РОЗДІЛ 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Клименко Л. П., Мещанінов О. П., Андрєєв В. І., Щесюк О. В., Щесюк Л. В. Досвід використання енергії сонця для гарячого водопостачання в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили
Описано застосування енергії сонця для отримання гарячого водопостачання у
закладах освіти на прикладі геліоустановок, установлених у Чорноморському державному
університеті імені Петра Могили.

Described the use of solar energy for hot water in educational institutions for example, solar
power plants installed in the Black Sea state university named after Peter Graves.
Ключові слова: геліоустановка, сонячний колектор, сонячний контролер.
2. Авер’янов В. С., Коробочка О. М. Використання безкамерної фільтрувальної установки для очищення рідин на автотранспортних підприємствах
Представлена характеристика стічних вод після миття автомобілів на авто-транспортних підприємствах. Розглянуто процес фільтрації рідини в безкамерних
установках і визначено математичну модель продуктивності фільтрувальної установки
на різних технологічних режимах від кута розвороту сопла в горизонтальній площині.

Represented description of sewages after washing of cars on motor transport enterprises. It
is considered process of filtration of liquid in beskamernih options and opredelenna
mathematical model of productivity of the filtration setting on different technological modes from
the corner of turn of nozzle in a horizontal plane.
Ключові слова: стічні води, безкамерне фільтрування, продуктивність, забруднення, сопло, очищення.
3. Мітєнкова В. С. Оцінка показників суднових енергетичних установок при застосуванні біодизельних палив
Визначено раціональні параметри паливних систем низького тиску суднових
енергетичних установок при використанні біодизельного палива з різної сировини та
його сумішей з дизельним у різних пропорціях. Представлено принципову схему
двопаливної системи енергетичної установки судна. Проведено співставлення гідро-динамічних та масогабаритних характеристик паливних систем при використанні
біодизельних палив та їх сумішей. Наведено основні характеристики робочого процесу
суднового середньообертового двигуна при роботі на біодизельному паливі, отриманого
експериментальним шляхом.

Ship power plants low pressure fuel systems sustainable parameters with using of biodiesel
fuel from different materials and its mixtures with diesel fuel in various proportions are determined.
Principle diagram of ship power plant’ s dual-fuel system is proposed. Hydrodynamic and mass overall characteristic of fuel systems with using of biodiesel fuel and its mixtures are compared.
Resulting by experimental investigation main work process parameters of ship medium-speed
engine operating on biodiesel fuel are shown.
Ключові слова: біодизельне паливо, паливні системи, швидкість фільтрації, швидкість сепарації, параметри робочого процесу двигуна.
4. Соловйов С. М., Боду С. Ж. Метод розрахунку опор ковзання із залученням апарату теорії подібності
Наведено метод розрахунку ресурсу опор ковзання, що працюють у гідродинамічному
режимі, із залученням апарату теорії подібності. В якості критерію оцінки прийнято
мінімальну товщину масляної плівки, що перешкоджає виникненню металевого контакту
поверхонь. Показано перспективність методу на прикладі розрахунку ресурсів опор хладонових герметичних компресорів.

The method of calculating the resource sliding bearings operating in the hydrodynamic
regime, with the involvement of the theory of similarity. As a criterion for assessing the minimum
oil film thickness, prevents metal contact surfaces. The prospects of this method applied to calculate the resource supports chladone hermetic compressors.
Ключові слова: ресурс, теорія подібності, герметичний компресор, масляна плівка.
5. Соловйов С. М., Боду С. Ж. Підвищення несучої здатності важконавантажених пар тертя
Анализируются перспективы применения отечественных бентонитов в качестве
трибомодификаторов как одного из направлений повышения несущей способности
тяжелонагруженных пар трения. Приведены результаты испытаний, подтвердивших эффективность использования бентонитовых добавок.

The prospects of domestic bentonites as tribomodifikatorov as one of the ways to increase
the carrying capacity of heavy-duty friction pairs. The results of the tests confirmed the efficiency of the use of bentonite additives
Ключові слова: геомодификаторы, тяжелонагруженные пары трения, бентониты, схватывание, приработка.
6. Рудяк Ю. А., Ткаченко Г. І., Грибков О. В., Шостак Д. І. Дослідження параметрів граничного стану для силікатного неорганічного скла
У статті наведено дані щодо дослідження кінетики руйнування силікатного
неорганічного скла. Експерименти проведені на зразках склопластинок з крайовими
тріщинами при розтягу та трьохточковому згині. При цьому визначались величини
коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) та швидкості зміни величин КІН. Оцінено
вплив температури та вологості на одержані результати. Граничний стан
силікатного неорганічного скла розраховано на базі одержаних експериментальних
результатів згідно з фізико-механічним критерієм тензора діелектричної проникності
(ТДП).

The article presents data on the study of the kinetics of destruction inorganic silicate glass.
Experiments conducted on samples glass plates with boundary cracks in tension and bending
three dot. This value determined stress intensity factors (SIF) and the speed changes of SIF.
The effect of temperature and humidity on the results obtained. Limit state inorganic silicate
glass calculated on the basis of experimental results obtained by physical and mechanical criteria permittivity tensor (MCP).
Ключові слова: неорганічне скло, тріщина, коефіцієнт інтенсивності напружень, граничний стан, тензор діелектричної проникності.
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ
7. Кутлахмедов Ю. О., Матвєєва І. В., Родіна В. В., Бевза А. Г. Теорія радіоємності і моделі надійності при оцінці екологічних ризиків в екосистемах
У статті представлені розроблені та побудовані нами моделі для оцінки параметрів
радіоємності та надійності різних типів екосистем (наземних, водних, луків і т. і) , у
яких показано можливість використовувати цей підхід як універсальний метод до
моделювання радіоємності та надійності різного типу екосистем.

In report the models , developed and constructed by us, for an estimation of parameters of
radiocapacity of different types ecosystems (ground, water, wood, mountain, meadows etc.) are
submitted, in which the opportunity is shown to use this approach, as a universal method for
modeling radiocapacity and reliability of a different type ecosystems.
Ключові слова: моделі радіоемністі та надійністі екосистем, радіонукліди.
8. Григор’єва Л. І. Місце фонового обстеження територій у системі екологічного аудиту об’єктів – чинників потенційного впливу на довкілля
Представлено результати досліджень автора у питанні визначення основних
принципів проведення фонового обстеження стану територій у місцях будівництва
об’єктів екологічного аудиту і висвітлення проблемних питань його організації у
загальній системі екологічного аудиту територій.

The results of the research subject’s definition of the basic principles of background
examinations of areas in construction field of environmental auditing and coverage of issues of
concern to the organization in the overall system of environmental audit areas.
Ключові слова: екологічний аудит, об’єкт екологічного аудиту, фоновий стан територій, натурне обстеження територій.
9. Коваленко В. В. Проблема надійності біологічних систем і безпека життєдіяльності
Вирішення питань з безпеки життєдіяльності людини багато в чому визначається
ступенем надійності біологічних систем організму, котрі зазнають впливу не тільки
традиційних професійних шкідливостей, стихійних лих, але й інших конкретних
факторів ризику (іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, хімічних агентів, психо-емоційних стресів). Тому в роботі ця проблема розглядається крізь призму системної
організації біологічних об'єктів, системного підходу, аналізу і теорії надійності, як
методологічної основи вивчення механізмів, які обмежують існування як технічних, так і
біологічних систем. Окремо виділено основні параметри, котрі характеризують надійність
або життєздатність систем, принципи їх формування та індивідуального розвитку.
Підкреслюється, що всі життєво важливі процеси, які протікають у живих організмах, є
біокінетичними і не суперечать можливостям застосування нерівноважної термодинаміки
для відкритих (біологічних) систем.

Resolution of questions safety of human life is largely determined by the degree of reliability
of the biological systems of the body impacted not only the traditional occupational hazards,
natural disasters, and other specific factors (ionizing and non-ionizing radiation, chemical
agents, and psycho-emotional stress). Therefore, in the article, this problem is considered in the
light of the systemic organization of biological objects, systematic approach, analysis and
reliability theory as a methodological basis of the mechanisms limiting the existence of both
technical and biological systems. Separately identified the main parameters that characterize
the reliability and viability of the system, the principles of the formation and development of the
individual. It is emphasized that all the vital processes occurring in living organisms, and are not
inconsistent with biokinetic capabilities of nonequilibrium thermodynamics for open (biological)
systems
Ключові слова: безпека життєдіяльності, біологічні системи, системний підхід та аналіз, надійність.
10. Крисінська Д .О. До проблеми вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази в галузі питного водопостачання як одного з основних чинників підвищення екологічної безпеки питної води
У статті досліджується проблема вдосконалення вітчизняних нормативів і
стандартів у галузі питного водопостачання. Виявлено, що підвищення рівня екологічної
безпеки систем питного водозабезпечення безпосередньо залежить від впровадження
нових підвищених вимог до якості питної води. Встановлено, що українська законодавча
структура, органи, які контролюють якість питної води, потребують реформування
на державному рівні, з орієнтацією на досвід прогресивних країн.

The paper explores the problem of legislation drinking water. It was revealed that increasing
the environmental safety of drinking water supply system depends on the introduction of new
high quality requirements for drinking water. It is established that the Ukrainian legal Framework,
agencies that oversee the quality of drinking water need of reform at the state level, with a focus
on the experience of advanced countries.
Ключові слова: екологічна безпека, водопостачання, законодавство, параметри ГДК, забруднення.
11. Радченко М. І., Макарова О. В. Аналіз економічної доцільності та екологічної безпеки основних шляхів скорочення викидів токсичних газів котельних підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів
Проаналізовано антропогенний вплив на довкілля котельних підприємств автоклавного
виробництва будівельних матеріалів та запропоновано методи його зменшення.

The ecological influence of boilers of the autoclaving production of building materials
enterprises on the environment is analyzed and some methods of the its reduction are proposed.
Ключові слова: економічна доцільність, екологічна безпека, шляхи скорочення, викиди токсичних газів, котельня.
12. Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Управління еколого-техногенним та радіаційний ризиком у південному регіоні України
У роботі висвітлено результати дослідження факторів потенційного техногенного та
радіаційного ризиків у південному регіоні при експлуатації підприємств алюмінієвої
промисловості (Миколаївського глиноземного заводу), атомної енергетики (Південно-української та Запорізької АЕС), гранітодобувної і переробної промисловості (гранітні
кар’єри в Миколаївській області). Висвітлено результати досліджень авторів з
обґрунтування, пошуку і розробки екологічно-безпечних засобів зниження цього ризику.
Обґрунтовано необхідність проведення біологічного моніторингу з визначення йодного
статусу населення, яке мешкає на території підвищеного радіаційного і еколого-техногенного навантаження.

The paper highlights the results of a study of the potential anthropogenic factors and radiation
risks in the southern region of the operation of enterprises of the aluminum industry (Mykolayiv Alumina Plant), nuclear power (South-Ukrainian and Zaporizhya NPP) hranitmining industry (granite quarries in the Mykolaiv region). Deals with the results of the study authors research, discovery and development of environmentally-friendly means of reducing this risk. The necessity of conducting biological monitoring to determine the iodine status of the population living in high-radiation and environmental and anthropogenic stress.
Ключові слова: радіоекологічний ризик, техногенний ризик, червоний шлам, дозове навантаження, екологічна безпека
13. Матвєєва І. В. Дослідження і оцінка надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі
У статті з позицій теорії та моделей радиоємності і надійності розглянута типова
локальна агроекосистема, забруднена радіонуклідами після Чорнобильської аварії.
Показана можливість оцінки агроекосистеми, як системи транспорту радіонуклідів від
грунту до людей та оптимізації вибору контрзаходів.

In report from positions of the theory both models of radiocapacity and reliability are
considered typical local of agroecosystem, polluted by radionuclides after Chernjbyl accident.
The opportunity of an estimation of reliability agroecosystem, as systems of transport
radionuclides from ground to the man and optimization of a choice of countermeasures is
shown.
Ключові слова: радіоемність та надійність екосистем, агроєкосистема, радіонукліди.
14. Федорович Г. Т. Вплив обробки насіння АФБ на продуктивність гороху та значення культури для екологічного землеробства
У статті наведено дані щодо сумісного впливу азотфіксуючих бактерій та
мінеральних добрив та продуктивність і якість зерна гороху в умовах півдня
України.

The article presents data of combined effect of nitrogen-fixing bacteria and fertilizers on
productivity and quality of peas in the South of Ukraine.
Ключові слова: горох, урожайність, азотфіксація, інокуляція, симбіоз, білок.
РОЗДІЛ 3. РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
15. Коваленко О. М., Коваленко В. В., Чорний А. І. Пострадіаційні атрофічні процеси у центральній нервовій системі у зв’язку з проблемою безпеки життєдіяльності людини (випадок з практики)
При дозах опромінення, що викликають гостру променеву хворобу (ГПХ) різного
ступеня тяжкості, на молекулярно-клітинному рівні виникають зміни деструктивного
характеру на тільки в тканинах вісцеральних (соматичних) систем організму, а й у
клітинах центральної нервової системи (ЦНС) – нейроцитах, котрі впродовж життя не
зазнають мітозів. Під час розвитку променевого ушкодження у зв’язку з відсутністю
клітинного ділення, пригнічення внутрішньоклітинної репарації, непоправної депопуляції,
поступово формується атрофічні процеси в ЦНС. Вони виявлять себе не тільки в
порушеннях регуляції функцій фізіологічних систем та метаболічних процесів організму,
але і розладами вищої нервової діяльності (свідомість, мислення, запам’ятовування). Тому
окремі радіаційні інциденти, аварії створюють умови, за яких вплив іонізуючого
випромінення перевищує норми радіаційної безпеки, і, у свою чергу, створює серйозні
передумови для безпеки життєдіяльності людини в цілому. Наводиться випадок із
практики, що ілюструє описані явища на прикладі особи, яка перенесла ГПХ 3 ст.
тяжкості внаслідок аварії на ЧАЕС.

At doses that cause acute radiation syndrome (ARS) of varying degrees of severity at the molecular-cellular level changes occur destructive character, not only in visceral tissues (somatic)
systems of the body, but also in cells of the central nervous system (CNS) – neurocytes, who does
not divided for life. With the development of radiation damage in the absence of mitosis, inhibition of intracellular repair mechanisms, irreversible depopulation gradually formed atrophic processes in the CNS. They express themselves not only in disturbance of the regulation of physiological functions and metabolic systems of the body, and disorders of higher nervous activity (consciousness, thought, memory). Therefore, any radiation incidents, accidents create the conditions under which
the influence of ionizing radiation exceeds radiation safety standards, and, in turn, creates serious prerequisites for safety of human life in general. We present case report illustrating the phenomena described by the example of a person who has had ARS 3 tbsp. due to the severity of the accident
on CNPP.
Ключові слова: іонізую ча радіація, гостра променева хвороба, центральна нервова система, атрофічні процеси.
16. Чорна В. І., Лянна О. Л. Динаміка активності цистеїнової протеїнази у структурах головного мозку потомства опромінених щурів у процесі онтогенетичного розвитку
Метою роботи було дослідження залежності активності лізосомного цистеїнового
катепсину L головного мозку потомства опроміненої самки та інтактного самця в
процесі онтогенетичного розвитку. Показано, що фракціоноване рентгенівське
опромінення самок за дози 25 сГр індукує різні зміни рівнів активності катепсину L і
перерозподіл їх у структурах головного мозку нащадків під час постнатального
розвитку на користь неседиментованої активності з максимальним підвищенням на 6
добу. Отримані дані допомагають розумінню механізмів радіаційно-індукованих змін у
нащадків опромінених батьків.

The aim of the work was to investigate the kind of lysosomal cysteine cathepsin L activity
dependency in brain structures of irradiated rat descendants during ontogenetic development. It
was shown that fractional x-ray radiation (25 cGy) of the female rats induced different changes
of cathepsin L activity levels and their redistribution in brain structures of female rats’
descendants during postnatal development with the advantages of nonsedimentational activity
that had maximum at the 6
th
day. The data obtained could be useful in understanding of
mechanism of radiation-induced changes in descendants of irradiated parents.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, лізосомний цистеїновий катепсин L, головний мозок, щури, нащадки.
РОЗДІЛ 4. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ І ПРИЛАДОБУДУВАННІ
17. Свинаренко А. В. Сучасні методи лікування метастазів у головний мозок
Метастази в головний мозок розвиваються при багатьох видах раку, найчастіше
раку легенів. Як сучасні методи лікування застосовуються опромінення всього головного
мозку, хірургічна резекція, стереотаксична радіохірургія, хіміотерапія. Кортикостероїди
та протиепілептичні препарати зазвичай використовуються з паліативною метою
(зменшення набряку, судом і т.і.). Загальна медіана виживаності становить всього 4
місяці після опромінення всього головного мозку. Комбінації радіотерапії з новими
протипухлинними агентами знаходяться у стадії клінічних досліджень, попередні
результати ІІІ фази яких обнадіюють. Незважаючи на відсутність поліпшення загальної
виживаності, деякі дослідження демонструють зниження смертності від прогресування
метастазів у головний мозок і продовження часу до появи неврологічних і когнітивних
розладів. Перспективним слід вважати пошук нових агентів-сенсибілізаторів радіотерапії.

Brain metastases are an important sequelae of many types of cancer, most commonly lung
cancer. Current treatment options include whole-brain radiation therapy (WBRT), surgical resection ,
stereotactic radiosurgery, and chemotherapy. Corticosteroids and antiepileptic medications are
commonly used for palliation of mass effect and seizures, respectively. The overall median survival
is only 4 months after WBRT. Combined-modality strategies of WBRT with either chemotherapy
or novel anticancer agents are under clinical investigation. Promising results have been
obtained with several experimental agents and confirmatory phase III trials are underway. Although
improvement in overall survival has not been seen universally, reduction in death due to
progression of brain metastases and prolongation of the time to neurologic and neurocognitive
progression have been reported in selected series. On the basis of these findings, it might be
possible to identify new agents that may enhance the efficacy of WBRT.
Ключові слова: метастази в головний мозок, опромінення всього головного мозку, стереотаксична радіохірургія, хірургічна резекція, хіміотерапія.
18. Свинаренко А. В. Пошук консенсусу в мультимодальному лікуванні раку прямої кишки
За наявності раку прямої кишки після виконання технічно можливих операцій
спостерігається висока частота регіонарних рецидивів, а загальна п’ятирічна виживаність
пацієнтів не перевищує 45-50 , причому спроба підвищити радикальність розширенням
обсягу втручання дозволили домогтися лише деякого зниження частоти місцевих
рецидивів. Основною метою комбінації хіміотерапії і променевої терапії є збільшення
локального контролю та ерадикація віддалених метастазів.

In rectal cancer patients after a technically possible operations there is a high frequency of
local recurrence, and the overall five-year survival does not exceed 45-50 . Attempts to
improve radicality by extension of surgical intervention led only to a slight reduction in local
recurrence rate. The main purpose of the combination of chemotherapy and radiation therapy is
to increase local control and eradication of distant metastases.
Ключові слова: рак прямої кишки, хірургія, променева терапія, хіміотерапія.
19. Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Васильєв Л. Л., Грищенко Т. П., Шустов І. Б., Забобонина Л. В., Білозор Н. В., Пилипенко І. Н., Грановська А. І. Досвід клінічного застосування сучасного радіотерапевтичного комплексу в Інституті медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України
У роботі проаналізовано клінічні та технічні аспекти експлуатації протягом одного
року радіотерапевтичного комплексу фірми «Varian»: лінійного прискорювача Clinac
600C, рентген симулятора Acuity, 3D плануючої системи Eclipse.
Досвід лікування 747 хворих з різними онкозахворюваннями показав універсальність,
достатню пропускну здатність, надійність роботи комплексу при загальній задовільною
переносимості радіотерапії, все це дає підставу рекомендувати комплекс в даній
конфігурації для впровадження в радіологічні відділення, як базового обладнання для
дистанційної променевої терапії.

This paper analyzes the clinical and technical aspects of one year results of operation with
complex for radiotherapy that includes «Varian» linear accelerator Clinac 600C, X-ray simulator
Acuity, 3D planning system Eclipse.
Experience in treating 747 patients with various cancers showed versatility, sufficient
bandwidth, reliability of the complex with a total of satisfactory tolerability of radiotherapy, all this
gives grounds to recommend a set in this configuration for implementation in the radiology
departments, as basic equipment for external beam radiotherapy.
Ключові слова: радіотерапевтичний комплекс, лінійний прискорювач, рентген симулятор, 3D плануюча система, клінічні та технічні аспекти експлуатації.
20. Чуйко Г. П., Дворник О. В., Алімова М. Ф. Дестабілізація парних союзів та можливі шляхи її подолання як фактор соціальної безпеки
Засобами системи комп’ютерної математики Maple здійснено застосування простої
версії другого закону термодинаміки для моделювання кінетики парних відносин.
Математична модель враховує раціональне планування моногамною парою
довгострокових стосунків з урахуванням зусиль щодо їх збереження. Показано, що такі
пари можна розглядати як спостережувану динамічну систему, яка піддається
контролю (керуючим впливам). Також показано, що за деяких умов можливі такі стратегії
прикладання зусиль партнерами, котрі забезпечують тривалість парних союзів, яка
може бути однією з важливих умов соціальної стабільності.

A simple version of the second law of thermodynamics was used for modeling the kinetics of
dating relationships by computer mathematics Maple. The mathematical model takes into
account the rational planning of long-term monogamous relationships in couples with efforts to
conserve them. It is shown such couples can be considered as the controllable observed
dynamic system (manager influence). It is also shown the strategy of making efforts by partners
to provide long couple unions are possible under certain conditions, which, in turn, may be one
of the most important conditions for social stability.
Ключові слова: парні стосунки, відносини, союз, шлюб, другий закон термодинаміки, соціальна стабільність.
21. Зюляєва Є. Д., Снісаренко П. І. Телемедицина, основи організації медичних служб та її значення в медицині
Сьогодні в Україні відбуваються процеси реформування системи охорони здоров’я. З
використанням світового досвіду буде створений технічний проект під назвою теле-медецина. Телемедицина ліквідує інформаційну ізольованість лікарів сільських і селищних
лікарень, створюючи для них принципово нові можливості. Дозволяє спілкування з
колегами з великих медичних центрів. Одним із головних факторів телемедицини є
можливість наблизити висококваліфіковану та спеціалізовану допомогу. Телемедицина –
система, що є програмно-апаратним комплексом. Також процес створення інформаційної
та організаційної інфраструктур за максимального використання ресурсів. Організаційна
інфраструктура включає в себе створення кількох регіональних телемедичних центрів. На
сьогодні завданнями залишаються підвищення якості надаваних послуг і скорочення
витрат.

Reforming Medicine today received broad potential. With the use of international experience
will be created technical project of telemedicine. Telemedicine eliminate informational isolation
of doctors. One of the main factors of telemedicine is an opportunity to bring medical technology
to the people who live far away. Telemedicine system is a hardware and software system. As
the process of creation of information and organizational infrastruct ure for the use of resources.
Today there are still many problems with the development of new transmission systems, video
communication.
Ключові слова: телемедицина, функції та завдання телемедицини, канали зв’язку.
22. Зюляєв Д. Д. Досвід побудови систем збору та обробки даних на основі маршрутизатора для контролю мікроклімату
Наводяться приклади реалізації централізованої системи отримання та обробки
даних на основі SoC процесорів для контролю мікроклімату в державних установах.

The examples of the implementation of a centralized system for receiving and processing
data based SoC processors for climate control in public institutions.
Ключові слова: мікроконтролери, Ethernet-мережа, реєстрація даних.
23. Черемісіна В. В., Снісаренко П. І. Телемедицина та її роль у реформуванні системи охорони здоров’я
В Україні існує висока концентрація технічного та кадрового потенціалу у великих
містах та мегаполісах. За такої ситуації якісна, своєчасна, кваліфікована медична
допомога недоступна для більшості населення, яке проживає в сільській місцевості, що
призводить до погіршення здоров’я населення та скорочення середньої тривалості
життя. Необхідність прийняття нових законопроектів обумовлене проведенням докорінних
змін у галузі охорони здоров’я, що дозволить підвищити доступність та якість
медичної допомоги та покращити здоров’я населення. Впровадження телемедицини
дозволить підвищити доступність та якість надання медичної допомоги населенню
відповідно кращим світовим взірцям організації медичної допомоги та підвищити
ефективність управління нею.

There is a high concentration of technical and human resources in large cities and
metropolitan areas in Ukraine. In this situation, high-quality, timely, qualified medical assistance
is not available for the majority of the population living in rural ( underpopulated) areas, which
causes bad health and reduces life. The necessity of the new legislation caused a radical
change in health care which will improve access to quality health care and improve public
health. The establishment of telemedicine will improve the availability and quality of medical
care in accordance with best international models of care and improve its management.
Ключові слова: телемедицина, законопроект, телеконсультування, дистанційне навчання, охорона здоров’я, медична допомога
24. Алімова M. Ф., Кубов В. І. LT-SPISE-модель акустично взаємодіючих ультразвукових приймально-передавальних елементів
Дається опис LT-spice-моделі акустичного зв’язку ультразвукового п’єзоелектричного
випромінювача та ультразвукового п’єзоелектричного приймача. Ця модель дозволяє
моделювати електричні характеристики складної п’єзоелектричної системи. Модель
корисна для оптимітизації споживаної потужності акустичної системи.

The LT-spice model for an acoustic coupling piezoelectric ultrasonic transducer and piezoelectric
ultrasonic receiver. This model allows us to simulate the electrical characteristics of a complex
piezoelectric system. Model is useful in optimizing the power consumption speaker.
Ключові слова: LT-spice, ультразвуковий елемент, електричний резонанс, амплітудно-частотна характеристика, моделлювання
25. Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М., Кіхтенко І. М., Кисліцина В. С., Саник В. І. Вплив дози іонізуючого випромінювання на результати комбінованого лікування хворих раком шлунку
Проведено аналіз виживаності хворих на рак шлунку після комбінованого лікування в
залежності від дози іонізуючого випромінювання, підведенної до пухлини перед
операцією. Доза 54-56 Гр дозволяє вірогідно збільшити 5-річну виживаність при місцево-розповсюдженому раку в порівнянні з загальноприйнятими дозами під час стандартного
опромінювання.

The analysis of survival rate of patients with cancer of the stomach after combined
treatment, depending on the dose of ionizing radiation input to the tumor before surgery. Dose
54-56 G allows you to reliably increase the five-year survival with locally distributed tumoral
process in comparison with the standard dose of prolonged exposure.
Ключові слова: рак шлунка, комбіноване лікування, виживанність.
26. Кіхтенко І. М., Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М., Саник В. Й. Корекція дисфункції щитовидної залози електромагнітним полем наднизької частоти
Показана можливість зниження проявів гіпотиреозу за рахунок підвищення функції
щитовидної залози під час прямої дії на неї електромагнітного поля наднизької
частоти.

The possibility of reducing the manifestations of hypothyroidism due to increase of thyroid
function by direct action on her extremely low frequency electromagnetic field.
Ключові слова: електромагнітне поле наднизької частоти, гіпотиреоз, стимуляція функції.
27. Ткаченко В. І., Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М Роль «квантових пасток» із багатодисперсного модифікатора в забезпеченні високих радіаційно-захисних властивостей матричних матеріалів
Обґрунтовано роль «квантової пастки» із багатодисперсних частинок у забезпеченні
радіаційного захисту.

The role of «quantum trap» of polydisperse particles in ensuring radiation protection is
substantiated.
Ключові слова: «квантовая ловушка», полидиперсные частицы, матрица.
28. Ткаченко В. І., Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Дорофєєва Н. А. Особливості створення нових захисних матеріалів від іонизуючого випромінювання
Обґрунтовано можливість створення захисних матеріалів на основі полидисперсних
модифікаторів.

The possibility of creating protective materials based on polydisperse materials is substantiated.
Ключові слова: модифікатор, іонізувальне випромінювання, матриця, ультрадисперсні частинки.
29. Спузяк М. І., Литвин Ю. П., Логвиненко В. В., Саник В. Й. Клініко-променева діагностика травматичних пошкоджень ротаційної манжети плечового суглоба
Наводяться дані дослідження 67 пацієнтів з травматичними пошкодженнями
ротаційної манжети плечового суглоба. Описуються клінічні симптоми і променеві
ознаки повних і часткових розривів ротаційної манжети плеча. Дані ультра-сонграфічного і магнітно-резонансного дослідженнь співставляються з результатами
оперативних втручань.

The data of examination of 67 patients with traumatic damages of rotator cuff of the humeral
joint are given. The clinical symptoms and radiation signs of full – and partial-thickness rotator
cuff tears of the shoulder are described. The data of ultrasonographical and magnetic
resonance study are compared with the results of surgical intervention.
Ключові слова: плечовий суглоб, ротаційна манжета плеча, магнітно-резонансна томографія, ультрасонографія.
30. Воскобойнікова Н. О. Урахування трансформації негативного впливу при моделюванні індексу екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення
Запропоновано метод комплексної оцінки екологічної безпеки систем тепло-холодозабезпечення будівель на основі індексу, який виражається через обґрунтовані
індикатори та враховує різнорідні аспекти впливу на довкілля і вагомість різних видів
техногенного впливу на людину.

The researcher worked out the method of complex evaluating the ecological safety of heatand-cool-supply systems based on the index and expressed through grounded indicators
considering different environmental impact aspects and intensity of different types of
technogenic influence on a human.
Ключові слова: екологічна безпека, система теплохолодозабезпечення, альтерна-тивні джерела енергії, індикатор, індекс екологічної безпеки.