Посібники - Моделювання електричних кіл та процесів: Навчальний посібник з дисципліни “Основи електротехніки та електроніки”.

ББК 31.211
К 77
УДК 004.4:621.301(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1806 від 22.07.2005 р.).

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7(29) від 10.03.2005 р.).

Рецензенти:
Блінцов В.С., д.т.н., професор, директор Інституту автоматики та електротехніки Національного університету корабле-будування ім. адм. Макарова.
Богуславський Л.З., к.т.н., завідувач кафедри комп’ютерної техніки та інформаційних технологій Миколаївської філії Європейського університету.

К 77 Кравець І.О., Ромакін В.В. Моделювання електричних кіл та процесів: Навчальний посібник з дисципліни “Основи електротехніки та електроніки”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 148 с.

ББК 31.211

Посібник містить опис дванадцяти лабораторних робіт, які виконуються студентами комп’ютерного факультету МДГУ ім. Петра Могили при вивченні дисципліни “Основи електротехніки та електроніки”. Для проведення лабораторних робіт використовується віртуальна лабораторія на базі пакету MATLAB і його додатків – програми Simulink та бібліотеки блоків SimPowerSystems. Посібник орієнтований на інтенсивне використання можливостей обчислювальної техніки для розрахунку режимів електричних кіл постійного і змінного струму. Призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для самостійного вивчення основних розділів електротехніки та електроніки.

ISBN 966-336-013-5
© Кравець І.О., Ромакін В.В., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006


Нічого не знайдено