ПОЛІТОЛОГІЯ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Ємельянов В.М., Чупрін Р.В. Громадський моніторинг партійної політики в Україні: практика, проблеми, перспективи
Стаття присвячена сучасному стану та перспективам громадського моніторингу партійної політики в Україні. Розглядаються проблеми класифікації різновидів моніторингу партійної політики, методологічного забезпечення проведення моніторингу партійної політики тощо.

The article is devoted to the development of public monitoring of the activity of political parties in Ukraine. The authors propose classification of monitoring types and look for guidelines for monitoring process, based on scientific approaches.
Ключові слова: моніторинг, проблеми, перспективи, ініціатива, виборці, громадські організації, комітет виборців, партійна політика.
2. Дерега В.В. Сутність та особливості політичного прогнозування
Cтаття присвячена аналізу теоретико-методологічної сутності політичного прогнозування. Особлива увага приділена визначенню основних видів та особливостей політичного прогнозування в сучасних умовах перебігу політичних процесів.

The article deals with the analysis of theoretical and methodological essence of political prognostication. Much attention is given to the main aspects and the peculiarities of political prognostication in the modern conditions of political processes.
Ключові слова: прогнозування, політичний процес, дослідження, політичний моніторинг, прогноз, управління, принцип, рішення, політичне життя.
3. Левченко Л.О. Політичне насилля як різновид тиску у владних структурах
У статті аналізуються теоретичні засади феномену політичного насилля, його різновиди та особливості використання на різних рівнях владних відносин.

This article deals with the theoretical bases of the political violence’ phenomenon, its variety and peculiarities of use on the different levels of authority relationships.
Ключові слова: насилля, різновид, структура, політична еліта, політична влада, державне втручання, влада, політична мета, засоби.
4. Романюк А.С. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи
Формування урядів за умов парламентської та напівпрезидентської (змішаної) форм правління передбачає вирішальну роль партій, які увійшли до парламенту за результатами виборів. Феномен урядової партії залежить від кількості партій, які формують уряд (однопартійний і коаліційний) та від рівня парламентського представництва (більшості і меншості). Функціонування партійного уряду призводить до появи та вирішення складного комплексу проблем взаємовідносин інтересів уряду, як цілого, та інтересів партій, представники яких входять до уряду.

Process of the cabinet formation in terms of parliamnet and semipresindentional forms of govermnet suppose that parties that entered parliament after the elections has determining role in this process. Phenomena of the «government party» depends on the numbers of parties that take part in the cabinet formation (one party system and coalitional) and also from the level of the parliamentary representatives (majority and minority). Functioning of the «government party» lead to the number of complex problems in the relation between interests of the cabinet as a whole and parties interests which representatives are cabinet members.
Ключові слова: поняття, Західна Європа, партія, Конституція, політичний уряд, коаліційний уряд, політичні посади, виборці, домовленість.
5. Ханстантинов В.О. Толерантність як риса світоглядної позиції особистості
У статті аналізується феномен толерантності, прояви та ознаки її в світогляді особистості, підкреслюється соціальна значимість толерантності.

The phenomenon of tolerance, displays and signs of іt, in the world view of personality is analysed in the article, social meaningfulness of toleranc is underlined.
Ключові слова: світоглядна позиція, толерантність, риса, суспільні групи, мета, політична криза, соціальна цінність, людяність, повага.
6. Русскін В.В. Політична соціалізація особистості: особливості сприйняття політичної інформації
У даній статті обґрунтовується думка про те, що індивіди безпосередньо через систему ЗМІ і опосередковано через соціальні мережі, закони ринкової економіки, психологічні та ментальні процеси, які мають індивідуальний характер, сприймають та осмислюють політичну інформацію.

The idea of perception and comprehension of political information by individuals directly through Mass Media and indirectly through social networks, through market economy’s laws and through psychological and mental processes, which possess individual character, is substantiated in the article.
Ключові слова: особистість, політична інформація, соціалізація, суспільство, споживання, формування, країни Заходу, політична свідомість.
7. Шерман О.М. Діахронічний аспект впровадження стереотипів у процесі політичної комунікації
У статті аналізується еволюція комунікативних каналів, яким протягом різних епох належала провідна роль у формуванні політичних стереотипів.

In the article analyzed evolution of the communicative channels during formation of the political stereotypes.
Ключові слова: стереотип, політичний процес, комунікація, аспект, соціально-політична інформація, політичне життя, шлях поширення, політична дійсність, управління.
8. Сорока С.В. Особливості впливу політичної культури на функціонування політичних режимів у посттоталітарних країнах
У статті аналізуються особливості та відмінності політичних культур у посттоталітарних країнах. Відзначається вплив на сучасну політичну культуру цих країн таких факторів, як наявність елементів тоталітарних та авторитарних культур, особливості національної культури, вплив інших культур та характер суспільно-політичної та економічної ситуації у державі. Автор прослідковує залежність типу політичного режиму та особливостей його функціонування від характеру посттоталітарної політичної культури у державах.

In article features and differences of political cultures in the posttotalitarian countries are analyzed. Influence on modern political cultures of such factors as presence of elements of totalitarian and authoritative cultures, national culture, influence of other cultures and character of a political and economic situation in the state is marked. The author traces dependence such as a political mode and its functioning from character of posttotalitarian political culture in the states.
Ключові слова: політична культура, політичний режим, посттоталітарні країни, особливості, держава, Радянський Союз, демократія, участь, громадяни.
9. Шипка Н.П. Угорська національна меншина у виборчих процесах незалежної України
Досліджується участь угорської національної меншини України у виборах 1994, 1998, 2002, 2006 рр. З’ясовано, що представлення політичних інтересів угорської національної меншини до органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється через прямий вплив на владу шляхом створення національних політичних партій меншини та їх участю у виборах. Проаналізовано особливості електоральної поведінки угорської національної меншини як суб’єкта виборчого процесу.

The participation of hungarian national minoritiy in the elections in 1994, 1998, 2002, 2006 have been analyzed. Performance of political interest hungarian national minoritiy to organ of state and local power realize from direct influence to authority by means of formation national minority parties and its participation in the elections is definited. Electoral behavior feature of hungarian national minoritiy have been analyzed as subject of electoral process.
Ключові слова: національна меншина, виборці, процес, незалежність, держава, суспільство, політична влада, товариства, мандат.
10. Казачинський Є.Г. Проблеми формування толерантності під час вивчення курсу історії
Стаття присвячена проблемі формування толерантності як риси особистості молодої людини під час вивчення історичних дисциплін у реальних умовах полікультурного соціального середовища й освітнього простору українського суспільства, що є особливо актуальним з огляду на необхідність досягнення Україною успіху в поставлених завданнях – європейській інтеграції, розбудові демократичної держави й забезпеченні прав і свобод людини, утвердженні в масовій свідомості і соціальній поведінці демократичних норм і цінностей. Наголошується на величезних потенційних можливостях навчальних дисциплін історичного циклу для формування толерантної свідомості та відповідної культури поведінки.

The article is dedicated to a problem of formation of tolerance as feature of young man’s person during studying historical disciplines in real conditions of the polycultural social environment and educational space of the Ukrainian society. That problem is especially actual for Ukraine considering necessity of achievement of success in tasks in view – the European integration, development of the democratic state and maintenance of the human rights and freedoms, the strengthening of democratic norms and values into mass consciousness and social behaviour. Also pays special attention on huge potentialities of subjects of a historical cycle for formation of tolerant consciousness and culture of behaviour.
Ключові слова: формування, толерантність, курс, потреби, увага, цінність, освіта, риса, виховні цілі.
11. Личко Т.М. Аналіз розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні
Процес розробки цілісної концепції тієї моделі місцевого самоврядування та системи територіальної організації влади, що має бути отримана в результаті реформування, неминуче торкається проблеми потреби внесення змін у Конституцію України.

Development of the complete concept of model of local self-management and system of the territorial organization of authority which should be received as a result of reforming, directly concerns problems of necessity of modification in the Constitution of Ukraine.
Ключові слова: місцеве самоврядування, розвиток, сучасність, аналіз, громадські слухання, демократія, податкова система, рада, повноваження.
12. Гуль А.С. Деякі особливості трансформації особистості в умовах ієрархічних структур
У даній статті розглядаються основні аспекти зміни ціннісних орієнтацій та поведінки особистості в умовах впливу на неї правил існування у різного роду формалізованих структурах надані схеми та формули даних процесів.

This article deals with the basic aspects of value orientations and behavior transformation of the person under the influence of different formal structures’ existence rules the schemes and formulas of these processes are given.
Ключові слова: особливості, особистість, умови, трансформація, норми суспільства, керівник, державний службовець, держава, якість.
13. Палагнюк Ю.В. Свобода засобів масової інформації у Республіці Польща та Україні у результаті медіареформ
У статті розглядається рівень свободи засобів масової інформації в Україні та Республіці Польща, як результат медіареформ, від початку постсоціалістичних перетворень у кінці 1980 – на початку 1990-х р., головним чином, на основі аналізу доповідей щодо цього питання міжнародних організацій з прав людини.

The level of media freedom in Poland and Ukraine as the result of the media reform from the beginning of the post-socialist transition in the late 1980s – early 1990s is analyzed in this article mainly on the base of reports on this issue of the international organizations in human rights.
Ключові слова: Україна, держава, країна, засоби, медіареформи, Польща, погляд, дослідження.
14. Седнєва Н.О. Роль політичних партій у формуванні та регулюванні мовної політики в Україні
У статті розглядається роль політичних партій у формуванні та розвитку мовної політики держави. Особлива увага приділяється питанням законотворчих ініціатив. Визначається актуальність мовних питань під час передвиборчих кампаній.

The role of political parties in forming and development of linguistic policy of the state is examined in the article. The special attention is spared to the questions of legislative process. Actuality of linguistic questions during electioneering is determined.
Ключові слова: партія, політика, формування, регулювання, роль, виборчий період, наміри, російська мова, депутат, держава.
15. Сергатюк Д.А. Трактування поняття політичної еліти та її структури у світовій і українській політологічній думці
У статті висвітлюється історія становлення терміна «політична еліта», розкриваються причини і наслідки трансформації його меритократичного змісту в альтиметричний, досліджуються сучасні підходи до розуміння змісту поняття на невербальному і альтиметричному рівнях, а також окреслюється структурування політичної еліти в межах останнього.

The article focuses on the development of the term «political elite», describes the reasons and the results of the transformation of its evaluational meaning into the authoritative meaning. It reveals the modern approaches to the meaning of this notion on the non-verbal and authoritative levels as well as describes the formation of the political elite in the authoritative understanding.
Ключові слова: політика, поняття, світ, думка, політичний рівень, політична еліта, державне управління, посада, опозиційна еліта.
16. Кербаль М.О. Роль і місце молодіжних об’єднань у політичному житті
На основі аналізу різноманітних джерел аналізуються проблеми молодіжного руху та розглядається вплив молодіжного руху на подільший розвиток української державності.

On the base of the analysis of various scientific sources the problems of youth movement are analized. Also the influence of youth movement on development of the independent Ukrainian state is desscused.
Ключові слова: політичне життя, молодь, роль, місце, держава, суспільство, виборчі списки, депутати, організована діяльність.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
17. Плохих В.І., Гриськова А.М. Адміністративний ресурс під час виборчої кампанії: сутність, механізми, індикатори застосування
У статті висвітлюються проблемні аспекти використання адміністративного ресурсу на сучасному етапі українського державотворення.

The problem aspects of use of the administrative resource at the modern strange of Ukrainian state evolution are covered in the article.
Ключові слова: виборча кампанія, сутність, застосування, індикатори, адмінресурс, тиск, повноваження, голосування.
18. Євтушенко О.Н. Земське самоврядування в Україні в другій половині XІX ст.: політико-правовий досвід
У статті розглядаються політико-правові засоби самодержавства при проведенні земської реформи. Сформульовані проблеми, які треба вирішити в Україні при проведенні реформи місцевого самоврядування.

The article covers politicaland legal mens autocracy used while it implemented the reforms of zemstwos. It is also devoted to the problems which the reform of local governmevt is being implemented.
Ключові слова: самоврядування, модель, досвід, земства, реформа, політико-правова реформа, проблема, чиновники.
19. Турчин Я.Б. Отто Ейхельман про реформу місцевого самоврядування в Україні
Аналізується науково-теоретична спадщина представника національно-державницького напряму в українській політології Отто Ейхельмана про організацію системи місцевого самоврядування в Україні. Розкриваються принципи розподілу владних повноважень між центром та регіонами.

The scientific and theoretical inheritance about the organization of system of local government in Ukraine of Otto Eihelmann – the representative of national and state direction in Ukrainian political sciences in analysed here. The principles of distribution of power authorities between the center and the regions are revealed.
Ключові слова: ценралізація, організація влади, держане будівництво, реформа, місцеве самоврядування, організація, виборче право, державний устрій.
20. Лутченко Н.В. Актуальні проблеми трансформації відносин власності як інноваційна складова ринку України
Розглянуто проблему приватизаційних процесів та змін у структурі власності, які мали місце протягом останніх десяти років і призвели до перебудови економічних відносин та зміни суспільно-політичного ладу в державі.

The author looks into the problem of privatization processes and transformations in the property structure, which took place over the last ten years and led to the restructure of economic relations and changes in the country’ s sociopolitical order.
Ключові слова: державна власність, трансформація, процес, розвиток, капітал, ринок, майно, структура, систематизація.
21. Сивак О.І., Грицевич Т.Л. Актуальні гуманітарні та соціальні аспекти кадрової політики та роботи з особовим складом в умовах вищого військового навчального закладу
У статті розглядаються питання гуманітарної діяльності, організації виховання військовослужбовців у дусі відданості Вітчизні морально-психологічного загартування військовослужбовців Збройних Сил України.

The questions of the humanitarian activities, organization of educational affairs for the military in the spirit of devotion to the Motherland, and moral-psychological conditioning of the military in Ukrainian Armed Forces are considered in this article.
Ключові слова: професійна армія, кадрова політика, криза системи, кадровий менеджмент, людський фактор, інтеграція, аспекти, досвід.
22. Глухова Ю.Б. Аспекти викладання іноземної мови у магістрів державної служби
У статті розглядаються основні аспекти мовленнєвої компетенції сучасного державного службовця та фактори, що впливають на ефективність процесу навчання.

The article deals with the basic aspects of language competence of the modern civil servant and with the factors which influence the efficiency of the educational process.
Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, реформування політики, фактори, творчий процес, навички, система, практичні результати, інтерактивна діяльність.
23. Богданова Н.О. Шляхи формування професійності кадрового потенціалу регіонів України
У статті розглядаються особливості державної кадрової політики, а також шляхи формування професійності та компетентності кадрового потенціалу державного управління, зокрема в регіонах України. Акцентується увага на важливості та першочерговості професійної підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації державно-управлінських кадрів.

The characteristics of the state staff policy and also the methods of the formation of the professionalism and the competence of the staff potential of the public administration particularly at the regions of Ukraine have been considered at the article. The special attention has been focused at the importance and the first priority of the professional training, re-training and professional development of the public administration staffs.
Ключові слова: кадрове управління, процес реформування, шляхи вдосконалення, кар’єра, професійність, державні службовці, кадрова політика, регіональна система.
24. Тимофєєв С.П. Державне регулювання запобіганням етнічних конфліктів
У статті розглянуто проблему забезпечення прав національних меншин, конфлікти між ними, історичний досвід та сучасні заходи держави щодо розв’язання етнічних конфліктів.

In the article is considered the problem of providing of rights for the national minorities, conflicts between them, historical experience and modern measures of the state, in relation to the decision of ethnic conflicts.
Ключові слова: культура, етнічні групи, національний конфлікт, діаспори, політичний статус, етнополітичні ситуації, ареал, національна політика.
25. Сухорукова А.Л. Теоретично-конституційні аспекти феномену органів державної влади України
Стаття присвячена висвітленню теоретично-конституційних аспектів існування органів державної влади України, перспектив та шляхів їх розвитку. Політичний аналіз здійснений на основі новітніх джерел та методів дослідження.

The article is devoted to illumination of inconstitutional aspects of existence of public authorities of Ukraine, prospects and ways of their development. The political analysis is carried out on the basis of the newest sources and research methods.
Ключові слова: державна влада, гілка влади, принцип поділу, компетенція, функції влади, виконавча влада, судова влада, управління.
26. Матяж С.В. Досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання меценатської діяльності
Стаття присвячена висвітленню досвіду регулювання та стимулювання меценатської діяльності з боку держави в зарубіжних країнах.

The article deals with the experience of regulation and stimulation of sponsorship of state in foreign countries.
Ключові слова: меценатство, державне регулювання, благодійництво, допомога, соціальна відповідальність, фонд, культурні досягнення, досвід.
27. Штирьов О.М. Етичне управління – складова етичної інфраструктури державної служби
Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку етичного управління в Україні як одного з елементів етичної інфраструктури державної служби. Вказано на головні складові, які мають сприяти цьому процесу з урахуванням польського досвіду як на місцевому рівні, так і в цілому в державі.

The article is devoted to the problem of becoming and development of ethics management in Ukraine, as one of elements of ethics infrastructure of government service is indicated on main constituents which are to be instrumental in this process taking into account polish experience, as at local level and on the whole in the state.
Ключові слова: етничне управління, інфраструктура, місцеві об’єднання, державна служба, місцеве самоврядування, принцип, публічні інституції, заходи.
28. Кукарцев О.В. Міжетнічні конфлікти та їх особливості в процесі регіоналізації сучасних держав
Досліджено вплив міжетнічних протиріч на відносини центральної влади держави з територіями, а також роль етносів у регіоналізації сучасних держав. Розглядається взаємозв’язок етнічності та політики у суспільному житті за кордоном та в Україні.

The influence of interethnic conflicts on relations state authority with local territories, and also the ethnos role in regionalization of current countries is investigated. The interdependence of ethnicity and policy in social life of foreign countries and in Ukraine are viewed.
Ключові слова: етнічні конфлікти, націоналізм, державний контроль, етнічні рухи, культурний аспект, міжетнічна ситуація, регіональна структура, етнополітична ситуація.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
29. Ільницька У.В. Україна – НАТО: організаційно-мотиваційний аспект відносин
Вступ до НАТО розглядається як стратегічний вектор української зовнішньої політики. Аналізуються відносини особливого партнерства між Україною і Євроатлантичним Альянсом. Висвітлюються переваги членства в НАТО. Аналізуються причини антинатівських настроїв. Спростовуються окремі стереотипи. Наголошується на необхідності формування у населення загальної політичної мотивації вступу України до Альянсу. Обґрунтовується доцільність активізації комплексної, інформаційно-роз’яснювальної роботи та проведення масштабних реформ і трансформацій у сферах політики, оборони, економіки.

NATO joining is considered as the strategical vector of the Ukrainian foreign policy. Relations of special partnership between Ukraine and Euroathlantic Alliance are analysed. Advantages of NATO membership are covered. Reasons of the anti-NATO attitudes are reviewed. Necessity of forming the general political motivation of population for Ukrainian joining the Alliance is emphasised. Reasonability of activization of complex informative and explanatory work is justified. The fact that joining NATO needs full-scale reforms and transformations in the branches of defence and economy is underlined.
Ключові слова: міжнародна безпека, Євроатлантичний Альянс, партнерство, політична мотивація, взаємостосунки, суспільні стереотипи, дискусії.
30. Шатун В.Т. Розвиток і сучасний стан стосунків України і НАТО
У статті розглядаються та аналізуються історія розвитку, напрямки, сучасний стан та перспективи співробітництва України з НАТО.

In the article the history of development, directions, modern position and perspectives of collaboration of Ukraine and NATO are considered and analyzed.
Ключові слова: європейська політика, відносини, вектор зовнішньої політики, Атлантична Рада, політичні амбіції, стратегічні цілі, пріоритет, офіційні особи.
31. Корицька В.О. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні – шлях до європейської інтеграції
Стаття присвячена проблемі реформування системи місцевого самоврядування в Україні до сталих світових традицій демократичного управління, зокрема європейського типу самоврядування. Особлива увага приділяється принципам субсидіарності та децентралізації, які виявили свою ефективність у країнах Євросоюзу.

In the article the author focuses on the issue of local governance system reformation in Ukraine, most reforms seen in the light of the world traditions of democratic governance, especially of the European type of local governance. Special attention is given to the principles of subsidiarity and decentralization that proved effective in the EU countries.
Ключові слова: реформування, місцеве самоврядування, европейська інтеграція, система, держава, управління, повноваження, послуги.
32. Гуцало М.Г. Проблеми політологічної інтерпретації поняття «тероризм»
Стаття присвячена проблемі політологічної інтерпретації поняття «тероризм».

The article is devoted to the political interpretation of problem terrorism.
Ключові слова: тероризм, ефективні заходи, світ, насильство, влада, владні відносини, терористичні акції, революційні зміни, консенсус, консолідація.