Посібники - Методи штучного інтелекту та дослідження операцій.

ББК 73я73
К 95
УДК 004.8(075)004.93(075)

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 14/182-265 від 27.01.2006 р.).

Рецензент:
Глибовець М.М., доцент, кандидат фізико-математичних наук, декан факультету інформатики Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

К 95 Кутковецький В.Я. Методи штучного інтелекту та дослід-
ження операцій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2006. – 92 с.

ББК 73я73

У навчальному посібнику наведені нові розроблені автором методи математичного забезпечення кібернетичних систем: розглянуті питання особливості визначення інтелектуальної діяльності людини й машини на базі ієрархічності інтелекту замість класичного алгоритму Харта, Нільсона і Рафаеля запропонований більш простий метод точного однозначного виходу з лабіринту по найкоротшому шляху без використання евристичної оцінки шляху надане визначення шляхів в орієнтованій та неорієнтованій мережах розв’язані деякі задачі дослідження операцій (наприклад, в 10 разів скорочений розрахунок розв’язання класичної задачі рюкзака запропонований комбінаторно-граничний метод дискретного лінійного програмування спрощена задача оптимальної заміни обладнання тощо).
Наведені приклади та індивідуальні завдання дозволять студентам вузів технічних та гуманітарних напрямків очних та заочних форм навчання, науковцям та аспірантам використовувати їх для вивчення курсу, виконання практичних завдань, для курсового та дипломного проектування.

ISBN 966-336-052-6
© Кутковецький В.Я., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006


Нічого не знайдено