Студентські наукові студії - Програма IV Міжнародної конференції молодих науковців “Фінансово-економічні аспекти розвитку країн з перехідною економікою” 30-31 травня.

Здано до набору 17.05.02.
Підписано до друку 24.05.02.
Папір офсетний.
Формат 60x841/16.
Гарнітура «Таймс».
Обл.-вид. арк. 1,2.
Ум. друк. арк. 1,0.
Наклад 100 прим.
Зам. № 82/02.

Видавництво МДГУ.
54003, м.Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10.
E-mail: wildcat@kma.mk.ua

Нічого не знайдено