Розділ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ
1. Білокопитов Ю. В., Міцкевич А. І. Проблема очищення поверхневих і стічних вод від нафтопродуктів
У статті досліджено проблему забруднення морських акваторій нафтопродуктами і
оцінюється ефективність існуючих способів очищення води від нафтопродуктів.

The article analyses the problem of pollution of marine petroleum products and measure the
effectiveness of the existing methods of water purification from oil products
Ключові слова: нафтове забруднення, оцінка ступеню забруднення поверхні води нафтою, способи очищення.
2. Бондарьков Д. М., Желтоножська М. В., Куліч Н. В., Липська А. І., Ніколаєв В. І. Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта «Укриття»
Проведено дослідження зразків паливовмісних матеріалів, відібраних всередині 4-го
енергоблоку ЧАЕС. Виміряно ізотопні співвідношення для Cs, Eu, Pu, Am і Cm і визначено
вигорання палива в досліджуваних зразках. Виявлено систематичну розбіжність значень
вигорання, визначеного за ізотопами Cs, у порівняно з іншими радіонуклідами. Обгово-рюються причини таких розходжень.

Samples of fuel-containing materials from inside of 4th ChNPP Unit are examined with α, β,
γ-spectrometry. Isotope ratios for Cs, Eu, Pu, Am and Cm are measured. Fuel burning is
defined in studied samples. Theoretical calculations differ from experimental results for all
radionuclides above Am-241. Systematical discrepancy is observed in fuel burning defining
with Cs in comparison with other radionuclides. Reasons for the discrepancy is discussed.
Ключові слова: радіонукліди, ізотопні співвідношення
3. Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А., Мельнов С. Б., Крапівіна Н. С. Актуальні напрями досліджень з метою вдосконалення системи еколого-дозиметричного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів
Представлено результати досліджень авторів у питанні адекватності та
ефективності використовуваних сьогодні методів дозиметрії для досягнення основної
мети радіаційного моніторингу – визначення дозового навантаження на населення.
Обгрунтовані і сформульовані напрямки необхідних досліджень з метою удосконалення
радіаційного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів. Робота виконувалася
відповідно до програми НДР «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та
моделей біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу
територій при аваріях на ядерних об’єктах» спільного україно-білоруського проекту
ДФФД-БРФФД-2013 № Ф54.4/034.

The results of the study authors question the adequacy and effectiveness of the methods used
dosimetry to achieve the main goal of radiation monitoring – determining the radiation dose to
the population. The direction of the necessary research in order to improve radiation monitoring
areas near nuclear facilities are reasoned and articulated. Studies is executed in accordance
with renal programs «Using radioecological risk models and biodozymetryc reviews to optimize
the environmental radiation monitoring areas in accidents at nuclear facilities» of UkraineBelarus project USFFR-BRFFR-2013 № F54.4/034.
Ключові слова: радіаційне навантаження, радіоекологічний моніторинг, цитогене-тичний моніторинг, біодозиметрія.
4. Дрозд І. П., Сова О. А., Шитюк В. А. Дозоутворення в лабораторних щурів за перорального надходження 131 І з блокуванням та без блокування щитоподібної залози стабільним йодом
Експериментально досліджено кінетику
131
І в органах і тканинах лабораторних
щурів за одноразового перорального надходження до організму без попереднього
блокування щитоподібної залози та за часткового її блокування стабільним йодом. Для
обох випадків установлено функції утримання ізотопу в органах, ефективні та біологічні
періоди напіввиведення. Розраховано поглинені та ефективні дози опромінення.
Установлено, що одноразове часткове блокування щитоподібної залози не створює
очікуваного радіозахисного ефекту. Для ефективного захисту органу від переопромінення
необхідний щоденний тривалий прийом стабільного йоду.

Experimental kinetics of
131
I in organs and tissues of rats after single oral intake of pre thyroid and without partial blocking by stable iodine was studied. For both cases, the functions
of the isotopes in the bodies, and there were effective and biological half-lives release.
Absorbed and effective doses were culculated. It was founded that single partial blocking of the
thyroid gland does not produce the expected radioprotective ef fect. For effective protection of
the body from over exposure it is needed daily long-term use of stable iodine.
Ключові слова: ізотопи йоду, кінетика радіонуклідів, дозоутворення, поглинена доза, ефективна доза, блокування щитоподібної залози.
5. Запорожець Ю. М. Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття, або інтенсивне відновлення
У статті проаналізовано передумови здійснення нагальних заходів щодо модернізації
і технічного переозброєння парку маневрених теплових електростанцій на основі
широкого впровадження сучасних газотурбінних технологій і комбінованих парогазових
установок з використанням вітчизняної техніки, наявних і нетрадиційних паливних
ресурсів, включаючи відновлювані джерела і водневий цикл.

In the article the author analyzes the preconditions of the implementation of urgent measures
on modernization and technical re-equipment of the maneuverable park of thermal power plants
on the basis of wide introduction of modern gas-turbine technology and combined steam-gas
plants with the use of domestic technology, available and non-traditional fuel resources,
including renewable and hydrogen cycle.
Ключові слова: теплові електростанції, ТЕЦ, газотурбінні установки
6. Липська А. І., Желтоножський В. О., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. Особливості міграції техногенних радіонуклідів у ґрунтово-рослинних комплексах ближньої зони відчуження ЧАЕС
Досліджено сучасний стан радіоактивного забруднення території ближньої зони
ЧАЕС, оцінено розподіл радіонуклідів по профілю ґрунту. Експериментально доведено,
що основний уміст радіонуклідів сконцентрований в кореневмісному горизонті ґрунту.
Встановлено, що швидкість міграції радіонуклідів на зволожених ґрунтах значно вища,
ніж в ґрунтах з помірним зволоженням. Оцінені коефіцієнти накопичення радіонуклідів
137Cs та 90Sr рослинністю та грибами.

Modern state of radioactive contamination near Chernobyl zone (Yaniv) was studied.
Distributions of radionuclides in soil profile are estimated. It is experimentally proved that the
main content of radionuclides is concentrated in root – forming soil horizon. Distribution of
radionuclides in soil profile is confirmed. It is established that the rate of migration of
radionuclides in wet soils is much higher than in soils with moderate moisture. Coefficients of
radionuclides accumulation of
137Cs and 90Sr by plants and mushrooms are estimated
Ключові слова: радіонукліди, міграція, чорнобильська зона відчуження, радіоактивне забруднення.
7. Мірзоєва Н. Ю., Гулін С. Б., Архіпова С. І., Коркішко Н. Ф., Мігаль Л. В., Мосєйченко І. М., Сидоров І. Г. Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90 Sr і 137 Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів)
Вивчені тенденції забруднення вод, гідробіонтів і донних відкладень поставарійними
90Sr і 137Cs у північно-західній частині Чорного моря, Каркинітський затоці, Керченській
протоці, на шельфі Криму й в акваторії севастопольських бухт. Уперше визначені
потоки 137Cs і 90Sr у товщу донних відкладень досліджуваних районів моря. Виявлено
критичні зони і біогеохімічні механізми їхнього формування в різних районах Чорного
моря відносно поставарійних 137Cs і 90Sr

The tendencies of the pollution of water, hydrobionts and bottom sediments by after
accidental 90Sr and 137Cs in the following parts of the Black Sea, such as: the northwestern part,
the Gulf of Karkinitskiy, Kerch Strait, offshore of the Crimea and in Sevastopol bays were investigated. For the first time the streams accumulation of
137Cs and 90Sr to the bottom sediments of the investigated areas were determined. Critical zones and biogeochemical mechanisms of their forming in various parts of the Black Sea concerning to 137Cs and 90Sr have been identified.
Ключові слова: Чорне море, цезій-137, стронцій-90, біогеохімічні закономірності, потоки забруднення, критичні зони.
8. Терещенко Н. М. Плутоній в гідробіонтах Чорного моря
Виконано дослідження радіоекологічних характеристик міграції радіонуклідів плутонію в
біотичних компонентах чорноморських екосистем для визначення та прогнозів
радіоекологічної ситуації в Чорному морі. Були вивчені рівні вмісту плутонію в чорно-морських гідробіонтах в постчорнобильський період та проведена оцінка акумуляційної
здатності представників морської біоти різних таксонів, здійснено оцінку дозових
навантажень на гідробіонти від альфа-випромінювання 239240Pu. Показано вплив
акумуляційної здатності гідробіонтів на ступінь зміни потоку радіонуклідів по ланкам
трофічного ланцюга та на рівні доз внутрішнього опромінення біоти. На підставі
застосування радіохемоекологічної концептуальної моделі зон екологічної хронічної дії
іонізуючого випромінювання, запропонованої Г. Г. Полікарповим, і порівняння наявних
дозових навантажень із безпечними рівнями, оцінена сучасна радіоекологічна ситуація в
чорноморських екосистемах.

Investigation of radiation-ecological characteristic of plutonium radionuclides migration in
biotic components of the Black Sea ecosystems was fulfilled to determine and predict a
radiation-ecological situation in the Black Sea. The levels of plutonium in marine organisms in
the Black Sea in the post-Chernobyl period were determined and an assessment of
accumulative capacity of marine biota of different taxonomic groups was carried out and fulfilled
estimations of the radiation dose from alpha-radiation of 239 240Pu on hydrobionts. It was shown
an influence of accumulative ability of hydrobionts on modification of the radionuclides flow
along links of trophic chan and on levels of formed doses of internal irradiation to biota. On the
basis of the radiochemo-ecological conceptual model of zones of ecological chronic influence of
ionizing irradiation proposed by G.G. Polikarpov, and a comparison of existing doses to safe
dose was evaluated the current radiation-ecological situation in the Black Sea ecosystem.
Ключові слова: міграція альфа-радіонуклідів плутонію, Чорне море, чорноморські гідробіонти, концентрація 239240 Pu в гідробіонтах, коефіцієнти накопичення, дозові навантаження від 239240 Pu, радіохемоекологічна концептуальна модель Г. Г. Полікарпова.
9. Огородник А. М. Оцінка стану біоти техногеннопорушених екосистем за показниками екологічної ємності
Запропоновано та проведено адаптацію методу екологічної ємності до специфіки
техногеннопорушених екосистем, відходи яких надходять у навколишнє середовище.
За результатами проведених експериментів запропонований показник виявився
здатним чітко відображати вплив техногенних факторів на біоту та випереджати за
своїми реакціями біологічні показники.

Proposed and adapted the method of ecological capacity of the specifics of anthropogenic
and disturbed ecosystems, which wastes into the environment. The results of the experiments,
the proposed indicator was able to clearly reflect the influence of anthropogenic factors on the
biota and stay ahead in their reactions biological indicators.
Ключові слова: теорія та моделі екологічної ємності, техногеннопорушені екосис-теми, біота, важкі метали, екологічний ризик.
10. Яковенко М. Г., Зазимко О. І., Россіхін В. В., Кривицька І. А. Людина та забруднення навколишнього середовища
У статті розглянуто важливість екологічних проблем, які виникають на сучасному
етапі. Показано рівень забруднення навколишнього середовища та наведено класи-фікацію хімічних речовин, які негативно впливають на людину та навколишнє
середовище. Також висвітлено як людський фактор впливає на природу та до яких
негативних наслідків це призводить.

In given article the importance of ecological problems arisen now is considered. The level of
pollution of an environment is shown and also it is given the classification of chemical
substances which influence the man and environment negatively. Also as the human factor
influences a nature and in what negative consequences it results.
Ключові слова: антропогенний фактор, моніторінгнавколишнього середовища.
11. Воскобойнікова Н. О. Моделювання індикаторів та індексу екологічної безпеки при оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення
Запропоновано методику оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення
будівель за показником індексу екологічної безпеки на основі методів математичного
моделювання та нелінійного програмування. Вирішено оптимізаційну задачу на прикладі
процесу теплохолодозабезпечення окремої житлової будівлі.

A method of optimizing the parameters of heat-and-cold-supply systems of buildings in terms
of environmental safety index based on the methods of mathematical modeling and nonlinear
programming was proposed. The optimization task of heat-and-cool-supplying on the example
of particular residential building was solved.
Ключові слова: екологічна безпека, система теплохолодозабезпечення, альтернативні джерела енергії, індекс екологічної безпеки, математичне моделювання, оптимізація.
12. Радченко М. І., Макарова О. В. Аналіз еколого-енергетичної ефективності сучасних методів виробництва будівельних матеріалів
Проаналізовано сучасні методи виробництва будівельних матеріалів з точки зору їх
впливу на довкілля та використання природних ресурсів у процесі виробництва.

The methods of building materials production are analysed related to influence on the
environment and natural resources use in the processes of the production.
Ключові слова: екологічна ефективність, енергетична ефективність, сучасні методи виробництва будівельних матеріалів, використання природних ресурсів.
13. Лазоренко Г. Є., Гулін С. Б., Єгоров В. М., Мірзоєва Н. Ю., Сидоров І. Г., Гуліна Л. В. Оцінка потоків природного радіонукліду 210 Ро в донні відкладення Чорного моря
Визначено потоки природного радіонукліда 210Ро із поверхні Чорного моря у його донні відклади та встановлено їх залежність від швидкості осадонакопичення загальної зваженої речовини та її біогенної складової. Показано, що 210Ро може слугувати індикатором якості органічної речовини в морському середовищі.

The flows of natural radionuclide 210Po from the surface of the Black Sea to its bottom sediments were evaluated. They depend on mass accumulation rates as total suspended matter and its biogenic component. It was shown that 210Po might be used as an indicator of quality of organic matter in marine environments.
Ключові слова: 210 Ро, потоки, загальна зважена речовина, органічна речовина, осадонакопичення, Чорне море.
14. Малинівська Л. І. Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій
У статті розглянуто особливості захисту людей від наслідків аварій екологічного
та техногенного характеру, а також рекомендації щодо їх захисту.

The article considers the features of the protection of people from the consequences of
environmental accidents and technogenic character, as well as recommendations for their
protection.
Ключові слова: цивільний захист, аварія.
15. Мельничук С. Д., Морозова В. С., Хижняк С. В., Войціцький В. М. Природа та біоенергетичні механізми штучного гіпобіозу
Дослідження стану штучного гіпобіозу викликає поширений інтерес, що зумовлено перспективами використання моделі вуглекислотного гіпобіозу в медицині, ветеринарії та тваринництві. Однак залишається до кінця незрозумілим механізм біохімічних перетворень, за яких відбувається перехід організмів до гіпометаболічного рівняжиттєдіяльності. Встановлення цього механізму дасть змогу вирішити ряд проблемних питань, пов’язаних з впровадженням використання методу штучного вуглекислотного гіпобіозу на різних об’єктах дослідження.

The research of the artificial hypobiosis generates widespread interest, due to the using perspectives of the carbon dioxide hypobiosis model in the medicine, veterinary and animal husbandry. However, the mechanism of the biochemical transformations which causes the transition of organisms to the hypometabolic rate of vital functions is still unknown totally. The setting of this mechanism will allow solving several problems which are associated with the implementation of the artificial carbon dioxide hypobiosis m ethod on the different objects of the study.
Ключові слова: штучний гіпобіоз, гіпометаболічний рівень життєдіяльності.
Розділ 2. РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
16. Гуща М. І., Шиліна Ю. В. Дмитрієв О. П. Можлива участь сигнальних систем у трансгенераційному індукуванні стійкості рослин Arabidopsis thaliana до УФ-В опромінення
Вивчали вплив опромінення рослин Arabidopsis thaliana малими дозами ультра-фіолету В на їх стійкість до даного фактору в наступному поколінні. Показано, що малі
дози УФ-В опромінення індукують у рослин A. thaliana горметичні ефекти та адаптивну
відповідь. Ступінь прояву цих ефектів в опромінених рослин і їх неопромінених нащадків
залежить від функціонування жасмонатної і саліцилатної сигнальних систем.

The effect of low dose UV-B radiation of Arabidopsis thaliana on their resistance to this
factor in the next generation was investigated. It was shown that low dose UV-B radiation
induces gormesis and adaptive response in A. thaliana plants. The degree of manifestation of
these effects in irradiated plants and their unirradiated progenies depends upon functioning of
jasmonate and salicylate signal systems.
Ключові слова: УФ-В, A. thaliana, адаптація, успадкування, сигнальні системи.
17. Бондарьков Д. М., Желтоножська М. В., Куліч Н. В., Липська А. І., Ніколаєв В. І. Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта «Укриття»
Проведены α, β, γ-спектроскопические исследования образцов топливосодержащих
материалов, отобранных внутри 4-го энергоблока ЧАЭС. Измерены изотопные
отношения для Cs, Eu, Pu, Am и Cm и определено выгорание топлива в изучаемых
образцах. Обнаружено расхождение теоретических оценок по наработке для всех
радионуклидов выше Am-241. Наблюдается систематическое расхождение значений
выгорания, определенного по изотопам Cs, по сравнению с другими радионуклидами.
Обсуждаются причины таких различий.

Samples of fuel-containing materials from inside of 4th ChNPP Unit are examined with α, β,
γ-spectrometry. Isotope ratios for Cs, Eu, Pu, Am and Cm are measured. Fuel burning is
defined in studied samples. Theoretical calculations differ from experimental results for all
radionuclides above Am-241. Systematical discrepancy is observed in fuel burning defining
with Cs in comparison with other radionuclides. Reasons for the discrepancy is discussed.
Ключові слова: радионуклиды, изотопные отношения, горячие частицы.
18. Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А., Мельнов С. Б., Крапівіна Н. С. Актуальні напрями досліджень з метою вдосконалення системи еколого-дозиметричного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів
Представлено результати досліджень авторів у питанні адекватності та
ефективності використовуваних сьогодні методів дозиметрії для досягнення основної
мети радіаційного моніторингу – визначення дозового навантаження на населення.
Обгрунтовані і сформульовані напрямки необхідних досліджень з метою удосконалення
радіаційного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів. Робота виконувалася
відповідно до програми НДР «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та
моделей біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу
територій при аваріях на ядерних об’єктах» спільного україно-білоруського проекту
ДФФД-БРФФД-2013 № Ф54.4/034.

The results of the study authors question the adequacy and effectiveness of the methods used
dosimetry to achieve the main goal of radiation monitoring – determining the radiation dose to
the population. The direction of the necessary research in order to improve radiation monitoring
areas near nuclear facilities are reasoned and articulated. Studies is executed in accordance
with renal programs «Using radioecological risk models and biodozymetryc reviews to optimize
the environmental radiation monitoring areas in accidents at nuclear facilities» of UkraineBelarus project USFFR-BRFFR-2013 № F54.4/034.
Ключові слова: радіаційне навантаження, радіоекологічний моніторинг, цитогене-тичний моніторинг, біодозиметрія.
19. Іванкова В. С., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Хруленко Л. Т., Нестеренко Т. М., Магдич І. П. Проблеми лікування інвазивних форм раку шийки матки та сучасні перспективи його вдосконалення
У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку впродовж 15 років
проводяться дослідження з визначення індивідуальних підходів до консервативного
лікування хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ). Розроблені
ефективні методи комплексної консервативної терапії хворих на МП РШМ.
Застосовані цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах у процесі поєднаної
променевої терапії. Проведено лікування й аналіз отриманих клінічних та
інструментальних моніторингових даних у 149 хворих на МП РШМ, що склали 3
досліджувані (110 хворих) та контрольну (39 хворих) групи. Ефективність
хіміопроменевої терапії (ХПТ) оцінювали за ступенем регресії пухлин, динамікою
показників моніторингових обстежень і динамікою молекулярно-генетичних параметрів
пухлини, отриманих за допомогою ДНК-проточної цитофлуорометрії та вираженістю
токсичних проявів. Позитивний відгук пухлин у хворих на МП РШМ після повного курсу
ХПТ досліджених груп збільшився, порівняно зі стандартним методом. Токсичні ефекти
лікування за їх кількістю і ступенем проявів у досліджених групах хворих не перевищували ІІ
ступеня. Використання радіомодифікуючих засобів у процесі ППТ сприяло прискоренню
темпів і збільшенню ступеня регресії пухлин шийки матки.

Methods of individual attack to the conservative treatment of patients with advanced forms of
cervical cancer (ACC) are investigated during 15 years in the department for radiooncology of
National Cancer Institute. Effective methods of combined conservative therapy of patients with
ACC are developed. Cytotoxical medications in radiomotified doses are used by combined
radiation treatment. 149 patients with ACC, who formed 3 researched groups (110 patients) and
one control group (39 patients), were treated and obtained results of clinical and instrument
data were analyzed. The effectiveness of the chemical radiotherapy (CRT) was assessed by the
regress degree of tumor, the index dynamics of monitoring and the dynamics of molecular -
Випуск 198. Том 210
102
genetic parameters of tumor. The positive report of patients with ACC increased after full course
of CRT in comparison with standard methods. On account of number and degree of toxic
expressions the effect of treatment didn’t exceed II grade. The use of radiomodifying remedies
during the process of combined radiotherapy contributed to regressing acceleration and
expansion of cervical cancer
Ключові слова: рак шийки матки, хіміопроменева терапія, радіомодифікатори, молекулярно-генетичні параметри пухлини.
20. Іванкова В. С., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Галяс О. В., Приказюк Г. А. Застосування технологій конформного опромінювання при променевій терапії місцево поширених форм раку шийки ма-тки
У відділенні радіоонкології Національного інституту раку проводяться дослідження
щодо оптимізації поєднаної променевої терапії (ППТ) хворих на місцево поширені форми
раку шийки матки (МП РШМ). ППТ отримали 70 хворих на РШМ IIB IIIB стадії (T
2b-3bN0-1M0) віком від 29 до 70 років. Розроблені ефективні методи комплексної консервативної
терапії хворих на МП РШМ. Застосована система вибору оптимального режиму її
впровадження за допомогою матема-тичного моделювання, коректного, індивідуального
планування, чіткого відтворення запланованої програми опромінювання. Для запобігання
підвищенню токсичних ефектів завдяки використанню високоенергетичних гамма-терапевтичних уста-новок проводився комплекс профілактичних засобів, включаючи
медикаментозну профілактику. Токсичні ефекти лікування за їх кількістю і ступенем
проявів у досліджених групах хворих не перевищували ІІ ступеня. Безпосередні
результати ППТ хворих на МП РШМ свідчать, що статистично достовірних
відмінностей у відгуку пухлини та реакціях із боку критичних органів у пацієнток
досліджених груп, яким проводилась брахітерапія на високоенергетичній установці
(HDR БТ) за розробленими методами, порівняно з контролем, не спостерігалось.
Проте, простежується чітка тенденція до збільшення регресії в пацієнток II групи з
відносно радіорезистентними формами МП РШМ, яким проводили конформну
дистанційну променеву терапію сумарно до 45-50 Гр з наступною HDR БТ разовою
осередковою дозою 7 Гр, що є наслідком посиленого деструктивного впливу іонізуючого
опромінення високої потужності на пухлинну мішень.

The Department of Radiation Oncology, National Cancer Institute, studies on optimization of
combined radiation therapy (CRT) had locally advanced cancers of the cervix (LACC). CRT held
70 patients with cervical cancer stage IIB IIIB (T
2b-3b
N
0-1
M
0
) aged 29 to 70 years. Effective
methods of complex conservative treatment of patients with LACC. Use the system of choosing
the best mode of carrying out with the help of mathematical modeling, the correct, individual
planning, precise implementation of the planned program of irradiation. To prevent toxic effects
increase through the use of high-energy gamma-therapy units following preventive tools,
including medical prophylaxis. Toxic effects of treatment on their number and degree of
symptoms between groups of patients did not exceed the second degree. The immediate
results of CRT patients LACC indicate that statistically significant differences in the response of
the tumor and the reactions of the critical organs in patients of the groups who received
brachytherapy for high-energy setting (HDR BT) by developing a method in comparison with the
control was observed. However, there is a clear tendency to increase the regression group II
patients with relatively radioresistant forms of LACC who underwent conformal external beam
radiotherapy up to a total of 45-50 Gy followed by HDR BT single focal dose of 7 Gy, which is
the result of amplification of the destructive effects of ionizing radiation on the high voltage
tumor target.
Ключові слова: рак шийки матки, конформна променева терапія, брахіте-рапія, система планування курсу опромінення.
21. Тарасенко Л. В., Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Носач Ю. О., Мельник Т. В Спонтанні рівні аберацій хромосом у жителів міста Київ у віддалений період після Чорнобильської аварії
В 2000-2011 рр. проведено цитогенетичне обстеження 51 клінічно здорового
жителя міста Київ (щільність забруднення території
137
Cs < 37 кБк/м
2
), які не мали
свідомих контактів із іонізуючим випромінюванням та іншими мутагенними чинниками.
Показано, що спонтанна частота хромосомних аберацій у киян через 15-25 років після
Чорнобильської аварії імовірна вища, ніж у жителів європейської частини Росії в
доаварійний і післяаварійний періоди. У жителів Києва (18-50 років) інтенсивність
хромосомного мутагенезу не залежить від віку.

In 2000-2011 cytogenetic examination of 51 clinically healthy Kyiv residents was performed
(the contamination density of territory is
137
Cs < 37 kBq/m
2)
. This cohort had no conscious
contact with ionizing exposure and other mutagenic factors. It is shown that Kyiv residents’
spontaneous frequency of chromosome aberrations 15-25 years after Chornobyl accident is
significantly higher than European Russia inhabitants’ in pre-accident and post-accident
periods. The chromosome mutagenesis intensity of Kyiv citizens (18-50 years old) does not
depend of age.
Ключові слова: аберації хромосом, лімфоцити людини, іонізуюче опромінення, Чорнобильська аварія.
22. Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Мороз Ю. І., Моложава О. С. Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій РSEUDOMONAS AERUGINOSA
Хронічне гамма-опромінення чинить модифікуючий вплив на фітотоксичність
фітопатогенних та сапрофітних штамів бактерій Рseudomonas aeruginosa. Показано
стимулюючий вплив опромінення на клітинну проліферацію та синтез піоціаніну у
фітопатогенних штамів P. aeruginosa

Chronic gamma irradiation exerts a modifying effect on the phytotoxicity of pathogenic and
saprophytic strains Pseudomonas aeruginosa. It was shown the stimulating effect of irradiation
on cell proliferation and synthesis of pyocyanin in phytopathogenic strains of P. aeruginosa.
Ключові слова: гамма-опромінення, бактерії, Рseudomonas aeruginosa, патогенність, фітотоксичність, проліферація, піоціанін.
Розділ 3. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УСТАТКУВАННЯ
23. Андрєєв В. І., Кубов В. І., Кубова Р. М., Павленко А. А. Експериментальні і теоретичні дослідження параметрів сонячних фотоелектричних батарей для оцінки їх енергетичної ефективності
Наводиться опис попередніх результатів експериментальних досліджень фото-електричних сонячних батарей. Досліджуються залежності від часу доби та року,
орієнтації та типу батарей. Наводяться описи моделі електричних параметрів сонячної
батареї та моделі освітленості.

This article contains а description of the preliminary results of experimental studies of solar
panels. Characteristics depending on the time of day and year, orientation and type of battery
are investigated. It is given a description the electrical parameters of the model and the model
of solar lighting.
Ключові слова: сонячні фотоелектричні батареї, експериментальні данні, вольтам-перні характеристики, модель фотоструму, модель освітленності, атмосферне поглинання, вплив орієнтації.
24. Кубов В. І., Зюляєв Д. Д. Евристичні алгоритми самовідновлення працездатності мікроконтролерної системи збору та обробки інформації
Розглядаються проблеми побудови системи збора та обробки інформації на базі
програмного забезпечення з негарантованою надійністю.

This article describe problem building system out-in data based on program software with
unpredictable robustness.
Ключові слова: програмне забезпечення, негарантована надійність.
25. Мозолюк В. А., Гущин В. Н., Гущина А. Н., Жайворонок Г. І. Технологічний контроль шорскості поверхонь деталей із важкооброблюваних матеріалів зразками шорсткості поверхні (порівняння)
Удосконалено методику якісного контролю шорсткості поверхонь, оброблених
різанням, за допомогою зразків шорсткості поверхні (зрівняння), яка враховує вплив
хімскладу та структури матеріалу заготовки. Виконана атестація зразків, що відтво-рюють точіння, що довела можливість їх ефективного використання для техноло-гічного контролю.

Improved method of quality control of surface roughness, cutting processed by the
roughness of samples of surface (comparison), which takes into account the influence of the
chemical composition and structure of the workpiece material. Meet the following qualification
samples, which reproducing by whetting, to prove their effective use for process control.
Ключові слова: важкооброблюваний матеріали, шорсткість, зразки шорсткості поверхні (порівняння), атестація