Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. № 5 (25).

Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – No 5(25). – 252 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.
Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського гуманітарного університету (протокол No 5 від 17 січня 2007 р.).
Редакційна колегія:
Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ.
Відповід. секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ.
Члени редколегії: Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол., проф., зав. каф. англійської філології МДГУ
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., проф., декан перекладацького факультету Київського Національного лінгвістичного університету
Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського Національного університету
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф. перекладу з німецької мови Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського Національного технічного університету
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф., каф. германської філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Корольова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., проф., зав. каф. англійської філології Одеського держпедуніверситету
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф., каф. англійської філології МДГУ
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол.н., зав. каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького Національного університету
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф., каф. германської філології Харківського Національного університету
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ.
Адреса редакційної колегії: Україна, 54055, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, МДГУ ім. Петра Могили, корпус 10-306, редакція “Новітньої філології”. Телефон (0512) 571800, Fах 0512-500069. E-mail: Naumenko_Anatol@mail.ru
© Науменко А.М.: назва видання, його структура та графіка, 2007
© Автори статей: тексти, 2007

1. Мовознавство
1. Глущенко О.О. Теоретичні передумови вивчення гендерних особливостей англомовного мовлення у лінгвістиці
2. Яхонтова Т.В. Інтертекстуальність наукових жанрів
1.2. Англістика
3. Дєрік І.М. До питання про мелодичні характеристики мовлення ведучого англо- та українськомовних Інтернет-повідомлень ділової тематики
4. Мартинюк А.П. Когнітивне підґрунтя семантики англомовних ідіом жіночої референції
5. Полєєва Ю.С. Інструментальне дослідження просодичної актуалізації когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (на матеріалі лекції)
1.3. Германістика
6. Гончаренко Л.О. Запозичення в сучасній німецькій пресі
7. Марковська А.В. Виникнення сучасних публіцистичних фразеологічних інновацій та їх використання у німецькій пресі
1.4. Компаративістика
8. Букач О.Ю. Особливості тематичної організації лексики комп’ютерного жаргону (на матеріалі англійської та української мов)
9. Таукчи Е.Ф. Соматическая лексика в разрезе прототипической семантики
2. Літературознавство
10. Булаховська Ю.Л. Діалогічність як властивість художньої творчості й публіцистики
11. Макарова Т.Т. Роль и значение Жоржа Перека в эволюции литературного процесса XX века
12. Мегела І.П. Проблематика і поетика філософської повісті Вольтера “Кандід, або Оптимізм”
13. Старшова О.О. Життєтворчість як домінантна авторська позиція: роман Джона Барта “Творча відпустка: романтичний роман”
3. Перекладознавство
14. Остафійчук О.Д. Англійські фразеологічні одиниці з власними іменами і символами у перекладі
15. Саленкова Т.М. Переклад фразеологізмів у повісті Дж.Р.Р.Толкіна “Гобіт”
4. Лінгвопоетика (текстознавство)
16. Марченко М.О. Філологічний аналіз ідіолекту Г.М.Енценсбергера
17. Ташкинова О.В. Ретроспективные и проспективные характеристики текста и высказывания в рамках прагматического прогнозирования
5. Рецензії та огляди
18. Іван Дамар’їн Комплексний підхід до перекладу
19. Сахарчук Я.В. Переклад як наука і дидактика
20. Лоленко О.О. Огляд наукової літератури у сфері філології (2005-2006 роки)
21. Муратова В.Ф. Інтертекстуальність: “за” і “проти”
22. Остапчук Т.П. Традиційні сюжети та образи
23. Остапчук Т.П. Автореферати дисертацій (за шифром 10.02.04 – германські мови), захищені в Україні 2006 року
6. Нам пишуть
24. Прокопова Л.І. Чи можливі швидкі звукові зміни в мові взагалі та українській зокрема
7. Відомості про авторів
25. Відомості про авторів