Студентські наукові студії - Студентські наукові студії. Молодіжний науковий журнал. Випуск 1(4).

Видається з січня 1998 року
Засновник видання Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Друкується за рішенням Вченої ради МФ НаУКМА (протокол №10 від 21 червня 2001 року)

Редакційна колегія:

Клименко Л.П., голова, кандидат технічних наук, доцент, ректор МФ
НаУКМА
Мещанінов О.П., заступник голови, кандидат технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи МФ НаУКМА
Верланов Ю.Ю., відповідальний редактор за секцію “Економічні науки”, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету МФ НаУКМА
Давиденко В.М., відповідальний редактор за секцію “Екологія”, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології МФ НаУКМА
Багмет М.О., відповідальний редактор за секцію “Політичні науки”, доктор історичних наук, професор, декан факультету політичних наук МФ
НаУКМА
Пронкевич О.В., відповідальний редактор за секцію “Філологія”, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології МФ НаУКМА.

Відповідальний за випуск
Андрєєв В.І. – керівник науково-дослідної частини МФ НаУКМА

Адреса редакції:
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Тел. (0512) 55-18-23, 55-15-41
E-mail: avi@kma.mk.ua, primus@kma.mk.ua

Студентські наукові студії // Молодіжний науковий журнал. – Випуск 1(4). – 2001. – 156 с.

У збірнику представлені наукові роботи студентів Миколаївських ВНЗ. Значна кількість статей підготовлена до друку за матеріалами доповідей, зроблених на ІІІ Регіональній студентській науковій конференції в 2001 році. Зміст робіт охоплює питання економіки, екології, політології та філології. Збірник адресовано студентам бакалаврату, магістеріуму, аспірантам, всім, хто зацікавлений питаннями державотворення в Україні, мовними проблемами, економікою держави та сучасним станом довкілля.

ISSN 1609-8099
© Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2001

Головний редактор Н.Молодих.
Редактор, коректор О.Шатун, О.Шемчук.
Молодший редактор І.Терентієва.
Технічний редактор, комп’ютерна верстка В.Кобзар, О.Луговський. Макет обкладинки В.Кобзар.

Здано до набору 15.05.01. Підписано до друку 27.12.01. Папір офсетний. Формат 60x841/8. Гарнітура «Таймс». Обл.-вид. арк. 16,7. Умовн. друк. арк. 19,5. Наклад 100 прим. Зам. № 70(124)/04.

Видавництво МФ НаУКМА.
54003, м.Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. E-mail: primus@kma.mk.ua


Нічого не знайдено