Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ № 7 (27)


Новітня філологія. – 2007. – № 7 (27). – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 260 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.

Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету (протокол № 3 від 08 листопада 2007 р.).


Редакційна колегія:
Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра Могили.
Відповід. секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра Могили.
Члени редколегії: Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол.н., проф., зав. каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили;
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., проф., декан перекладацького факультету Київського національного лінгвістичного університету; Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського національного університету;
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф. перекладу з німецької мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського національного технічного університету;
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Корольова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., проф., зав. каф. англійської філології Одеського державного педагогічного університету;
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф., каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили;
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол., зав. каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького національного університету;
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського національного університету; Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили.

Адреса редакційної колегії: Україна, 54055, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, МДГУ ім. Петра Могили, корпус 10-306, редакція “Новітньої філології”. Телефон (0512) 242371, Fах (0512) 500069. E-mail: naumenko_anatol@mail.ru


© Науменко А.М.: назва видання, його структура та графіка, 2007
© Автори статей: тексти, 2007

ЗМІСТ
1. - Зміст
МОВОЗНАВСТВО
2. Koзак Н.И. Методы изучения лексико-семантических групп как манифестанта системообразующих отношений в лексике
3. Savenko R.P. Die indogermanische Urheimat und ihre Sprachen
4. Демчук А.И. Языковая репрезентация звучания профессиональных речевых голосов
5. Попова А.В. Лексико-грамматические способы актуализации гендерных отношений в бытовом дискурсе
6. Стеванович Р.И. Стадии творческого процесса в науке и их выражение в английском языке
7. Устинович Е.А. Фоностилистическая вариативность речевого репертуара англо-бурских билингвов
8. Лысейко Л.В. Развитие семантики лексемы WELT в ранненовонемецком языке
9. Махоніна Н.Г. Основні ознаки емотивності фразеологічних одиниць сучасної німецької мови
10. Дем’яненко Ю.М. Лінгвістичні жарти професора Толкієна
11. Гапотченко Н.Є Інтеракція у текстових повідомленнях масового призначення (на матеріалі французької мови)
12. Луговий, Володимир Індивідуально-авторські новотвори-телескопізми (на матеріалі французьких художніх текстів ХІХ-ХХ ст.)
13. Семененко О.Ю. Один із різновидів прагмастилістичних індефінітно-квантитативних ситуацій у сучасному українському поетичному мовленні
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
14. Гурдуз А.І., Здоренко К.І. Шляхи Франкенштейна: творчий діалог Брайана Олдісса – Мері Шеллі
15. Павлюк Х.Б. Постать Теодора Шторма крізь призму історіографічних розвідок
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
16. Сидоренко С.П. Романістика та перекладознавство
ЛІНГВОПОЕТИКА (ТЕКСТОЗНАВСТВО)
17. Анастасьева О.А. Англоязычный афоризм как объект лингвистического анализа
18. Гур’єва Т.А. Класифікація та визначення німецьких народних прикмет
19. Науменко А.М. Поэтико-стилевые принципы драматургии К. Крауса: Часть первая
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
20. Гончаренко Л.О. Новини германістики
21. Сахарчук Я.В. Буковинська література як зразок Європи
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
22. - ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ