромислового виробництва
Охорона та раціональне використання земель.
9. Сучасний стан земель що використовуються в сільському виробництві
10. Деградація грунтів, її суть, причини виникнення та заходи щодо попередження
11. Ерозія земель як одна з найважливіших причин її деградації
12. Заходи щодо попередження ерозійних процесів
13. Родючість грунту, її ознаки, причини погіршення та заходи щодо відтворення
14. Окультурення грунтів та покращення їх санітарно-гігієнічного стану
15. Сучасні принципи організації території для ведення сільськогосподарського виробництва
Основні принципи ведення землеробства
16. Землеробство - основа агропромислового вирбництва
17. Організація сівозмін за різних умов господарювання
18. Наукові і практичні основи обробітку грунту
19. Система удобрення сільськогосподарських культур
20. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб
21. Система насінництва
22. Особливості ведення землеробства в умовах зрошення
23. Основні принципи формування агроландшавтів та специфіка ведення
24. Альтернативне землеробство
25. Поняття про точне землеробство та його перспектива в Україні
Система ведення рослинництва та кормовиробництва
26. Прогресивні технології вирощування основних польових культур
27. Кормовиробництво
Плодоовочівництво та виноградарство
28. Овочеві культури
29. Картопля
30. Баштанництво
31. Основи плодівництва
32. Виноградарство
Система ведення тваринництва
33. Продуктивне тваринництво, його значення в житті людини
34. Історія розвитку продуктивного тваринництва, його сучасний стан і перспективи
35. Системоутворюючі фактори тваринництва
36. Технологія виробництва продукції тваринництва
37. Корми та годівля тварин
38. Велика рогата худоба
39. Свинарство
40. Вівчарство та козівництво
41. Птахівництво
42. Інші галузі тваринництва
43. Екологізація тваринництва
Технічне забезпечення агропромислового виробництва
44. Машини та знаряддя для обробітку грунту
45. Машини для сівби та садіння культур
46. Машини для внесення добрив
47. Машини для хімічного захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб
48. Технологічний комплекс машин для вирощування та збирання сільськогосподарських культур
49. Машини для зрошуваного землеробства та меліорації земель
50. Комплекс машин для тваринницьких ферм
Організація та економіка агропромислового виробництва в ринкових умовах
51. Агропромислова інтеграція
52. Агропромислові формування та принципи їх функціонування
53. Ринкова економіка в агропромисловому виробництві
54. Суть та організаційно – правові форми сільського підприємства
55. Управління у виробничих підприємницьких формуваннях
56. Маркетинг у підприємницькій діяльності: суть, принципи, функції і методи
57. Предметний покажчик
58. Агропромислова інтеграція
59. Агропромислові формування та принципи їх функціонування