Посібники - Дискурсивна риторика.

ББК 83.7
М 77
УДК 808.53(075.8)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили
(протокол № 6(38) від 10.03.2006 р.).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1060 від 28 квітня 2006 року).

М 77 Монахова Т.В. Дискурсивна риторика: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 124 с.

ББК 83.7

Пропонований посібник містить основні теоретичні відомості з курсу та розгорнуті рекомендації до виконання кожного виду завдань приклади для наслідування систему рейтингового оцінювання знань, умінь і навичок студентів вибрані матеріали, які можуть бути використані як джерело цитувань. До посібника додаються: тезаурус – термінологічний словник до курсу, список рекомендованої літератури та хрестоматія типових студентських робіт.

ISBN 966-336-057-7
© Монахова Т.В., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006

Титул
1. Титул
Передмова
2. Передмова
Розділи:
3. Розподіл навчального часу
4. Тематичний план
5. Тематика лекцій
6. Практичні заняття
7. Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань
8. Рейтингове оцінювання знань, умінь і навичок студентів
9. Форма проведення заліку
10. Рекомендована література
11. Латинський мінімум
12. Хрестоматія студентських промов
13. Тезаурус
14. Додатки