Енергоефективні та екологічно безпечні технології
1. Сирота А.А., Бес Т., Радченко Н.И., Коновалов Д.В Комплексная когенерация в энергетических установках
Розглянуто тригенераційні контури набазіхолодильних машин, що використовують теплоту відхідних газів і наддувного повітря для охолодження повітря на вході та наддувного повітря в суднових дизельних двигунах. Проаналізовано ефективність сумісного застосування в суднових дизельних двигунах тригенераційних систем і водневих паливних добавок.
2. Радченко А. Н. Тригенерация в газотурбинніх установках газоперекачивающих станций
Проаналізовано роботу газотурбінних установок газоперекачувальних станцій і встановлено чинники, що впливають на їхню ефективність. Розкрито резерви підвищення ефективності газотурбінних установок та запропоновано напрямок їх реалізації шляхом застосування тепловикористовуючих тригенераційних технологій.
3. Радченко Р.М., Сирота О.А., Красільщіков Є.О., Радченко М.І. Підвищення ефективності суднових ДВЗ охолодженням повітря в тепловикористовуючих абсорбційних холодильних машинах
Проаналізовано ефективність застосування водо-аміачних холодильних машин, що використовують теплоту відхідних газів суднових дизельних двигунів для охолодження повітря на вході турбонагнітачів. Запропоновано ефективні схемні рішення тепловикористовуючих систем охолодження повітря дизельних двигунів.
4. Макарова О.В., Радченко М.І. Скорочення шкідливих викидів від котельних підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів
Розглянуто концепцію децентралізації існуючих систем теплопостачання житлових масивів суміщенням центральної системи теплопостачання та локальних теплових насосів, що використовують теплоту води у зворотній та постачальній магістралях центральної системи. З метою зведення до мінімуму теплових втрат у транспортній мережі запропоновано експлуатувати центральну систему при зниженій температурі води в постачальній магістралі.
5. Радченко А.Н., Стахель А.А. Децентрализованное теплонасосное теплоснабжение
Розглянуто концепцію децентралізації існуючих систем теплопостачання житлових масивів суміщенням центральної системи теплопостачання та локальних теплових насосів, що використовують теплоту води у зворотній та постачальній магістралях центральної системи. З метою зведення до мінімуму теплових втрат у транспортній мережі запропоновано експлуатувати центральну систему при зниженій температурі води в постачальній магістралі.
6. Гордеев Б.Н. Оперативный контроль количественных и качественных характеристик углеводородных топлив
Разработан комплексный метод оперативного контроля основных
количественных и качественных характеристик углеводородных топлив,
ориентированный на промышленное применение.
7. Чобенко В.Н., Кучеренко О.С., Евсеенко А.В. Экспериментальные характеристики утилизационного детандер-генераторного агрегата мощностью 2,5 МВт
В статье проанализированы экспериментально-статические характеристики и определены оптимальные режимы детандер-генераторного агрегата в условиях Новгородской АЭС.
8. Моисеев С.В., Бурняшев А.В., Сарапин В.П. Выбор оптимальных номинальных параметров УТДУ для работы на ГРС
Рассмотрена методика определения номинальных параметров утилизационной турбодетандерной установки (УТДУ) предназначенной для работы на газораспределительной станции (ГРС), при которых будет получена
максимальная выработка электрической энергии за год.
9. Пилипчак В.И. Экспериментальное исследование влияния геометрических размеров поддона на эффективность работы каплеулавливающих устройств жалюзийного типа
Приведены результаты экспериментального исследования влияния геометрических размеров поддона на эффективность работы каплеулавливающих устройств жалюзийного типа. Даны рекомендации по выбору
рациональных значений размеров поддона.
Моніторинг, прогнозування та людський фактор при техногенному забрудненні
10. Трунов О.М. Застосування відеотехнологій для визначення приєднаних мас систем моніторингу водної акваторії
Розроблено алгоритм рекурентного визначення коефіцієнтів приєднаних мас. Подано автоматизовану технологію опосередкованого їх вимірювання методом малих коливань за допомогою відеоспостереження. Продемонстровано достовірність технології вимірювання на прикладах зануреної кулі коефіцієнти приєднаних мас якої загальновідомі. Наведені експериментальні дані для різних умов занурення, що демонструють вплив конструктивних та режимних факторів, а також представлені результати апроксимації цих експериментальних даних, що отримані за допомогою методу багатокритеріальної апроксимації.
11. Бугаенко О.М., Гусев Ю.А., Скляров А.В. Обеспечение экологической безопасности в зоне нефтяного загрязнения с применением генераторов трёхфазных потоков
Рассмотрены вопросы применения газотурбинного двигателя для решения задачи обеспечения экологической безопасности в зоне аварийного разлива нефти. Представлена математическая модель специального сопла, обеспечивающего доставку сорбента в зону загрязнения. Приведены параметры экспериментальной установки на базе газотурбинного двигателя ГТД-5.
Природа як об’єкт техногенного впливу
12. Прищепов О.Ф., Левицька О.С. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю на автомагістралях міста Миколаєва.
Розглянуто ряд методів та методик для визначення рівня забруднення повітря автомагістралей оксидом вуглецю. Виявлено, що запропоновані підходи дозволяють орієнтовно оцінювати санітарну ситуацію, що склалася в місті, прогнозувати ситуацію для різних рівнів викидів, нтенсивності і складу автотранспортних потоків та розробляти на цій основі санітарно-оздоровчі рекомендації. Визначено загальну кількість населення, яка перебуває в епіцентрі забруднення протягом дня.
13. Кубов В.И. Обмен данными с микроконтроллерным устройством на основе AVR Butterfly в инструментальном пакете LabView
Розглядаються приклади розробки віртуальних вимірюючих приладів що використовують можливості мікропроцесорної демо-плати AVR Butterfly та середовища розробки LabView для IBM-PC.
14. Нестер А.А., Стрельбіцький В.В. Розрахунок замкнених систем водного господарства
У статті представлені дані досліджень, направлених на створення обладнання, яке зменшує тиск на навколишнє середовище.
15. Быкова Е.В. Методология анализа энергетической и экологической безопасности страны и региона
16. Постолатий В.М., Быкова Е.В. О состоянии энергетической безопасности Республики Молдова
17. Мовчан С.Н., Бочкарёв Ю.В., Соломонюк Д.Н. Перспективы и проблемы создания когенерационных установок на базе газотурбинных двигателей производства ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”
18. Лоза В.М. Выбор когенерационного оборудования − философия владельца
19. Нагорный Н.А., Ризун И.Р., Чернобривец А.П., Сысоев В.Г. Некоторые оценки энергетического состояния зданий по результатам энергоаудита
20. Лоза В.М. Опыт компании “СИНАПС” по использованию оборудования GE Jenbacher в Украине
21. Черноволенко В.А., Рябинин В.Н. Когенерационные паровые турбины
22. Филоненко А.А., Раимов Р.И., Чёрный Г.В. Новые газотурбинные электростанции и парогазовые установки на основе ГТД 45-60 разработки ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”
23. Захарченко В.В. Модернизация газопламенной печи № 1 для нагрева заготовок в кузнечно-прессовом цехе ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” с рекуперацией тепла дымовых газов
24. Исаенков С.Е. Когенерационные установки АООТ “Первомайскдизельмаш”
25. Буцьо З.Ю., Ковальчук Ю.Г., Пилип’юк Р.В., Ястремський А.Я. Реанімація втрачених можливостей в енергетиці
26. Зозулин Ю.В., Лившиц А.Л., Ракогон В.Г., Кузьмин В.В., Гордиенко В.Ю., Кирьянов А.Н. Асинхронные турбогенераторы максимальной мощности с повышенной частотой вращения ротора
27. Дубов В.А. Роль когенерационных технологий в экономике Украины