Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ № 8 (28)


Новітня філологія. – 2007. – № 8 (28). – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 260 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.

Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 3 від 08 листопада 2007 р.).


Редакційна колегія:
Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра Могили.
Відповід. секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра Могили.
Члени редколегії:
Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол.н., проф. зав. каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили;
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., проф., декан перекладацького факультету Київського національного лінгвістичного університету;
Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф., каф. германської філології Харківського національного університету;
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф. перекладу з німецької мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського національного технічного університету;
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Корольова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., проф., зав. каф. англійської філології Одеського державного педагогічного університету;
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф. каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили;
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол., зав. каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького національного університету;
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського національного університету;
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили.

68 Десантників, 10, МДГУ ім. Петра Могили, корпус 10-306, редакція “Новітньої філології”. Телефон (0512) 242371, Fах (0512)-500069. E-mail: naumenko_anatol@mail.ru


© Науменко А.М.: назва видання, його структура та графіка, 2007
© Автори статей: тексти, 2007

ЗМІСТ
1. - Зміст
МОВОЗНАВСТВО. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
2. Марковська А.В. Мовна картина світу та фразеологізми преси
3. Таукчи Е.Ф. Аспектное изучение лексической сочетаемости
МОВОЗНАВСТВО. АНГЛІСТИКА
4. Кузенко Г.М. Соціокультурний аспект у комунікативній ситуації ревнощів
5. Савчук Г.В. Особливості інтонаційної організації спонукальних висловлень в американському судовому дискурс
6. Ткач М.В. Лексичний склад мовлення як фактор етнічної та вікової ідентифікації індивідуума
МОВОЗНАВСТВО. ГЕРМАНІСТИКА
7. Гончаренко Л.О. Еволюція шляхів та форм лексичного запозичення у німецьку мову
8. Матіюк Л.М. Сутність та прояви адресатності у сучасній німецькій мові
9. Саламатіна О.О. Прагматика інтерв’ю сучасної німецької преси
МОВОЗНАВСТВО. ОМПАРАТИВІСТИКА
10. Жмаева Н.С. Реализация гласных фонем английских заимствований сферы информационных технологий в речи немецких дикторов
МОВОЗНАВСТВО. РОМАНІСТИКА
11. Голотюк О.В. Франція від Просвітництва до сьогодення: етапи освіти
12. Ткаченко О.О Багаточленні синонімічні ряди у французькому молодіжному мовленні
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
13. Бродська, Оксана Артур Шніцлер: стилістика творчості
14. Веремеенко Т.Н. Сборник немецкого фольклора “Волшебный рог мальчика”
15. Зимомря, Іван Вишинський, Володимир Внутрішня організація драматичного тексту: місце мотиву у натуралістичних драмах Ґ. Гауптмана, І. Франка, В. Винниченка
16. Маркова В.О. Християнські мотиви у творчості Дж.З.З. Толкіна
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
17. Даниленко І.І. Співвідношення sacrum/profanum у “Варіації першої Давидової Псальми” П. Куліша
ЛІНГВОПОЕТИКА (ТЕКСТОЗНАВСТВО)
18. Гончарук О.М. Композиція тексту англомовної прозової байки у композиційно-стилістичному аспекті
19. Іванова Ю.Ю. Лексичний аналіз байок Герхарда Бранстнера
20. Мукатаєва Я.В. Композиційно-мовленнєві форми німецького прозового шванку
21. Науменко А.М. Поэтико-стилевые принципы драматургии К. Крауса: Часть вторая
22. Горелова О.В. Відображення пуританської традиції у літературі американського ренесансу
23. Лоленко О.О. Фактично лаконічно (спроба рецензії на перекладацьку монографію)
24. Муратова В.Ф. Фрагменти великої сповіді
25. Усата О.О. Нове у сучасній германістиці
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
26. - ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ