Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 6.

Рекомендовано до друку вченими радами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.

Редакційна колегія:
І.Ф. Курас (голова) М.І. Михальченко (заступник голови) М.О. Багмет (заступник голови) Л.П. Клименко Ю.А. Левенець О.П. Мещанінов, М.С. Рибачук Ф.М. Рудич А.І. Колесніченко П.М. Тригуб Ю.Ж. Шайгородський М.С. Іванов (вчений секретар).

Рецензенти:
М.М. Вівчарик - доктор політичних наук, професор.
О.М. Майборода – доктор історичних наук, професор.
Й.М. Шкляж – доктор історичних наук, професор.

У збірнику вміщені матеріали, які отримали апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України”.
Статті присвячені розгляду історії політичної думки, загальнонаціональних проблем політичного і соціального розвитку України, сучасних актуальних напрямів політичного менеджменту, особливостей розвитку етнонаціональних процесів, взаємовідносин України з іншими державами світу, досвіду науковців по розробленню пріоритетних регіональних програм та підготовка кадрів нової генерації.
Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

Статті подаються в авторській редакції.
Нічого не знайдено