Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 7.

ББК 66.3 (4 Укр) я43
С 89
УДК 321.01

Рекомендовано до друку вченими радами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Постановою Президії ВАК України від 08.09.1999 р. № 01-05/9 збірник наукових праць включено до переліку № 2 наукових фахових видань з політичних наук, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Р е ц е н з е н т и:
О.В. Бабкіна – доктор політичних наук, професор
В.Л. Гавеля – доктор філософських наук, професор

Голова редакційної колегії:
І.Ф. Курас – академік НАН України, доктор історичних наук, професор

Заступники голови редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор

Відповідальний секретар:
М.С. Іванов – доктор політичних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
О.Б. Рибачук – глава Секретаріату Президента України
С.М. Ніколаєнко – Міністр науки і освіти України, професор
В.А. Войналович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, в.о. професора
В.П. Горбатенко – доктор політичних наук, професор
Л.П. Клименко – доктор технічних наук, професор
А.І. Колісніченко – доктор політичних наук, професор
Ю.А. Левенець – доктор політичних наук
О.П. Мещанінов – доктор педагогічних наук, в.о. професора
М.Ф. Рибачук – доктор філософських наук, професор
Ф.М. Рудич – доктор філософських наук, професор
П.М. Тригуб – доктор історичних наук, професор
Ю.Ж. Шайгородський – кандидат психологічних наук

С 89 Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Вип. 7. – 476 с.

У наукових записках поміщені матеріали розширеної сесії Української Академії політичних наук, яка відбулася у квітні 2005 р. у приміщенні Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Учасникам конференції було зачитано привітання Президента України В.А. Ющенка. У передмові, основних розділах та додатках наводяться матеріали дискурсу учасників сесії та інших науковців про стан політичної науки, подаються аналітичні оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у сфері геополітики і міжнародних відносин.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться політичними науками, державотворенням і міжнародними відносинами.

Статті подаються в авторській редакції

© Колектив авторів, 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005
ISВN 966-336-041-0ЗМІСТ
1. Зміст
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ СЕСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК
2. Повідомлення про проведення розширенної сесії Української академії політичних наук
3. В. Ющенко. Вітальне слово учасникам розширеної сесії Української академії політичних наук
4. І. Курас Л. Клименко.Передмова до щорічника Української академії політичних наук
Розділ 1.СУЧАСНІ ВИМІРИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
5. О. Зінченко Політична ситуація в Україні: оцінка, корекція соціально-політичної стратегії
6. М. Михальченко Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція?
7. Ф.Рудич Україна 2005: Геополітичний вимір президентських виборів
8. В. Горбатенко Характеристика сучасного етапу політичної модернізації України
9. О. Дергачов Стартові проблеми і досягнення президента Ющенка
10. Г. Зеленько „Оксамитові Революції” як спосіб ротації влади
11. Ю. Сурмі Особливості постреволюційного періоду в Україні
12. Ю. Кальниш Проблеми та перспективи реформування адміністративної системи в Україні
13. М. Лукашевич, М. Недюха Регіональні аспекти соціально-політичної ситуації в Україні
14. М. Розумний Україна: колективний інтелект і шляхи його реалізації
15. В. Ярошовець Гуманістичні виклики сучасній демократії
16. О. Ярош Методологічні підходи до гендерного аналізу політичної системи України
17. О.Новакова Проблема легітимності влади в конспекті політичної модернізації українського суспільства
18. Р. Кравченко Державна підтримка експортоорієнтованих виробників як фактор забезпечення економічної безпеки України
Розділ 2.РОЛЬ НАУКИ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
19. Г.Дашутін Марксизм: критика чи утопія?
20. В. Поєдинок Україна 2005: Перспективи і виклики суспільству та елітам
21. Е. Щербенко Зміни публічного дискурсу в Україні в період“Перестройки” (до 1989 року)
22. Н. Гайдаєнко Проблеми наукового дослідження системи стримувань та противаг в сучасній політичній теорії.
23. О. Євтушенко Регіонально джерелознавча база дослідження політичних проблем (на прикладах державного регулювання общінних відносин Півдня України)
24. А. Лузан, А. Буланов Перспективный анализ уязвимостей информационно-нормативной инфраструктуры Украины
25. М. Беззуб’як Інформаційна утопія “Віртуального Капіталізму”. Ідеологічний аспект
26. Т. Ляшенко Соціальна складова економічних реформ
27. А. Мельник Проблема законів історичного розвитку у філософії М.Драгоманова
Розділ 3.ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
28. Л. Нагорна Політична мова: зміст і структура поняття
29. А. Пахарев Хамелеономания властных элит в условиях переходных политических систем
30. Л. Кочубей Виборчі технології у ході виборів президента України – 2004 року: Уроки "Помаранчевої революції"
31. В. Опанасик Державотворчий процес в Україні: Реалії сьогодення через досвід минулого
32. Р. Балабан Парадигма української соціальної моделі
33. В. Баранівський Єдність суспільства як головна проблема нової влади в Україні
34. І. Побочий Влада та опозиція як суб’єкти політичної боротьби в процессі державотворення в Україні
35. Л. Сухотеріна Інститут президентства в Україні: Деякі підсумки розвитку
36. С. Мосов, О. Рублюк, О. Шаптало Механізм формування якостей управлінської діяльності керівників
37. Н. Соколова Проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні
38. В. Мейтус Аспекти ефективності і детермінації стратегічних областей впливу
39. Л. Ляпіна Діяльність національно-культурних товариств у південному регіоні України на сучастному етапі
40. О. Траверсе Соціальне та суспільне у змісті політичного лідерства
41. М. Кравчук Політична пропаганда як засіб утвердження і розвитку демократичного режиму
42. Ю. Краснокутська Internet як засіб комунікації: Теоретико-методологічний аналіз
43. O.Россошинська Питання державного регулювання ноторіальної діяльності на регіональному рівні
44. І. Кучеренко Етичний компонент політичних конфліктів в сучасному українському суспільстві
Розділ 4.ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ
45. С. Кононенко “Держава” в політології міжнародних відносин: Класифікуюча роль та параметри
46. А.Ключкович Особливості представництва політичних партій у парламентсько-урядовій системі Німеччини
47. В. Гладенко Німецько-Українські стосунки за часів правління канцлера Г. Шрьодера
48. О. Шаповалов Парламентські вибори 2002 року в Німетччині: Аналіз передвиборчих програм політичних партій
49. Ю. Палагнюк Особливості приватизації засобів масової інформації у постсоціалістичних країнах Європи (на прикладі денаціоналізації в Республіці Польща)
50. О. Яцунська Теорія і практика електоральної міфології: Американський досвід
Розділ 5.СУЧАСНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
51. Т.Пояркова Проблема громадянського суспільства в постінформаційному просторі
52. В.Ярошенко, О. Кабашна Відповідальність як політична цінність
53. М.Багмет, В.М. Лісовський Загальні проблеми регіональної політики держави: сутність та зміст
54. Ю. Діденко Співпраця руху з політичними силами в розбудові державності України: Підтримка та критика його інциатив
ХРОНІКА
55. М. Багмет, М. Іванов Другий з’їзд політологів України
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
56. Відомості про авторів