Техногенно-екологічна безпека
1. Безсонов Є. М. Визначення аспектів оцінки показника сталого розвитку регіону
У статті проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід формування і використання системи індикаторів для оцінки сталого розвитку держави або регіону. Виділено позитивні та негативні аспекти цього процесу. Запропоновано механізм реалізації положень сталого розвитку для регіону, в основу якого буде покладено формування якісної системи індикаторів на базі формалізованих залежностей, які враховують регіональні умови. Розроблено схеми впровадження сталого розвитку регіону на базі тези ООН про поступальний розвиток.

The article analyzes the international and national experience in the formation and use of the system of indicators to assess sustainable development of the country or region. Highlight the positive and negative aspects of this process. The mechanism of implementing the provisions of the sustainable development of the region, which is based on the formation of a system of quality indicators based on formalized dependencies that take into account regional conditions. The schemes for sustainable development in the region based on the thesis UN progressive development.

Ключові слова: показник сталого розвитку система індикаторів регіон схема впровадження.
2. Головко А. Є. Аналіз методів зменшення впливу повітря на процеси руйнування зразків із компактного пористого титану при високих температурах (Т > 600° С)
Підвищений інтерес до аналізу методів зменшення впливу повітря на процеси руйнування зразків із компактного пористого титану при високих температурах має виключне важливе науково-практичне значення. Вивчення закономірностей структуро- і фазоутворення поруватих матеріалів дає можливість оптимізувати склад матеріалу для отримання очікуваних властивостей матеріалу. Також особливий інтерес становлять процеси електролітичного нанесення композиційних покриттів іонними розчинами. Оптимізування методів поверхневого зміцнення поруватих виробів дозволяє прогнозувати функціональні властивості (зносостійкість, термостійкість) оснастки, що працює при високих температурах.

Increased interest in the analysis methods to reduce the impact of air samples from the processes of destruction of compact porous titanium at high temperatures is extremely important scientific and practical importance. The study of patterns of structure and phase formation of porous materials, gives you the opportunity to optimize the composition material to obtain the expected properties of the material. Also of particular interest are the processes of electrolytic deposition of composite coatings ionic solutions. Optimization methods for surface hardening porous products allows to predict functional properties (wear resistance, heat resistance) snap, which operates at high temperatures.

Ключові слова: окисна плівка електролітичне нанесення покриття іонні розплави інтерметалідний шар карбід титану
3. Радченко М. І., Макарова О. В. Скорочення використання водних ресурсів газовими котельними підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів
У статті обговорено застосування нових методів скорочення шкідливих викидів газових котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів. Мета досліджень – обґрунтувати використання методу скорочення споживання води, у тому числі шкідливих викидів, котельними шляхом комплексної утилізації теплоти і відпрацьованих газів. Проаналізовано антропогенний вплив газових котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів на людину і навколишнє природне середовище, а також розглянуто актуальність вирішення цього питання у зв’язку з проблемою дефіциту води. У результаті дослідження встановлено, що запропоновані методи комплексної утилізації теплоти відпрацьованого пару і відхідних газів забезпечують істотне скорочення не тільки викидів газових котельних з урахуванням теплової інерційності системи і втрат теплоти на нагрів автоклава, вагонеток і навколишнього середовища, а й витрат води. Використання відпрацьованого пару як теплоносія запропонованими методами дозволяє скоротити витрати пару під час теплової обробки будівельних матеріалів. Завдяки повторному використанню пару забезпечується також економія водних ресурсів на його виробництво.
У цілому розглянуті методи суттєво підвищують енергетичну ефективність та екологічну безпеку автоклавного виробництва будівельних матеріалів. Результати досліджень можуть бути застосовані для розробки енерго- та ресурсозберігальних технологій для підприємств промисловості будівельних матеріалів.

The application of new techniques to reduce emissions of gas boiler autoclave production of building materials. The purpose of research – to justify the use of a method of reducing water consumption, including emissions, boiler through an integrated heat recovery and exhaust gases.
Analyzed the impact of anthropogenic gas boiler autoclave production of building materials on humans and the environment, as well as consider the urgency of solving the issue in connection with the problem of water scarcity.
The study found that the methods proposed integrated waste heat recovery steam and exhaust gases provide a significant reduction not only of emissions of gas boilers with the thermal inertia of the system and the loss of heat to the heating of the autoclave, trolleys and the environment, but also the cost of water. The use of exhaust steam as a coolant proposed methods can reduce steam consumption during heat treatment of construction materials. By reusing the pair also provided savings of water resources in its production.
Overall reviewed methods increase energy efficiency and environmental safety of autoclave production of building materials. The research results can be applied to the development of energy-saving technologies for the construction materials industry enterprises.

Ключові слова: антропогенне навантаження газові котельні автоклавне виробництво будівельних матеріалів водні ресурси методи зменшення
Радіоекологія та дозиметрія
4. Старенький В. П., Стадник Л. Л., Шальопа О. Ю., Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Самофалов І. О. Контроль якості дозиметричного планування радіотерапії на лінійному прискорювачі шляхом фантомних вимірювань дозних розподілів
У статті представлено результати перевірки точності розрахунку віртуального дозного розподілу всередині фантомного об’єкта здорової людини, який не містив елементів, що моделюють пухлину, при опроміненні на лінійному прискорювачі електронів. Завдання верифікації дозиметричного планування та відпуску дози є актуальним для всіх провідних радіологічних центрів, які проводять спільні дослідження, направлені на удосконалення дозиметричних протоколів радіотерапії в умовах її стрімкого техно-логічного оновлення. Дослідження здійснювались на радіотерапевтичному комплексі Varian та комплексі термолюмінесцентної дозиметрії Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України. Результати порівняльного аналізу даних щодо розподілу доз у антропоморфного фантому свідчать про те, що відхилення доз, виміряних за допомогою ТЛД, відносно значень, розрахованих системою планування Eclipse, складає не більше 3 , що відповідає існуючим вимогам (похибка відпуску дози – не більше 5 ).

This paper is devoted to discussion the problem of verification of the virtual dosimetry planning data by compare with the results of dose measuring inside the anthropomorphic phantom.

Ключові слова: променева терапія лінійний прискорювач антропоморфний тканино-еквівалентний фантом дозиметричне планування термолюмінесцентна дозиметрія (ТЛД).
Радіобіологія, біофізика та радіаційна медицина
5. Ткаченко В. І., Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. Технології радіозахисні модифікаторів і матеріалів на їх основі
Обоснована возможность создания защитных материалов на основе радиозащитных модификаторов.

Рossibility of creation of protective materials on the basis of radio protective modifiers is proved
Ключові слова: модификатор ионизирующее излучение материал
6. Гончарук М. Д. Метод виявлення ракових клітин на основі їх власного електромагнітного випромінювання
Рассмотрен вопрос использования электромагнитного излучения, сопутствующего биохимическим процессам, протекающим в раковых клетках. Описан метод регистрации и обработки этого излучения. Проведѐн анализ полученных результатов и оценка возможности использования предлагаемого метода в медицинской диагностике онко-логических заболеваний.

The question of the use of electromagnetic radiation, concomitant biochemical processes in cancer cells. Describes a method for recording and processing of this radiation. The analysis of the results and to assess the possibility of using the proposed method in medical diagnosis of cancer.

Ключові слова: электромагнитное излучение критерий распознавания пошаговая обработка диагностика злокачественных новообразований
7. Гончарук М. Д. До методики визначення типів центральної гемодинаміки
Рассмотрен вопрос корректности использования принятых в медицинской практике различных классификаций типов центральной гемодинамики и использованных гемодинамических параметров для их определения. Предложена методика, позволяющая более точно оценить гемодинамические параметры, используемые для определения типов гемодинамики. Предложена классификация типов гемодинамики, учитывающая не только крайние, но и промежуточные гемодинамические состояния, что позволит повысить эффективность использования фармацевтических препаратов при сердечно-сосудистых заболеваниях и более точно дозировать внешние нагрузки на организм человека при различных сферах деятельности.

The question of proper use of accepted medical practice different types of classifications of central hemodynamics and hemodynamic parameters used to define them. The technique, which allows a more accurate assessment of hemodynamic parameters used to determine the type of hemodynamics. The classification of types of hemodynamics, which takes into account not only the extreme, but also the intermediate hemodynamic status, which will allow more efficient use of pharmaceuticals for cardiovascular diseases and more accurate dosing of external loads on the human body in various spheres of activity

Ключові слова: сердечный индекс периферическое сопротивление сосудов тип гемодинамики.
8. Свинаренко А. В., Демченко В. М. Передопераційна хіміопроменева терапія при місцеворозповсюдженому раку прямої кишки
Настоящее исследование демонстрирует возможность улучшения непосредственных результатов при использовании предоперационной сочетанно-лучевой терапии с радиомодификацией препаратом капецитабином 850 мг/м2 у больных с местно-распространенным раком прямой кишки. Работа основана на анализе результатов химиолучевого лечения 97 больных с опухолями нижне- и среднеампулярной локализации (TЗN0-1M0), у которых в процессе лечения проводились различные режимы облучения. Сравнивалось лечение только дистанционным компонентом с радио-модификатором капецитабином в суточной дозе 850 мг/м2 и сочетанием дистанционной и внутриполостной терапией с радиомодификатором капецитабином в суточной дозе 850 мг/м2. Проведенный анализ переносимости показал, что предоперационная сочетано-лучевая терапия обладает приемлемым профилем токсичности, увеличивает количество пациентов переведенных в резектабельную форму увеличивает количество сфинктеросохраняющих операции.

The research demonstrates possibility of improvement of direct treatment results after the use of preoperative combined radiotherapy with radiomodification for patients with the locally advanced cancer of rectum. Based on the analysis of the results of chemoradiation treatment of 97 patients with tumors of the lower and medium ampulla localization (TЗN0-1M0), in which the radiotherapy was carried out by various modes of exposure. External beam radiotherapy combined with capecitabine in a daily dose of 850 mg/m2 and a combination of external beam and intracavitary radiotherapy combined with capecitabine in a daily dose of 850 mg/m2 were compared. The analysis of tolerability showed that preoperative combination of external and intracavitary radiation therapy has shown an acceptable toxicity profile, increase the number of patients transferred in resectable form of disease and the number of sphincter-preserving operations

Ключові слова: внутриполостная гамма-терапия капецитабин местно-распростра-ненный рак прямой кишки радиомодификация сфинктеросохраняющие операции
9. Барановська Л. М. Шляхи підвищення ефективності консервативного лікування хворих на рак шийки матки
Показано ефективні методи поєднаної променевої терапії (ППТ) 48 хворих на рак шийки матки IIB-IIIB стадії з використанням конформної променевої терапії (ПТ) і високоенергетичної (HDR) брахітерапії (БТ). В основній групі (23 хворі) курс ППТ проводили на тлі хіміорадіомодифікуючих засобів (фторафур 800 мг на добу і цисплатин 50 мг 1 раз на тиждень внутрішньовенно крапельно до СД 200-300 мг). У контрольній групі (25 хворих) – самостійний курс ППТ згідно зі стандартами. Використання радіомодифікуючих засобів під час ППТ посилює регресію пухлин без збільшення токсичних проявів лікування, а застосування сучасних технологій конформної ПТ сприяє зменшенню проявів токсичності ППТ з боку критичних органів.

It is presented the effective methods of combined radiotherapy of the 48 patients with cervical cancer IIB-IIIB stage using conformal radiotherapy and high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy. The main group (23 patients) was conducted combined radiotherapy against the background of chemoradiomodified drugs (Ftorafur per os 800 mg a day and Cisplatin 50 mg once a week IVFD to total dose 200-300 mg). The control group (25 patients) was conducted the course of combined radiotherapy according to the standards. Using of radiomodified drugs during the course of combined radiotherapy enhances the tumor regression without increasing toxic effects of treatment, and the use of modern technology of conformal radiotherapy reduces the toxicity of combined radiotherapy of critical organs.

Ключові слова: рак шийки матки поєднана променева терапія конформна променева терапія брахітерапія радіомодифікатори
10. Шевченко Ю. А., Лянна О. Л., Бразалук О. З., Боренко О. Ю., Хворостенеко Ю. М., Хворостенко М. І. Активність лізосомних цистеїнових катепсинів у сироватці крові дітей за наявності гострого неспецифічного запалення
У статті представлено результати досліджень активності лізосомних цистеїнових протеїназ – катепсинів В та L – у сироватці крові дітей з неспецифічним гострим лімфаденітом та взаємозв’язок протеолітичної активності досліджуваних ферментів з показниками гемограми. Показано, що активність катепсинів В та L у сироватці крові дітей із лімфаденітами має різноспрямований характер. Встановлено, що визначені зміни активності протеаз відбуваються на фоні змін показників гемограми дітей та свідчать на користь залучення лізосомно-вакуолярного апарату клітин у формуванні адаптивної відповіді вродженої системи імунітету організму дитини на наявність запального процесу.

Cysteine cathepsins B, L are endosomal/lysosomal proteases that participate in numerous physiological systems. Extracellular matrix remodeling by cathepsins play an important role in many conditions associated with inflammation. The aim of this study was to research the effect of inflammation on circulating levels of human cathepsin B and L. Blood sampling was carried out at CM «Dnipropetrovsk regional children clinical hospital». Two patient groups were included: (1) children without acute and/or chronic inflammation (n = 31) – control group and (2) patients with acute nonspecific lymphadenitis (n = 34). Serum cathepsin B and L activity levels were measured using spectrophotometric methods with both N,α-benzoyl-D,L-arginine-p-nitroanylide and azocasein as substrates. The results of lysosomal cysteine proteases activity in blood serum of children with nonspecific acute lymphadenitis were presented in the work. It was shown that cathepsins B and L activities had opposite direction in character. Serum cathepsin B activity level showed lower value in comparison with control group but serum cathepsin L activity level was significantly (12,1 times) higher than control value. The dependence of the data observed on some hemogram indices were studied. The hemogram had increased leucocytes and decreased level of lymphocytes. Besides segmented neutrophils number was found higher on 21 in accordance with control group values. It was established that inflammation has different effects on circulating levels of cathepsin B and L, and these proteases’ activity alterations take place in accordance with changes of children hemogram indices. The data observed testify to involvement of cellular lysosomal-endosomal apparatus into adaptive innate immune response of children organism against nonspecific inflammation

Ключові слова: лізосомні цистеїнові катепсини запалення діти
11. Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. Роль природного і техногенного посиленого радіаційного фону землі в проблемі променевих пошкоджень
Лучевые повреждения представляют собой значительную медицинскую проблему, в связи с отсутствием эффективных методов лечения, связанных с недостатком знаний патогенеза. Резко повышает актуальность проблемы – распространенность причины возникновения лучевых повреждений – ионизирующего излучения воздейству-ющего на человека. С целью выявления роли некоторых обуславливающих факторов, проведен анализ масштабов их влияния и показано, что они не только имеют глобальный уровень, но и со временем увеличиваются

Subject of research – the relevance of radiation damage at modern development of industry and medicine. In the world of radiation sources used in different fields of practice and their application in the future will increase, which greatly increases the likelihood of injury in a significant contingent of people
Research topic – definition of the role of natural and technologically enhanced radiation background of the Earth in the problem of radiation damage. The purpose of research – identifying the scale of the problem of radiation damage in situations in which it is possible exposure to ionizing radiation in the range causing radiation damage. Methodology – analysis of situations in which the possible effects of ionizing radiation in the range causing radiation damage. Scientific novelty – the development of space industry, energy and nuclear production, expanding the range of application of ionizing radiation sources in practice, identify new risks of radiation damage. Application: medicine, oncology, radiology, nuclear medicine, radiobiology, therapeutic radiology, radiation therapy, hygiene, ecology and other. Conclusions: cosmic radiation, natural background radiation and anthropogenic enhanced background radiation of the Earth, resulting in the development of the space industry, energy and nuclear production, extension of the range of application of ionizing radiation sources in practical activities, identify new risks for the development of radiation damage, which can be a significant, large-scale risk that determines the level of problems in scale – global, and relevance is significant and growing

Ключові слова: лучевые повреждения радиационный фон
12. Cухін В. С., Сухіна О. М., Старенький В. П., Свинаренко А. В., Грищенко Т. П., Насонова А. М., Белозьоров І. В. Результати комплексного лікування ранніх стадій лейоміосаркоми матки
У статті представлено результати хірургічного, променевого і хіміотерапев-тичного лікування 37 хворих на лейоміосаркому матки I-II стадій.
Прогресія спостерігалась у 14 з 37 пацієнток (37,8 ): у 3 хворих (21,4 ± 1,1) виявлені локорегіонарні рецидиви, у 11 (78,6 ± 1,1) – віддалені метастази. Середній час до прогресування становив 16 міс., медіана виживаності 14 міс. Річна процентна виживаність хворих (стадії T1bNxM0 і T2NxM0) без ознак пухлини була однаковою і становила 86,2 ± 6,5 і 87,5 ± 1,3, відповідно, не показуючи ніякої різниці між собою і зниження після 5 років до 62,1 ± 9,2 і 62,5 ± 1,8 . Незалежно від стадії захворювання, 5 років без прогресування прожили 62,2 хворих. Автори дійшли висновку, що ефективність комплексного лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії, яке включає хірургічне та ад’ювантне хіміопроменеве лікування, залежить від стадії захворювання: рецидив при І стадії становить 31,8 випадків, а при II – 50 .

Topic: survival of patients with leiomyosarcoma Subject: mesenchymal tumors of the uterus. Purpose of the study: retrospective analysis of comprehensive treatment of stage I-II uterine leiomyosarcoma. Methods: in the course of this investigation, retrospective treatment outcomes were studied for 37 patients with stage IB-II uterine leiomyosarcoma, who received treatment in «Grigoriev Institute for Medical Radiology of NAMS of Ukraine» from year 1998 to 2012. All patients underwent surgery, radiotherapy and chemotherapy. The applied treatment regimens included VAC as the primary one in 64,9 of cases, in second place – SAR regimen in 18.9 . The effectiveness of treatment was assessed by immediate and remote results of treatment. Results: the disease manifested in 14 out of 37 patients (37,8 ): 3 patients (21,4 ± 1,1) developed locoregional tumor recurrence, 11 (78,6 ± 1,1) – distant metastases. At stage IB the recurrence tumor was found in 11 (37,9 ± 9,2) out of 29 patients. At stage II – in 3 (37,5 ± 1,8) out of 8 patients. An average time for recurrence of the tumor was 16.00 months, with a median survival of 14,00 months

Ключові слова: лейоміосаркома матки хіміотерапія променева терапія рецидиви результати лікування безрецидивна виживаність
13. Тюєва Н. В. Оцінка впливу проліферативної активності пухлини на результати променевої терапії місцево поширеного раку шийки матки
Проаналізовано дані обстеження та лікування 55 хворих з раком шийки матки ІІБ-ІІІ стадії, що отримували поєднану променеву терапію. Виконувалась біопсія шийки матки до початку лікування та після сумарної дози 20 Гр. Проводили гістологічне та імуногістохімічне дослідження з метою визначення проліферативної активності пухлини (антигена Ki-67). Оцінено результати лікування після завершення радикального курсу променевої терапії. Співставлено результати лікування з вихідним рівнем Ki-67 та його змінами в динаміці.

Aggressive tumor potential recently assessed by immunohistochemical markers, including proliferative activity index Ki-67. No single point of view on the predictive role of this marker in the prognosis of locally advanced cervical cancer. Purpose – to evaluate the proliferative activity of squamous cell carcinoma of the cervix, compare it with the clinical and morphological and radiobiological features of tumor and the results of radiotherapy. Materials and methods. Evaluation and treatment of 55 patients with cervical cancer IIB-III stage treated with radiation therapy was done. Cervical biopsy was performed before treatment and after a total dose of 20 Gy to the whole pelvis (single dose of 2 Gy). Histological and immunohistochemical study performed to determine the proliferative activity of the tumor (Ki-67 antigen). Results of treatment after the radical course of radiotherapy (75-85 Gy to the tumor, 52-54 Gy to the pelvic lymph nodes) were evaluated. Tumor regression on clinical and instrumental data (ultrasound, CT, MRI) compared with baseline Ki-67 and its changes over time. The Results. Squamous cell carcinoma of the cervix has a high proliferative activity. Ki-67 index before radiotherapy was 47,3 ± 4,2 . The irradiation dose of 20 Gy resulted in a decrease in proliferation index to 22,6 4,9 (p < 0,05). At stage IIb Ki-67 index is 41,7 4,8 and in stage III increased to 60,3 5,9 (p <0,05). The immediate effect of radiation therapy depends on the initial level of proliferative activity and the level of its reduction during treatment. At low baseline values of Ki-67 index (44,7 4,5 ) were observed more favorable results in the form of complete tumor regression than at high (68,7 4,3) (p < 0,05).

Ключові слова: рак шийки матки променева терапія індекс проліферації
14. Грабовський Ю. В. Тромбоемболія легеневої артерії: основи діагностики
Тромбоемболія легеневої артерії – закупорка артеріального русла легень тромбом (або емболом), унаслідок чого переривається кровообіг легеневої паренхіми. Мета роботи – комплексне узагальнення етіологічних факторів виникнення, патогенезу розвитку тромбоемболії легеневої артерії, ролі та місця клінічних та інструментальних методів досліджень під час обстеження хворих з підозрою на тромбоемболію легеневої артерії. Встановлено, що існують обов’язкові методи дослідження, що мають проводитись усім хворим з підозрою на ТЕЛА (визначення газового вмісту крові, електрокардіографія, рентгенографія органів грудної порожнини, пульмоносцинтіграфія, ультразвукова допплерографія магістральних вен нижніх кінцівок) та обстеження за показами (ангіопульмонографія, визначення тиску в правих відділах серця, флебографія).

Pulmonary embolism (PE) – this obstruction pulmonary arterial clot (embolus or) formed in the venous system, the right atrium and right ventricle of the heart, or other material that ended up in the pulmonary circulation (droplets of fat, bone marrow, tumor cells, air, parasites, fragments of catheters etc.), resulting in lung parenchyma preryvayetsya circulation. This leads to the development of hypertension, pulmonary circulation and compensated or decompensated pulmonary heart. This is one of the most common complications of many diseases that pose a threat to human life. Even in large modern hospitals in vivo is determined only in 25-28 of cases.The aim of our study is a comprehensive synthesis of etiologic factors of occurrence, pathogenesis of pulmonary embolism, the role and place of clinical and instrumental investigations when examining patients with suspected pulmonary embolism. The main tasks with suspected pulmonary embolism: the need to confirm the presence of pulmonary embolism because some treatments for her aggressive and without objective necessity undesirable determine the localization of thromboembolism in the pulmonary vessels at tsinka obyemuyembolichnoho destruction of the vascular bed and severity of hemodynamic compromise in order to determine treatment strategy determine the localization of the place of blood clots to prevent recurrence. The severity of pulmonary embolism diagnosis necessitates the management of these patients in specialized hospitals. The study is divided into 2 groups – the compulsory and if indicated. By the compulsory (held without exception, all patients with suspected pulmonary embolism) include: determining the gas content of blood, electrocardiography, radiography of chest, echocardiography, perfusion pulmonostsyntihrafiya, Doppler ultrasound main veins of the lower extremities. A survey by indications include: anhiopulmonohrafiyu, determine the pressure in the right heart, phlebography.

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артеріі тромбофлебіт пульмоно-сцинтіграфія допплерографія D-димер.
15. Іванкова В. С., Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. Вивчення можливості прогнозування чутливості карцином шийки матки до цитостатичної терапії на субклітинному рівні
Дослідження агресивності пухлини за допомогою лазерної ДНК-проточної цито-флуорометрії дає можливість прогнозувати ефективність цитостатичної терапії та проводити своєчасну її корекцію.
У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку розроблено методи хіміопроменевої терапії (ХПТ) хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ). Перед початком лікування пацієнткам проводили комплексне обстеження, включаючи визначення індексу ДНК методом лазерної ДНК-проточної цитофлуоро-метрії за матеріалом біопсій шийки матки. У процесі поєднаної променевої терапії було застосовано цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах. Проводилося дослід-ження можливості моніторингу ефективності лікування на субклітинному рівні. Проведено лікування та аналіз отриманих клінічних і інструментальних моніторин-гових даних у 87 хворих на МП РШМ (69 хворих досліджуваних і 18 контрольної груп). Ефективність ХПТ оцінювалася за ступенем регресії пухлин, динамікою показників ДНК-статусу клітин шийки матки та вираженістю токсичних проявів.
Аналіз безпосередніх результатів методу ХПТ показав, що динаміка ДНК-статусу пухлинних клонів корелює з клінічними даними, отриманими у відповідь на цитотоксичну терапію МП РШМ. Позитивна відповідь пухлин у хворих на МП РШМ після повного курсу ХПТ збільшилась на 25,0 порівняно зі стандартними методами. Токсичні ефекти лікування за кількістю і ступенем вираженості в досліджуваній групі хворих не відрізнялися від контрольної, не перевищували ІІ ступеня.

Study of tumor aggressiveness by laser DNA flow cytometry enables prediction of cytostatic therapy effectiveness and timely conduct of its correction.
The Department of Radiation Oncology, National Cancer Institute developed methods chemoradiotherapy (CRT) patients with locally advanced cancers of the cervix (cervical cancer MR). Before treatment patients underwent complex examination, including DNA index determination by laser DNA flow cytometry based on biopsies of the cervix

During concomitant radiotherapy were used cytotoxic drugs in radiomodifying doses. Conducted to investigate the possibility of monitoring the effectiveness of treatment at the subcellular level. The treatment and analysis of the clinical and instrumental monitoring data in 87 patients with MR of cervical cancer (69 patients studied and 18 – control group). Effectiveness of CRT was evaluated by the degree of tumor regression, the dynamics of indicators DNA status of cervical cells and severity of toxic effects.
Analysis of the direct method results CRT showed that the dynamics of DNA clones of tumor status correlates with clinical data obtained in response to cytotoxic therapy MR cervical cancer. Positive response of tumors in patients with cervical cancer MR after a full course chemoradiation increased by 25,0 in comparison with standard methods. Toxic effects of treatment on the number and severity of patients in the study group did not differ from the control group, did not exceed the second degree

Ключові слова: рак шийки матки хіміопроменева терапія цитотоксична терапія
Якість та стандартизація серидовища життєдіяльності людини
16. Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. Інтегральний підхід вищої освіти у сфері підготовки фахівців з якості і стандартизації
Розглянуто сучасні підходи до оцінки якості життя людини та визначено провідну роль якості середовища (виробничого, домашнього, навколишнього) на здоров’я людини та якість її життя. На підставі аналізу сучасного стану із впровадження систем управління на підприємствах та установах Миколаївщини показано необхідність інтегральної підготовки фахівців (магістрів) з якості і стандартизації, здатних розгортати на підприємствах системи управління на рівні міжнародних стандартів серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP та інших.

Modern approaches to assessing the quality of human life and determined leadership role of environmental quality (industrial, domestic, environmental) on human health and quality of life. Based on the analysis of the current state for the implementation of control systems in enterprises and institutions Mykolaiv shows the need of integrated training of specialists (Masters) for quality and standardization that can deploy enterprise management system to international standards ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP and others.

Ключові слова: якість життя системи управління якістю системи управління безпекою і гігієною праці системи екологічного управління
17. Рогач Ю. П. Специфіка проведення атестації робочих місць фермерських господарств
У статті проаналізовано підходи, основні причини та особливості проведення атестації робочих місць у малих фермерських господарствах агропромислового комплексу України з розробкою рекомендацій.

In article approaches, the main reasons that features of carrying out certification of workplaces in small farms of agro-industrial complex of Ukraine with development of recommendations are analysed.

Ключові слова: травматизм захворюваність атестація проведення робоче місце фермерське господарство
Енергоефективні та екологобезпечні технології
18. Зюляєв Д. Д. Розвиток системи мікроконтролера для отримання та обробки первинної інформації з евристичних алгоритмів самовідновлення
Nowadays computers networks are used transferring lots of data. However, sometimes a
network cannot work properly which creates problems during data transferring. Problem should
be managed by developed an algorithms which provides self-recovering. Moreover, the exact
algorithms might need centuries to manage with formidable challenges. In such cases,
heuristic1 algorithms that found approximate solutions, but still indispensable role have
acceptable time and space complexity. This paper presents heuristic algorithms for
microcontrollers system and Ethernet network or other type of data transferring networks for
receiving measuring from sensors. The article addresses the issue of minimum delay of selfrecovering
in the context of fully connected networks and structured topologies used by many
peer-2-peer systems.

Розглянуто проблеми побудови системи збору й обробки інформації на базі програмного забезпечення з негарантованою надійністю.

Ключові слова: heuristic Ethernet algorithms self-restoring data processing microcontrollers
19. Старенький В. П., Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Авер’янова Л. О. Організаційно-технічні аспекти впровадження сучасного інформаційно-комп’ютерного забезпечення у радіотерапевтичному відділенні
У роботі обговорюються проблеми функціональної реорганізації відділення променевої терапії, що виникають при установці нового радіотерапевтичного обладнання. Оптимальне використання можливостей сучасного комп’ютерно-комунікаційного устат-кування і спеціалізованих онкологічних інформаційних систем дозволяє істотно вдоскона-лити процес планування та реалізації лікування, а також підвищити ефективність роботи персоналу.

This paper is devoted to discussion of the problem of functioning reorganization at radiation oncology department under conditions of innovative treatment equipment installation. The use of capabilities of up-to-date computing & communications environment and specialized oncology information systems allows essentially improve the treatment plan management and realization and increase staff practice efficiency.

Ключові слова: променева терапія радіотерапевтичний комплекс комп’ютерно-комунікаційне обладнання віртуальний інтелектуальний простір інформаційна управляюча система електронне медичне документування
20. Андрєєва Н. Ю., Андрєєв В. І. Фільтруючі елементи установок первинного очищення води для об’єктів з відсутнім централізованим водопостачанням
Причорноморський регіон України має широкі перспективи щодо господарської та рекреаційної діяльності поза межами міст та селищ, але відсутність електромережі та водопостачання стримує цей процес. У статті запропоновано достатньо актуальний варіант екологічно безпечного водопостачання для територіально віддалених зон. Об’єктом дослідження є система водоочищення в умовах відсутності централізованого водопостачання. Авторами розглянуто конструкцію фільтра первинної очистки води для водозабору з свердловини або відкритого водоймища з пресованих порошків титанової губки (марка ТГ-ТВ) з різною пористістю (65-45 ), наведено технологію отримання фільтруючих елементів, а шляхом проведення хімічного аналізу води доведено, що найбільш доцільно використовувати фільтри з низькою щільністю фільтруючого елемента – 45-50 .

The Black Sea region of Ukraine is quite promising in the field of economic and recreational activities, but the lack of power and water supply hinders this process. This paper proposes a current version of environmentally safe water supply for geographically remote areas. The purification system for a well water or reservoir water in the absence of the centralized water supply is the object of study. The authors examined the design of the filter made from compressed powders of titanium sponge (brand TG-TV) with varying porosity (65-45 ), which can be used for water taken from a well or open reservoir. The technology of producing the filter elements is described. Through chemical analysis of water it is proved that using filter elements with a low density (45-50 ) is the most appropriate.

Ключові слова: фільтр пористий титан водоочищення водопідготовка водо-постачання відокремлених територій