Посібники - Історія держави і права України. Навчальний посібник: 2-ге видання, доповнене, виправлене.

ББК 67.3 (4 Укр)
Ш 66
УДК 342(477)(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1114 від 27.05.2004 р.).

Рецензенти:
Лановик Б.Д. – доктор історичних наук, професор Тернопiльської академiї народного господарства, завідувач кафедри українознавства, заслужений працівник народної освiти України
Палiюк В.П. – заступник голови Миколаївського обласного апеляційного суду, кандидат юридичних наук.

Ш 66 Шкварець В.П., Орловський В.К.
Історія держави і права України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп., випр. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 216 с.

ISBN 966-336-017-8

У навчальному пособнику, пiдготовленому вiдповiдно до програми курсу “Iсторiя держави i права України”, подано саму концепцiю викладання дисциплiни, погодинний план, план проведення семiнарських занять, перелік рекомендованої лiтератури, завдання для пiдготовки до семiнарiв, перелiк тем контрольних робiт (рефератiв), iспитiв i питання.
Водночас наводяться окремi фрагменти з проблем курсу про джерело знань i основи курсу, основнi етапи iсторiї української державностi i права та їх витоки, а також короткий словник понять i термiнiв до предмета, додаток з витягами з окремих важливих документiв минулого та сучасного. Насамкiнець подано малий словник часто вживаних українсько-росiйських термiнiв.
Для студентів-юристiв, усiх, хто цiкавиться історією держави i права України.

© Шкварець В.П., Орловський В.К., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006
Передмова
1. Передмова
І. Концепція викладання дисципліни
2. Концепція викладання дисципліни
ІІ. Погодинний план
3. Погодинний план
ІІІ. Тематичний план
4. Теми 1-5
5. Теми 6-9
6. Теми 10-11
ІV. План проведення семінарських занять
7. План проведення семінарських занять
V. Перелік основної рекомендованої літератури
8. Перелік основної рекомендованої літератури
VІ. Завдання для підготовки до семінарських занять
9. Тема 1. ВСТУПНИЙ СЕМIНАР: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА ПIДГОТОВКИ ДО СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
10. Тема 2. ВСТУП. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ I ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ ЯК IСТОРИЧНОГО ЯВИЩА. ПОЧАТКИ ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
11. Тема 3. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ ТА РОЗВИТОК ЇЇ ПРАВОВИХ НОРМ (IХ-ХII ст.)
12. Тема 4. ДЕРЖАВА I ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРIОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТI РУСI (ХII-ХIV ст.). ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
13. Тема 5. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ УСТРIЙ ТА СУДIВНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI – КОЗАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ-РЕСПУБЛIКИ
14. Тема 6. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I СКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI
15. Тема 7. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ТА СУД I СУДОЧИНСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ (др. пол. ХVII – XVIII ст.)
16. Тема 8. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИВ ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
17. Тема 9. ДЕРЖАВНIСТЬ I ПРАВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917-1920 рр.)
18. Тема 10. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В МIЖВОЄННИЙ ПЕРIОД (1921-1941 рр.)
19. Тема 11. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПIСЛЯВОЄННИЙ ПЕРIОД (1945-1991 рр.) (2 год.)
20. Тема 12. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI
VІІ. Перелік тем контрольних робіт для студентів-заочників, рефератів для студентів денної форми навчання
21. Перелік тем
VІІІ. Перелік питань з курсу “Історія держави і права України”, що виносяться на весняно-літню та зимову заліково-іспитові сесії
22. Перелік питань з курсу “Історія держави і права України” на весняно-літню заліково-іспитову сесію
23. Перелік питань з курсу “Історія держави і права України” зимову заліково-іспитову сесію
ІХ. Приблизні іспитові питання
24. Приблизні іспитові питання.
Х. Джерелознавчі основи курсу
25. Джерелознавчі основи курсу
ХІ. Про основні етапи історії української державності і права та їх першовитоки
26. Про основні етапи історії української державності і права та їх першовитоки
ХІІ. Українська земля як один із центрів виникнення світової цивілізації, первісних витоків і початкових етапів нашої переддержавності
27. Українська земля як один із центрів виникнення світової цивілізації
ХІІІ. Додатки (витяги з документів)
28. Про надання права на окреме володіння 1614 iюля 29.
29. Перший великого князівства Литовського статут 1529 р.
30. З договірних статей 1654 р.
31. З Угоди та Конституції Пилипа Орлика
32. Декларація про державний суверенітет України
33. Акт проголошення незалежності України
34. Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України
35. Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України
36. Про надання Магдебурзького права 1510 Iюня 26. Жаловання подтвердiтельная грамота мещанамъ города Високаго, на Магдебургское право и другия льготы.
ХІV. Малий словник частовживаних українсько-російських термінів
37. Малий словник частовживаних українсько-російських термінів
ХV. Короткий словник понять і термінів до курсу “Історія держави і права України”
38. Короткий словник понять і термінів до курсу “Історія держави і права України”