Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 13.

УДК 321.01
ББК 66.3(4 Укр)я 43
С 89

Рекомендовано до друку Вченими радами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Постановою Президії ВАК України від 08.09.1999 р. № 01-05/9 збірник наукових праць включено до переліку № 2 наукових фахових видань з політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Рецензенти:
О.Б. Бабкіна – доктор політичних наук, професор
В.Л. Гавеля – доктор філософських наук, професор
Ю.І. Шаповал – доктор історичних наук, професор.

Голова редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук

Заступник голови редакційної колегії:
Ю.А. Левенець – доктор політичних наук, член-кореспондент НАН України

Відповідальний за випуск:
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор

Науковий секретар:
Л.О. Левченко – кандидат політичних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
В.П. Андрущенко – доктор філософських наук, професор
В.А. Войналович – доктор політичних наук, професор
В.П. Горбатенко – доктор політичних наук, професор
М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор
А.І. Колісниченко – доктор історичних наук, професор
О.П. Мещанінов – доктор педагогічних наук, професор
М.Ф. Рибачук – доктор філософських наук, професор
Ф.М. Рудич – доктор філософських наук, професор
В.Ф. Цвих – доктор політичних наук, професор
Ю.Ж. Шайгородський – кандидат психологічних наук
Л.Є. Шкляр – доктор політичних наук, професор

С 89
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 13. – 392 с.
рговому випуску наукового збірника вміщені матеріали оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у відносин. зраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться політичними науками, державотворенням і міжнародними відносинамСтатті подаються в авторській редакції

© Колектив авторів, 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
2. Сучасні міжнародні виклики для України
Розділ 1.ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3. В. Ковалевич Толерантность как формирующаяся общечеловеческая ценность
4. Ю. Котляр До питання про термінологію та хронологію інакомислення в Україні в 50-80-х рр. ХХ століття
5. Ю. Шайгородський Міфотворчість в Україні як соціальна технологія
6. С. Білошицький Свобода особистості та управління масовою психікою в сучасному лібералізованому суспільстві
7. Ф. Шульженко Розвиток ідеї соціально-правової держави соціал-демократією західних країн
8. Л. Дунаєва Співвідношення влади і самоврядування в контексті історії світової політичної думки
9. О. Левченко Щодо визначення категорій політична активність, діяльність, участь та поведінка: критерії розбіжності
10. В. Курілло Масова політична культура України доби реставрації капіталізму
11. О. Бобіна Про витоки теорії революції
12. В. Ярошенко, Р. Кравченко Політико-правове забезпечення організації та функціонування інституту власності в Україні
13. В. Бронніков Синергетика як перспективна методологія у дослідженнях соціально-політичних наук
14. Н. Колесніченко Деякі аспекти сучасних дискусій по проблемі толерантності
15. М. Кербаль Зарубіжний досвід формування нормативно-правової бази щодо молодіжної політики
16. І. Ломко Структура політичних партій України та варіації моделей формування й реалізації зовнішньопартійних програм
17. Д. Сергатюк Критерії оцінення елітарності й ефективності діяльності сучасної політичної еліти
18. А. Гуль Прояв феномена підкорення особи владному впливу в різних типів особистості
19. О. Остапюк Політична соціалізація молоді Миколаївщини: проблеми, тенденції та перспективи
20. Т. Чаплінська Теоретичні підвалини формування національної ідеї в праці М.Міхновського “Самостійна Україна”
21. Д. Локтіонова Аналіз електоральної поведінки громадян України в ході парламентських виборів 2006 р. та позачергових парламентських виборів 2007 р.
Розділ 2.ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
22. Н. Ніколаєнко Використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії
23. О. Євтушенко Земська куріальна виборча система: політико-правові аспекти її застосування
24. В. Гладенко Місце органів державної влади в процесах євроатлантичної інтеграції України
25. C. Тимофєєв Міжетнічні конфлікти та роль держави в їх вирішенні
26. Т. Личко Місцеве самоврядування – основа сучасного демократичного управління
27. А. Матвійчук Основні способи взаємодії громадських організацій із державою
28. В. Корицька Характеристика та сутність основних моделей місцевого самоврядування: на прикладах розвинених країн світу
29. А. Сухорукова Трансформація сучасного поняття “державні органи влади”
30. Г. Коваль Особливості політичної соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку української державності
31. О. Копил Агрегація і артикуляція інтересів єврейського населення у діяльності єврейських політичних партій (південь України, 1920-ті рр.)
32. С. Матяж Теоретичний аналіз поняття “меценатство”
33. Ю. Палагнюк Порівняльний аналіз системи громадських медіа в Україні та Республіці Польща
34. М. Паламаренко Республіканська партія США: еволюція програмних пріоритетів та участь у політичному процесі в 90-х роках ХХ століття
35. В. Головата Реформування державної служби в Україні в умовах адаптації до стандартів Європейського Союзу
Розділ 3.МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
36. М. Багмет, Д. Міхель Нові імперативи сучасного інтеграційного курсу України на прикладі Миколаївського регіону
37. О. Шевчук “Російський фактор” у взаємовідносинах США – КНР
38. Н.Богданова Вдосконалення професійного навчання управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
39. Ю. Седляр Інтеграційні процеси в Європі в ХХ ст.: ідейні засади та механізми реалізації
40. В. Шатун Розвиток і сучасний стан стосунків Росії і НАТО
41. Ф. Левченко Україна в нобелівському русі – глобальній суспільно-політичній діяльності з підтримки науки, літератури і захисту миру
42. Т. Богданова, В. Маковеєнко Православний фундаменталізм у сучасній світовій політиці
43. І. Казакуца Інтеграційні вектори України – теоретичний аспект
Відомості про авторів
44. Відомості про авторів