ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Сербін С.І., Мостіпаненко Г.Б. Підвищення ефективності технологій малоемісійного спалювання палив в газотурбінних двигунах
Розглянуті питання підвищення екологічної безпеки сучасних стаціонарних газотурбінних двигунів. Розроблено універсальну математичну модель три-вимірних хімічно реагуючих потоків, котра дає можливість прогнозувати вихідні температурні й екологічні характеристики камер згоряння, що працюють на газоподібному паливі. Розроблено рекомендації з удосконалення низькоемісійних камер згоряння, які дозволяють створювати нові зразки продукції, що задовольняють міжнародним нормам на викиди токсичних компонентів.
Ключові слова: камера згоряння, математична модель, газотурбінний двигун, екологічні характеристики, токсичні компоненти.
НЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
2. Димо Б.В., Пилипчак В.І. Ефективність теплової ізоляції трубопроводів систем теплопостачання
Розроблені рекомендації з вибору матеріалу ізоляції циліндричних трубопроводів та методик визначення втрат теплоти від неізольованих та ізольованих трубопроводів у навколишнє середовище при різних способах їх прокладання.
Ключові слова: втрати теплоти, коефіцієнт ефективності, критичний діаметр, матеріал ізоляції, методика розрахунку, рекомендації, тепловіддача, теплопровідність, трубопровід.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
3. Воловодюк М.Л. Побудова аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями у вуглецевих сталях
У статті описана побудова інтегральної аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями в вуглецевих сталях і знайдені її визначальні параметри. Обґрунтовано немонотонність механічних напружень у металевих зразках у період фазових перетворень. Модель дає можливість визначити характер механічних напружень без проведення прямих вимірів.
Ключові слова: термоциклування, фазові перетворення, механічні напруження, термомеханічні закономірності, термодинамічні закономірності, вуглецева сталь.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
4. Трунов А.Н. Показатели количественной оценки управляемости подводных технических средств
Введены количественные показатели оценки управляемости подводных технических средств (ПТС). Определены условия управляемости: устойчивости на курсе и поворотливости, позволяющие связать количественные показатели оценки управляемости с конструктивными параметрами систем ПТС на стадии перебора вариантов. Получены уравнения инверсии. Продемонстрирован способ использования полученных диаграмм инверсии для определения нижних границ параметров, при которых ПТС управляемо.
Ключові слова: количественные показатели оценки управляемости, диаграммы инверсии, подводные технические средства.
5. Соловьев С.Н., Боду С.Ж. Нано-вызовы: социально-экологический аспект
Приводятся анализ последствий наноиндустрии для социальной сферы и экологии, их классификация, оценка негативного влияния на человека. Определяются задачи и подходы к возможным решениям. Формулируются рекомендации о необходимости корректировки и экологизации нанотехнологий всех уровней – от теорий и научных разработок до внедрения в производство и потребления, а также развитие материальной, экспериментальной и информационной баз с целью исследования экологических рисков.
Ключові слова: нанотехнологии, наночастицы, токсичность, экологи- ческая угроза.
6. Поздняков Д.В., Петухов И.И., Сниховский Е.Л. Влияние состояния рабочих сред элементов термотраснформатора на его характеристики
Представлен диагностический подход, основанный на граф-модели, влияние инееобразования и наличия масла в хладагенте при анализе характеристик парокомпрессионного термотрансформатора. Рассмотрены причинно-следственные связи проявления различных дефектов и случаи их одновременного возникновения, возможность диагностирования накапливающихся дефектов. Проанализировано влияние инееобразования и наличия масла на процессы теплообмена.
Ключові слова: тепловой насос, характеристики, реальное рабочее тело, инееобразование, неисправности, диагностика, модель.
7. Франк Д.Б., Волосатов Г.О., Нагорний М.О., Різун І.Р., Чорнобривець А.П., Різун О.І. Теплові помпи – перспектива використання низькопотенційної теплоти
Зроблений аналіз використання теплових помп в різних країнах світу та прогноз упровадження їх у найближчому майбутньому. Розглянуто стан виробництва на ВАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма». Приведені дані роботи теплових помп різних систем. Зроблений детальний аналіз роботи теплової помпи з використанням тепла стічних вод та розрахунки окупності при використанні в опаленні.
Ключові слова: теплова помпа, тепло-помпова установка, низькопотенційна, теплота, джерело «Рефма», холодильний компресор, перетворення.
8. Калда Г.С., Патерек Р. Перспективи використання сонячної енергії в європейських країнах
Розглянуто можливості та перспективи використання сонячної енергії на господарських об’єктах та у приватних будинках з метою збільшення економії енергоресурсів, що є необхідним у часи світової економічної кризи.
Ключові слова: сонячна енергія, економія енергоресурсів
9. Патлайчук Н.И., Щесюк О.В. Опыт применеия принципа динамического гашения вибрации в автономных кондиционерах
В статье приведены результаты экспериментальных исследований уровня вибрации в автономных кондиционерах и рассмотрен принцип динамического гашения для снижения вибрации.
Ключові слова: кондиционер, вибрация, компрессор, антивибратор, холодильная машина.
МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ
10. Прищепов О.Ф., Алексєєва А.О. Організація системи моніторингу довкілля на регіональному рівні
Проаналізовано стан і проблеми екологічного моніторингу довкілля України.Розглянуто структуру Державної системи моніторингу довкілля і системи моніторингу довкілля Миколаївської області як складової частини загальної системи.
Ключові слова: кологічного моніторингу, Державна система моніторингу довкілля, системи моніторингу довкілля Миколаївської області.
11. Гордеев Б.Н., Образцов Ю.М., Зивенко А.В. Повышение точности измерения временных интервалов в полиметрических системах
Розглядається спосіб підвищення точності визначення інтервалів часу між характерними точками поліметричного сигналу.
Ключові слова: рефлектограма, підвищення точності, узгоджена фільтрація, режекція імпульсів, поліметричні системи.
12. Гордєєв Б.М., Грєшнов А.Ю. Корекція апаратної функції та роздільної здатності поліметричних систем
Розглянута можливість підвищення точності поліметричних інформаційних систем, шляхом коригування апаратної функції та роздільної здатності.
Ключові слова: апаратна функція, поліметрична система, роздільна здатність.
13. Зюляєв Д.Д. Особливості використання Usb та Web-камер
Розглядаються особливості використання Usb та Web-камер для документування результатів досліджень.
Ключові слова: Web-камера, Pure Basic, API, USB.
14. Караман Н.Ю. Оцінка балансу електроенергії острівної території (на прикладі острова Зміїний)
У статті подано методика розрахунку балансу електроенергії на острівних територіях. Розрахований баланс електроенергії соціоекосистеми острову Зміїний для літнього і зимового періодів року.
Ключові слова: баланс електроенергії, острівні території, втробніцтво електроенергії, споживання електроенергії.
ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ
15. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Кашарин А.А., Новичихин А.В. Диагностика повреждений плечевого сустава. Пути уменьшения лучевой нагрузки
Рассматриваются диагностические возможности лучевых методов диагностики (рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, ультрасонографии) при исследовании повреждений плечевого сустава.Проводится сравнительная характеристика диагностической ценности лучевых методов при повреждениях костных структур плечевого сустава и периартакулярных мягких тканей. Предлагаются пути уменьшения лучевой нагрузки на пациента при проведении лучевых исследований плечевого сустава.
Ключові слова: рентгенография, магнитно-резонансная томография, ультрасонография, лучевая нагрузка, плечевой сустав, вращательная манжета плеча, вывих плеча.
16. Хворостенко М.І., Хворостенко Ю.М., Дорофєєва Н.А. Аналіз результатів комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка
Вивчені віддалені результати комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка. Виживаність достатньо висока і не відрізнялася в залежності від методу лікування, якщо пухлина не проростала серозну оболонку і були відсутні регіонарні метастази. Комбінований метод має переваги над хірургічним при сумарній осередковій дозі в пухлині і регіонарних лімфатичних вузлах, яка наближається до канцероцидної (54-56 Гр).
Ключові слова: рак шлунка, комбіноване лікування, хірургічне лікування, віддалені результати, променева терапія.
ПОВІДОМЛЕННЯ
17. Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні
Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
18. Курушина Е.В., Шпилевой В.А. Мировой опыт управления энергоэффективностью
Мировой опыт управления энергоэффективностью
19. Дубов В.А. Применение альтернативных видов топлива, полученных из возобновляемых источников энергии, в когенерационных установках
Применение альтернативных видов топлива, полученных из возобновляемых
источников энергии, в когенерационных установках
20. Шелестюк А.И. Газовые турбины для металлургии и энергетики Украины
Газовые турбины для металлургии и энергетики Украины.
21. Белый В.А., Волков С.Ю., Мисочка А.В. Резервы энергосбережения при реализации металлургических процессов и технологий. Сообщение 1. Сталеплавильное производство
Резервы энергосбережения при реализации металлургических процессов и технологий. Сообщение 1. Сталеплавильное производство.
22. Чередник В.И. Состояние генераторного оборудования, изготовленного заводом «Электротяжмаш», на ТЭС и вопросы его модернизации
Состояние генераторного оборудования, изготовленного заводом «Электротяжмаш», на ТЭС и вопросы его модернизации
23. Пилип’юк Р.В Про реконструкцію Калуської ТЕЦ з переведенням на спалювання вугілля замість природного газу
Про реконструкцію Калуської ТЕЦ з переведенням на спалювання вугілля замість природного газу.
МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ
24. Кубов В.И. Связь энергопотребления бытового кондиционера с температурой и работой центрального отопления в период 2008-2009 годы (по результатам цифровой регистрации)
В статье предлагается конструкция цифрового регистратора электрического тока и температуры. Рассмотрены результаты измерений электропотребления бытового кондиционера на длительном интервале времени в связи с изменениями температуры внешнего воздуха и работы системы центрального водяного отопления.
Ключові слова: егистратор цифровой, микропроцессор, AVR Butterfly, LabView, последовательный интерфейс, ток, энергопотребление, температура помещения, бытовой кондиционер, температура внешнего воздуха, центральное водяное отопление, охлаждение, нагрев, теплово
РОЗДІЛ І. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
25. Сербін С.І., Мостіпаненко Г.Б. Підвищення ефективності технологій малоемісійного спалювання палив в газотурбінних двигунах
Розглянуті питання підвищення екологічної безпеки сучасних стаціонарних газотурбінних двигунів. Розроблено універсальну математичну модель три-вимірних хімічно реагуючих потоків, котра дає можливість прогнозувати вихідні температурні й екологічні характеристики камер згоряння, що працюють на газоподібному паливі. Розроблено рекомендації з удосконалення низькоемісійних камер згоряння, які дозволяють створювати нові зразки продукції, що задовольняють міжнародним нормам на викиди токсичних компонентів.

Problems of ecological safety improvement of the modern stationary gas turbine engines are considered. The universal mathematical model of three-dimensional chemically reactive flows, which has been developed, enables to forecast exit thermal and ecological characteristics for combustors, which use the gaseous fuels. The recommendations for improvement of low-emission combustors are developed and allow to build up the modern products, which satisfy the international standards for toxic components emission.

Ключові слова: камера згоряння, математична модель, газотурбінний двигун, екологічні характеристики, токсичні компоненти.
26. Димо Б.В., Пилипчак В.І. Ефективність теплової ізоляції трубопроводів систем теплопостачання
Розроблені рекомендації з вибору матеріалу ізоляції циліндричних трубо-
проводів та методик визначення втрат теплоти від неізольованих та ізольованих
трубопроводів у навколишнє середовище при різних способах їх прокладання.

Recommendations on the choice of material of isolation of cylindrical pipelines and
methods of determination of losses of warmth are developed from the unisolated and
isolated pipelines in an environment on the different methods of their gasket.

Ключові слова: втрати теплоти, коефіцієнт ефективності, критичний діаметр, матеріал ізоляції, методика розрахунку, рекомендації, тепловіддача, теплопровідність, трубопровід.
27. Воловодюк М.Л. Побудова аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями у вуглецевих сталях
У статті описана побудова інтегральної аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями в вуглецевих сталях і знайдені її визначальні параметри. Обґрунтовано немонотонність механічних напружень у металевих зразках у період фазових перетворень. Модель дає можливість визначити характер механічних напружень без проведення прямих вимірів.

The modelling of the cumulative analitic temperature cycling model with phase changes in carbon steel and determining their parameters are described in this article. The nonmonotony of mechanical stress in metal test specimens during phase changes are validated. The model lets to determine a character of mechanical stress without direct measuring.

Ключові слова: термоциклування, фазові перетворення, механічні напру-ження, термомеханічні закономірності, термодинамічні закономірності, вуглецева сталь.
28. Трунов А.Н. Показатели количественной оценки управляемости подводных технических средств
Введені кількісні показники оцінки керованості підводних технічних засобів (ПТЗ). Визначені умови керованості, а саме стійкості на курсі та здатності до обертання, що дозволяють пов’язати кількісні показники оцінки керованості з конструктивними показниками систем на стадії перебору варіантів. Отримані рівняння інверсії. Продемострованно спосіб використання отриманих діаграм інверсії для визначення нижніх границь параметрів для яких ПТЗ керуємо.

Quantitative parameters for definition of controllability of underwater marine technology (UMT) are introduced. The conditions of controllability such as stability on the course and maneuverability, allowing to link this quantitative and of structural parameters of the systems under UMT sorting options are discussed. The equations of inversion are formulated. The author demonstrates the method of using the diagrams of inversion to determine the lower bounds on the parameters under which the UMT is controllable.

Ключові слова: кількісні показники оцінки керованості, діаграми інверсії, підводні технічні засоби.
29. Соловьев С.Н., Боду С.Ж. Нано-вызовы: социально-экологический аспект
Приведений аналіз наслідків наноіндустрії для соціальної сфери та екології, їх класифікація, оцінка негативного впливу на людину. Визначаються задачі та підходи до можливих рішень. Формулюються рекомендації про необхідність корегування і екологізації нанотехнологій всіх рівнів – від теорій та наукових розробок до втілення в виробництво та споживання, а також розвиток матеріальної, експериментальної та інформаційної баз з метою дослідження екологічних рисків.

Their classification, estimation of negative influence on the person are resulted the analysis of consequences nano-industry for social sphere and ecology. Problems and approaches to possible decisions are defined. Recommendations about necessity of updating and ecological nanotechnology all levels – from theories and scientific workings out before introduction in manufacture and consumption, and also development of material, experimental and information bases with a research objective of ecological risks are formulated.

Ключові слова: нанотехнології, наночастки, токсичність, екологічна загроза.
30. Поздняков Д.В., Петухов И.И., Сниховский Е.Л. Влияние состояния рабочих сред элементов термотраснформатора на его характеристики
Наведено діагностичний підхід, що базується на граф-моделі, вплив утворення інею та присутності мастила у холодоагенті при аналізі характеристик парокомпресійного термотрансформатора. Розглянуто причинно-наслідкові зв’язки прояву різних дефектів та випадки їхнього одночасного виникнення, можливість діагностування дефектів, що накопичуються. Проаналізовано вплив утворення інею та присутності мастила на процеси теплообміну.

Diagnostic approach based on graph-model, and the frost and the oil presence in the refrigerant influence in the analysis of the vapor compression thermotransformer characteristics are submitted. Causal relationships manifestations of various defects and cases of their simultaneous occurrence, the possibility of cumulative defects diagnostics are considered. Frost and oil presence in the cycle influence on the processes of heat transfer are analyzed.

Ключові слова: тепловий насос, характеристики, реальне робоче тіло, утворення інею, несправності, діагностика, модель.
31. Франк Д.Б., Волосатов Г.О., Нагорний М.О.,Різун І.Р., Чорнобривець А.П., Різун О.І Теплові помпи – перспектива використання низькопотенційної теплоти
Зроблений аналіз використання теплових помп в різних країнах світу та прогноз упровадження їх у найближчому майбутньому. Розглянуто стан виробництва на ВАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма». Приведені дані роботи теплових помп різних систем. Зроблений детальний аналіз роботи теплової помпи з використанням тепла стічних вод та розрахунки окупності при використанні в опаленні.

The analysis of thermal pumps use in the different countries of the world and the forecast of their introduction in the near future is made. The condition of manufacture at the Open Society « The Melitopol factory of refrigerating mechanical engineering «Refma» is considered. The data of works of thermal pumps of different systems are resulted. The detailed analysis of the thermal pump’s work at use of sewage heat is made and a recoupment of use at heating is calculating.

Ключові слова: теплова помпа, тепло-помпова установка, низькопотенційна, теплота, джерело «Рефма», холодильний компресор, перетворення.
32. Калда Г.С., Патерек Р. Перспективи використання сонячної енергії в європейських країнах
Розглянуто можливості та перспективи використання сонячної енергії на господарських об’єктах та у приватних будинках з метою збільшення економії енергоресурсів, що є необхідним у часи світової економічної кризи.

Paper represents possibility and perspectives for using solar energy in industry and private houses to improve saving power resources what is important in condition of world economical crisis.

Ключові слова: сонячна енергія, економія енергоресурсів.
33. Патлайчук Н.И., Щесюк О.В. Опыт применеия принципа динамического гашения вибрации в автономных кондиционерах
У статті наведені результати експериментальних досліджень рівня вібрації в автономних кондиціонерах і розглянуто принцип динамічного гасіння для зни-ження вібрації.

The article presents the results of experimental research into the levels of vibration in autonomous air-conditioners. It also deals with the principle of dynamic deexcitation as a possible way for the reduction of vibration.

Ключові слова: кондиціонер, вібрація, компресор, антивібратор, холодильна машина.
РОЗДІЛ ІІ. МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ
34. Прищепов О.Ф., Алексєєва А.О. Організація системи моніторингу довкілля на регіональному рівні
Проаналізовано стан і проблеми екологічного моніторингу довкілля України. Розглянуто структуру Державної системи моніторингу довкілля і системи моні-торингу довкілля Миколаївської області як складової частини загальної системи.

Conditions and problems of environment monitoring in Ukraine are analyzed. Creation principles of State environment monitoring systems in Mykolaiv region, as component part of general system are considered.

Ключові слова: екологічного моніторингу, Державна система моніторингу довкілля, системи моніторингу довкілля Миколаївської області.
35. Гордеев Б.Н., Образцов Ю.М., Зивенко А.В. Повышение точности измерения временных интервалов в полиметрических системах
Розглядається спосіб підвищення точності визначення інтервалів часу між характерними точками поліметричного сигналу.

The way of increasing the accuracy of determining temporary intervals between characteristic points of polymetric signal is considered.

Ключові слова: рефлектограма, підвищення точності, узгоджена фільтрація, режекція імпульсів, поліметричні системи.
36. Гордєєв Б.М., Грєшнов А.Ю. Корекція апаратної функції та роздільної здатності поліметричних систем
Розглянута можливість підвищення точності поліметричних інформаційних
систем, шляхом коригування апаратної функції та роздільної здатності.

The possibility of increasing the accuracy for polymetric information systems through
the correction of hardware function and system resolution is considered.

Ключові слова: апаратна функція, поліметрична система, роздільна здатність.
37. Кубов В.И. Связь энергопотребления бытового кондиционера с температурой и работой центрального отопления в период 2008-2009 годы (по результатам цифровой регистрации)
У статті запропоновано конструкцію цифрового реєстратора електричного струму і температури. Розглянуто результати вимирів електроспоживання побутового кондиціонеру на тривалому інтервалі часу у зв’язку із змінами температури зовнішнього повітря і роботи системи центрального водяного опалення.

The construction of digital data recorder for electric current and temperature is proposed. Some results of household conditioner power consumption in relation with outdoor temperature and hot-water heating is considered along long term of observations.

Ключові слова: реєстратор цифровий, мікропроцесор, AVR Butterfly, LabView, послідовний інтерфейс, струм, енергоживлення, температура приміщення, побутовий кондиціонер, температура зовнішнього повітря, центральне водяне опалення, охолодження, нагрів, тепловой насос, ефек
38. Зюляєв Д.Д. Особливості використання Usb та Web-камер
Розглядаються особливості використання Usb та Web-камер для докумен-тування результатів досліджень.

We consider especially the use Usb and Web-cameras to document the results of research.

Ключові слова: Web-камера, Pure Basic, API, USB.
39. Караман Н.Ю. Оцінка балансу електроенергії острівної території (на прикладі острова Зміїний)
У статті подано методика розрахунку балансу електроенергії на острівних територіях. Розрахований баланс електроенергії соціоекосистеми острову Зміїний для літнього і зимового періодів року.

In the article the methods of calculation of electric energy balance on island teritories are given. The electric power balance of island Zmiyinyi sicioecosystem for a summer and winter periods of year are calculated.

Ключові слова: баланс електроенергії, острівні території, втробніцтво електроенергії, споживання електроенергії.
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ
40. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Кашарин А.А., Новичихин А.В. Диагностика повреждений плечевого сустава. Пути уменьшения лучевой нагрузки
Розглядаються діагностичні можливості променевих методів діагностики (рентгенографії, магнітно-резонансної томографії, ультрасонографії) при дослідженні ушкоджень плечового суглобу. Проводиться порівняльна характе-ристика діагностичної цінності променевих методів при пошкодженні кісткових структур плечового суглобу і периартикулярних м’яких тканин. Пропонуються шляхи зменшення променевого навантаження на пацієнта при проведенні досліджень плечового суглобу.

The diagnostic possibilities of radiology methods of diagnostics (roentgenography, magnetic resonance imaging, ultrasonography) during the examination of hurt humeral joint is developed. The comparative description of diagnostic value of radiology methods concerning bone structures of humeral joint and periarticularis soft tissues is given. The ways of decreasing the a mount of radiation on a patient during radiation examination are suggested.
Ключові слова: рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, ультра-сонографія, променеве навантаження, плечовий суглоб, обертаюча манжета плеча, вивих плеча.
41. Хворостенко М.І., Хворостенко Ю.М., Дорофєєва Н.А. Аналіз результатів комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка
Вивчені віддалені результати комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка. Виживаність достатньо висока і не відрізнялася в залежності від методу лікування, якщо пухлина не проростала серозну оболонку і були відсутні регіонарні метастази. Комбінований метод має переваги над хірургічним при сумарній осередковій дозі в пухлині і регіонарних лімфатичних вузлах, яка наближається до канцероцидної (54-56 Гр).

The results of the combined and surgical treatment of carcinoma of the body of the stomach have been studied. The survival rate was rather high and did not differ depending on methods of treatment in the case the tumour had not spread into serous cover and there were no regionary metastases. The combined method has its advantage over the surgical one for the total focal dose in tumour and regionary lymphatic nodes coming nearer to cancericidal one.

Ключові слова: рак шлунка, комбіноване лікування, хірургічне лікування, віддалені результати, променева терапія.