ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
1. В.Н. КЛИМЕНКО, САБАШУК П.П. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ, НОРМАТИВНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ
У статті дається оцінка законодавчого, нормативного і технологічного забезпечення розвитку
когенераційних технологій в Україні. Розглядаються шляхи підвищення економічної ефективності
енергозберігаючих технологій.

Es
2. В.В.РОМАНОВ, А.И.ШЕЛЕСТЮК ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
статье дается оценка проекта закона Украины о когенерации. Авторами рассматриваются
предложения, направленные на повышение эффективности закона.

Es
МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ
3. КЛИМЕНКО Л.П., СЕДЛЕЦЬКИЙ Є.О., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.В. ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЛОКАЛЬНУ ЕКОСИСТЕМУ
Розглянуто теоретичні основи моделювання локальних екосистем з метою оцінки стійкості від
техногенного впливу. Показана необхідність активізації біологічних досліджень в напрямку отримання
екологічних характеристик редуцентів. Виконано співставлення наявних практичних методик, які
рекомендуються для якісної оцінки техногенного впливу на локальну екосистему.

It is considered theore
4. ТРУНОВ А.Н. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДВОДНОГО АППАРАТА
Рассматриваются уравнения движения ПА с проницаемым корпусом. Исследуется влияние
инфильтрационных эффектов на коэффициенты присоединенных масс. Выводятся уравнения движения ПА
с переменным центром масс.

There considered equa
5. ГОРДЕЕВ Б.Н., ЖУКОВ Ю.Д., ИВАНЧЕНКО А.Т., ИВАНЧЕНКО Т.В., СЛИВИНСКИЙ А.П. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ
Разработан метод контроля уровней экологически опасных жидких и сыпучих веществ, в том числе в
закрытых емкостях, с использованием уровнемеров на основе однопроводных линий. Рассматриваются
принципы измерения уровней жидких и сыпучих веществ, приводятся результаты экспериментальных
исследований характеристик однопроводных линий для коротких (наносекундных) импульсных сигналов.
Описываются результаты практической отработки использования однопроводной линии для определения в
реальных условиях границы раздела некоторых сыпучих и жидких сред.

The method of verifica
6. КАЛДА ГАЛИНА, РАК ЯНУШ, ТХУЖЕВСЬКА‐ЦЕСЛЯК БАРБАРА ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
Проведено аналіз західноукраїнських мінеральних вод, а саме, Моршинського, Збручанського,
Трускавецького родовищ. Здійснене порівняння мікро‐ і макрокомпонентного складу, а також органічних
речовин у мінеральних водах розглянутих родовищ. Визначено ступінь корисності розглянутих вод для
лікування різних захворювань.

Mineral waters of West Ukraine have been analyzed, par
7. СОЛОВЙОВ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ЗА РАХУНОК ТЕХНІЧНОГО РЕГРЕСУ
Проведено аналіз змін екологічної обстановки в умовах відносного росту показників виробництва по
галузям, які здійснюють основне навантаження на екологію, та значного зменшення виробництва у галузях,
що визначають науково‐технічний прогрес з невеликим навантаженням на екологію. Обґрунтовано
необхідність посилення екологічного моніторингу за технологіями, які відновлюються, з метою виключення
старих енерговитратних і еконебезпечних.

The analysis of changes of an ecological situa
8. СОЛОВЙОВ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, БОДУ С.Ж., ТРОФИМОВА О.В. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ
У статті проводиться аналіз діяльності транснаціональних компаній (ТНК) та даються відповіді на
наступні питання: чи дійсно інтереси ТНК в основному спрямовані на слаборозвинені країни (глобалізація‐
експлуатація) чи дійсно ТНК вивозять в основному “брудні” технології чи дійсно ТНК “нав’язують”
слаборозвиненим країнам або, навпаки, їх “зазивають”, часом зневажаючи екологічними інтересами вивіз
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – в основному благо або негатив екологічні проблеми в прийнятті рішень
ТНК про переміщення ПІІ діяльність ТНК погіршує або поліпшує географію екології у чому полягає
компроміс між діяльністю ТНК і екологічними обмеженнями.

In a ar
9. Б.М. ПОЛИТЫКИН, Е.В. ЛЯЩЕНКО МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрены экологические проблемы подводных сооружений и магистралей. Проанализированы
методы и средства решения проблемы экологической безопасности морских акваторий. Особенное
внимание уделяется методам и средствам контроля, в которых основная роль отводится человеку, а
именно водолазу. Для изучения процессов теплообмена и моделирования теплового состояния водолаза
разработана математическая модель процесса теплообмена человека в гиперболических условиях.
Результаты моделирования могут быть использованы при проектировании системы автоматического
регулирования температуры теплоносителя в гидрокостюме.

The ecological problems of underwater facili
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ
10. НАГОРНЫЙ Н.А., РИЗУН И.Р., ТЕЛЯШОВ Л.Л., ЧЕРНОБРЫВЕЦ А.П., ЗАХАРЧЕНКО В.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛП‐5
В статье рассматриваются некоторые аспекты энергопотребления и энергосбережения на
предприятии. Авторами представлены позиции относительно уменьшения расходов энергии и увеличения
выпуска продукции.

In the ar
11. КЛИМЕНКО Л.П., ВОСКОБОЙНІКОВА Н.О. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОГЕЛІОСИСТЕМ ТЕПЛОХЛАДОПОСТАЧАННЯ МАЛОЇ
Проведено аналіз досвіду застосування вітро‐ та геліосистем теплохладопостачання малої потужності
набутого за кордоном, в Україні та на території досліджуваного кліматичного регіону. На основі проведених
досліджень зроблено висновки про перспективи застосування вітрогеліосистем з компенсацією
енергодефіциту з традиційних джерел на території Миколаївської області.

The analysis of the experience of using wind systems and solar systems of heat‐and‐cool consump
12. ПРИЩЕПОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ, АНДРЕЄВ В’ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ, САВІНА ОКСАНА ЮРІЇВНА, РЕВНЮК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
В роботі проаналізовано ситуацію залежності рівня зношеності двигуна внутрішнього згоряння
транспортного засобу на масові викиди забруднюючих речовин. Розглянуто варіант розрахунку масового
викиду забруднень в атмосферу двигуном. Висловлені пропозиції щодо удосконалення методики
означеного розрахунку шляхом диференціації коефіцієнту впливу технічного стану автомобіля на масовий
викид забруднюючих речовин.

In the ar
13. ИСТОМИН В. И. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
На основе теоретического и экспериментального исследования процесса очистки нефтесодержащих
вод в объеме гранулированной загрузки разработана математическая модель, которая позволяет
эксплуатировать сепарационные установки в оптимальном режиме и повысить качество очистки
нефтесодержащих вод.

On the basis of theore
14. МАКАРОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСАХ АВТОКЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ
Розглянуто основні екологічні проблеми будівельної галузі. Запропоновано шляхи зменшення
екологічного навантаження в процесах автоклавного виробництва будівельних матеріалів.

The main ecological problems of the building industry are considered. The ways of decreasing
ecological influence in processes of the building materials autoclaving produc
15. КОНОВАЛОВ Д.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ХОЛОДОАГЕНТІВ У СУДНОВИХ ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧИХ ЕЖЕКТОРНИХ
Проаналізована ефективність застосування озонобезпечних холодоагентів у суднових
тепловикористовуючих ежекторних холодильних машинах. Поряд із потенціалами руйнування озонового
шару і глобального потепління та пожежобезпечністю як екологічними та експлуатаційними критеріями
використовувався також тепловий коефіцієнт як енергетичний критерій. За екологічною безпечністю слід
віддати перевагу природним холодоагентам R600 і R600a, але вони пожежонебезпечні.

The effec
16. ДУБОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО‐КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ
В статье рассмотрены вопросы применения когенерационных установок в условиях жилищно‐
коммунального хозяйства современного города.

Aspects of co‐genera
17. ГОРДЕЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, ЖУКОВ ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ, ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВВИЧ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА ДОКОВАНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Разработана автоматизированная система управления доковыми операциями, обеспечивающая
повышение надежности процесса докования, уменьшение затрат времени и ресурсов на докование, что
повышает экологическую безопасность при проведении работ. Приводится описание системы и основные
принципы ее функционирования.

The automated management system of dock opera
18. ПОЛІЩУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ПИЛИПЧАК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
Проаналізовано можливі напрямки підвищення працездатності приводів засобів автоматизації систем
СЕУ. Обґрунтовано доцільність та перспективи застосування функціональних матеріалів з ефектом пам'яті
форми в якості силових і термочутливих елементів приводів циклічної дії малогабаритних виконавчих
пристроїв систем суднових енергетичних установок з метою вдосконалення останніх. Окреслено переважні
області застосування термосилових приводів у судновій енергетиці.

Possible direc
19. СОЛОВЙОВА Ж.Ф., МАЛЮЧЕНКО І.О. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОРОЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ
У статті розглянуто властивості дешевих залишкових рідких палив, застосування їх у газотурбінних
установках та вплив цих палив на корозійне руйнування конструкційних матеріалів.

The publica
20. ЄЛІСЄЄВ В.В. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНО ДОСТУПНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЦІЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
Розглядаються результати дослідження можливості ефективного використання в різних галузях
програмного забезпечення, яке доступне на некомерційній основі з метою підвищення рівня екологічної
безпеки.

The ar
21. ГОРБУЛИК В.І., ПОЛІТАНСЬКА О.Л. ЕНЕРГОРЕСУРСОЗЖБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
В статті розглянуті основні напрямки іноваційної діяльності спеціалістів ВАТ “Гравітон” спрямовані на
створення нових енергозберігаючих електричних засобів освітлення та нетрадиційних джерел енергії.
Подані основні досягення підприємства у даних напрямках.

In the ar
22. ПИЛИП’ЮК Р.В., РОМАНЮК П.О. ПРО БУДІВНИЦТВО КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК В РЯСНЯНСЬКІЙ ПРОМЗОНІ
В статье рассмотрены вопросы применения когенерационных установок в условиях Ряснянськой
промзоны города Львова.

Aspects of co‐genera
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ НА ЕКОСИСТЕМИ РІЗНОГО РІВНЯ
23. A.P.SLIVINSKY BLACK‐HOLE MODEL
З використанням представлень загальної теорії відносності і планковской системи одиниць
пропонується проста модель елементарної частки. Прийняті в моделі допущення не претендують на строгу
обґрунтованість, а в основі модельного представлення лежить об'єкт обертання складає з двох
екстремальних чорних дір із гравітаційними радіусами 10‐33 див, що звертаються біля загального центра
ваги. Обертання двох чорних дір, під сферами Шварцшильда яким знаходяться однойменні Т чи Т‐‐області,
відповідально за відповідний заряд елементарної частки. Поле випромінювання, що описується
додаткової, симетричною компонентом тензора електромагнітного полючи, при взаємодії з елементарною
часткою, визначає спектр мас елементарних часток. При поглинанні порції випромінювання часткою, маса
частки збільшується зі зменшенням її масштабу і при випромінюванні – маса частки зменшується зі
збільшенням її масштабу. У якості одного з наслідків моделі розглядається можливість утворення обертових
пар сверхмассивных чорних дір обладающих електричним зарядом і магнітним моментом. Приводяться
оцінки параметрів подібних об'єктів як можливих кандидатів на роль активних ядер галактик.

With use of representa
24. ГОНЧАРУК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, КУБОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Рассматриваются подходы к исследованию механизмов влияния физических полей различной
природы на здоровье и самочувствие человека. Приводится краткий обзор современных данных по
влиянию гелио‐, гео‐, метео‐физических факторов влиянию низкочастотных электромагнитных полей
промышленной частоты на здоровье человека данных по терапевтическому воздействию
высокочастотного радиоизлучения с низкочастотной амплитудной манипуляцией. В качестве рабочей
гипотезы рассматривается механизм влияния низкочастотных полей на кровеносные сосуды и их
иннервационную систему. Намечается программа работ по организации практических исследований и
требования к регистрирующей аппаратуре.

A short review of current findings on the influence of various types of physical fields on human health, including
solar, geophysical, and meteophysical factors, and suggested approaches for study. Considered are low
frequency industrial electromagne
ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ
25. БОНДИН Ю.Н., СУЛТАНСКИЙ Ю.О., СТАШОК А.Н. ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В статье представлены краткое описание и основные характеристики двигателей и установок ГП НПКГ
“Зоря”‐”Машпроект”. Приведены сравнительные характеристики двигателей комплекса с лучшими
мировыми образцами мощностного ряда НПК. Приведен прогноз перспектив развития газотурбинной
техники в мире по видам использования (энергетика, комбинированный цикл, когенерация, механический
привод, включая судовые установки), а также задачи комплекса по укреплению своих позиций на рынке
газотурбинной техники.

Resulted compara
26. БОНДИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, РОМАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, РАИМОВ РУСТЕМ ИЛЬГИЗАРОВИЧ ПРОБНЫЙ ПУСК, КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОПЫТНО‐ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ПОСЕЛКЕ КАБОРГА НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ДВИГАТЕЛЯ ГТД‐110
У статті аналізуються результати комплексного випробовування і введення в експлуатацію дослідно–
промислової електростанції у с. Каборга, Миколаївської області. Розглядаються перваги електростнацій,
створених на базі двигунів ГТД‐110.

Results of a complex test and introduction of experiment–industrial power stations in v. Kaborga of Mykolaiv.
27. БОНДИН Ю.Н. УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ НОВОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОУЗЛОВОЙ
У статті розглядається метод прискорення процесу створення нового газотурбінного двигуна за
допомогою повузлової проводки. Обґрунтовується, що повузлова проводка є потужним засобом
прискорення і зниження вартості та модернізації газотурбінної техніки.

The method of accelera
28. БОНДИН Ю.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
У статті проводиться аналіз переваг моделювання при створенні нових і модернізація існуючих
газотрубинних двигунів. Обґрунтовується, що використання одночасно математичного та фізичного
моделювання дозволяє істотно скоротити строки проектування і витрати на доведення складних об’єктів.

In the ar
29. РОМАНОВ В.В., СКЛЯРСКИЙ Д.В. ОПЫТ ПУСКОНАЛАДКИ И НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Приведен отчет о работах, выполненных при проектировании и изготовлении газотурбинных
энергетических установок ГТЭ‐15 и ГТЭ‐25. Дано описание газотурбинных энергетических установок ГТЭ‐25
и ГТЭ‐15 мощностью 25 и 16 МВт, спроектированных, изготовленных и введенных в эксплуатацию на
объектах в Республике Беларусь оборудования.

The report about the designing and producing of gas‐turbine energe
30. РОМАНОВ В.В., ФИЛОНЕНКО А.А., ЧОБЕНКО В.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
Рассмотрены возможности модернизации электроэнергетики Украины на основе использования
газотурбинных технологий. Приведены примеры эффективного использования газотурбинных двигателей
производства ГП НПКГ “Зоря”‐“Машпроект”.

The possibili
31. ИСАКОВ Б.В., КРИВУЦА В.А., МОВЧАН С.Н., СТЕПАНЕЦ Б.П., ФИЛОНЕНКО А.А. ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОПЫТНО‐ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГПУ – 16К “ВОДОЛЕЙ” НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ СТАВИЩЕНСКАЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
В сообщении представлены краткие результаты опытно‐промышленной эксплуатации комбинированной
газотурбинной установки (КГПТУ – 16) в составе газоперекачивающей установки ГПУ–16К.

In the ar
32. БОНДАРЕНКО А.С., КАЛЛАШ В.Л. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Приведен состав ГТУ, основные доработки, технические характеристики, показатели рентабельности и
надежности при работе на вакуумном газойле, а также приведены работы по переводу ГТД на “сухой” газ.

The contents of GTS, main achievements, technical characteris
33. ДУБРОВИН И.Н., ЛИСТОПАД Е.Н. ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГТЭС‐7,5 МВт
В статті розглядається досвід проектування та будівництва газотурбінної електростанції ГТС‐7,5 в
умовах Західного Сибіру. Розроблена автоматизована система управління газотурбінною електростанцією,
яка забезпечує досягнення проектних техніко‐економічних показників електростанції в усіх режимах
функціонування.

In the ar
34. А.И. ВИНОГРАДОВ, В.В. МАКАРЕВИЧ, В.Д. БУРОВ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОТУРБИННЫХ ТЭЦ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
В статті розглядається досвід інвестиційних проектів будівництва газотурбінних ТЕЦ малої потужності.
Досвід проектування та будівництва ГТЕС показав, що рішення щодо вибору типу і профіля основного та
допоміжного обладнання електростанції на нефтяному газі повинні прийматися при врахуванні всіх
місцевих кліматичних та географічних умов розміщення електростанції.

In the ar
35. ВАНЦОВСКИЙ В.Г., КОРОТИЧ Е.В., БУДАНОВА Н.А. СОЗДАНИЕ НИЗКОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДГ80, ДГ90
В статье изложены основные принципы организации рабочего процесса в низкоэмиссионной камере
сгорания, представлена конструктивная схема камер сгорания ГТД ДГ80, ДГ90 и их экологические
характеристики. Рассмотрены вопросы управления работой камеры сгорания в зависимости от условий на
входе в двигатель.

The main principles of working process organisation in low emission combustion chamber are given, constructive
scheme of combustion chamber and their ecological charakteristics. The questions of work control of combustion.