Трансформація сучасної системи українського суспільства
1. Колісніченко А.І., Славко Т.О. Теоретичні та практичні аспекти соціального замовлення як одного зі способів реалізації муніципальної соціальної політики
Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних основ впровадження соціального замовлення як одного з провідних інструментів розвитку соціальної політики муніципального утворення.
2. Бойко О.Д. Міфологія Біловезької Пущі як інструмент політичного маніпулювання
Стаття присвячена дослідженню проблеми політичного міфа та вивченню Біловезької угоди 1991 року як інструменту політичного маніпулювання у боротьбі за владу.
3. Іванов М.С. Законодавче забезпечення функціонування парламентсько-президентської форми правління та проблема подолання протистояння гілок влади в сучасній Україні
Стаття присвячена аналізу політичної ситуації в Україні та проблемі подолання суперечностей між гілками влади шляхом удосконалення законодавства та потимізації діяльності політичної еліти.
4. Котляр Ю.В. Селянські республіки півдня України: до проблеми державотворення
У запропонованій статті розглядаються проблеми державотворення у повстанському русі селян півдня України. Автор приділяє увагу подіям вересня – грудня 1919 р.
5. Райковський Б.С. Науково-методологічні основи дослідження виборчого процесу
Статтю присвячено проблемам застосування наукової методології при дослідженні виборчого процесу.
6. Дем’янчук О.П. Модель “політичного ринку” в процесах формування державної/публічної політики в Україні
У сучасних суспільних науках з поняттям ринку пов’язане уявлення про високий ступінь свободи, конкуренцію між його дійовими особами (продавцями й покупцями) та можливість не деструктивного вирішення конфліктів, що виникають в ринкових процесах. На думку Джеймса Б’юкенена, модель ринку може бути застосована до опису й аналізу політичних процесів і відповідного оцінювання ступеня їх демократичності. У цій статті розглядаються теоретичні уявлення про процеси на “політичному ринку” на основі характеру розподілу політичної влади, і ці підходи застосовуються для опису поточних політичних процесів та прогнозування можливих наслідків для розвитку системи державного управління як складової політичної системи.
7. Ярошенко В.М. Проблема громадянськості в умовах демократичної трансформації українського суспільства
Взаємозалежність залученості громадян до прийняття політичних рішень та успішність гармонізації процесів демократичної трансформації в сучасній Україні у статті визначається аналізом однієї з причин політичної кризи 2007 року та визначенням рівня громадянськості і моделі особистісних тенденцій громадян м. Миколаєва. З позиції політико-культурного підходу до аналізу формування громадянськості вивчається узгодження політичних рішень через гармонізацію стосунків між громадянами і владою та формування на цій основі демократичної культури суспільства. Це має унеможливити виникнення кризових ситуацій та забезпечити успішність демократичної трансформації.
8. Копчак С. Парадигми вивчення впливу засобів масової інформації на політичний процес
У даній статті ми не можемо навіть сподіватися адекватно проаналізувати всі наявні праці з питань політичного впливу ЗМІ. Натомість ми просто коротко зупинимося на деяких головних теоретичних здобутках і концепціях взаємодії між ЗМІ та політикою.
9. Діброва С.С. Освітня та краєзнавча робота Я.П. Новицького на півдні України
Статтю присвячено освітній та краєзнавчій діяльності відомого дослідника запорозьких старожитностей Я.П. Новицького (1847 – 1925 рр.) на півдні України.
Актуальні проблеми етнополітики та міжнародних відносин
10. Багмет М.О., Євтушенко О.Н. Базові принципи діяльності територіальних інститутів управління в контексті Європейської Хартії місцевого самоврядування
У статті розглядаються базові принципи (принцип компліментарності, принцип субсидіарності, принцип демократизму, принцип департаменталізації) розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті Європейської Хартії місцевого самоврядування. Реалізація діючих принципів допомагає створити необхідні правові умови для формування і діяльності органів місцевого самоврядування, якіповинні самостійно вирішувати всі питання місцевого значення.
11. Гавеля В.Л. Социология культуры и нравственности в глобальном измерении
Статтю присвячено соціально-культурним і етичним наслідкам сучасних глобалізацій них процесів у світі, входженню України та інших країн пострадянського простору до соціального світу, що інтегрується. Техногенна цивілізація, яка таким фатальним чином впливає й нівелює традиційні соціальні, моральні й релігійні цінності, виникла не сама по собі, а в рамках людської культури. Глобалісти підкреслюють її винятковий характер, а антиглобалісти бачать у ній світову загрозу, перш за все національним культурам. Автор вважає, що істина полягає не в знищенні або уніфікації
національних культур і моральності, а в адаптаційних процесах і посиленні соціально-культурних складових, які здатні дати глобалізації людський, а не формальний, технізований вигляд.
12. Хижняк Л.М. Роль міжнародних організацій у національній консолідації
У статті з’ясовуються особливості впливу міжнародних організацій на процеси національної консолідації. Автор доводить, що національна консолідація в поліетнічному суспільстві реалізується перш за все через соціальну консолідацію, яка передбачає відповідну глобальну соціальну політику. В забезпеченні соціальної консолідації в сучасному українському суспільстві все вагомішу роль почали відігравати соціальні проекти, які реалізуються за допомогою міжнародних організацій. Місія
міжнародних організацій буде позитивною, якщо їх діяльність відповідатиме певним критеріям.
13. Олєйко Анджей. Польща – Україна: історія сусідства упродовж минувшини – нарис проблематики
Історія польського і українського народу дуже близька за змістом. Були як негативні, так і позитивні моменти в історії наших народів.
Шлях до Європейського Союзу вимагає спільності національних інтересів обох держав.
14. Пронь С.В. Китайський вектор зовнішньої політики України (історія, виклики сучасності, перспективи)
Автор, використовуючи матеріали українських, російських та американських досліджень, робить спробу проаналізувати українсько-китайські відносини.
15. Мейжис І.А. Європейська інтеграція України: можливості, проблеми, рішення
Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних основ впровадження соціального замовлення як одного з провідних інструментів розвитку соціальної політики муніципального утворення.
16. Троян С.С. Національна толерантність у сучасній Україні: концептуально- методологічний та прикладний аспекти
Статтю присвячено аналізу рівня національної толерантності в сучасній Україні. Дослідження спирається на використання індексного методу як основного. Порівняльний аналіз даних дозволив виокремити й охарактеризувати три типи показників національної толерантності: максимальну толерантність і максимальну нетолерантність індекс національної нетерпимості або індекс національної дистанційованості індекс загальної національної нетолерантності або інтегральний індекс національної дистанційованості.
17. Ляпіна Л.А. Феномен етнічності: характеристика основних концепцій
У статті аналізуються різні теоретико-методологічні підходи щодо визначення понять “етнічна ідентичність”, які існують у сучасній вітчизняній та зарубіжній етнополітологічній та етносоціологічній літературі.
18. Богданова Н.О. Зарубіжний досвід підготовки державно-управлінських кадрів та шляхи його адаптації в Україні
Статтю присвячено розгляду традиційних моделей підготовки державно-управлінських кадрів узарубіжних країнах. Основна увага акцентується на обґрунтуванні особливостей північноамериканської та європейської моделі підготовки. Пропонуються шляхи адаптації зарубіжного досвіду до національної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрового складу державної служби.
19. Гнатюк Т.О. Сучасні міграційні процеси: світові тенденції, європейські та українські особливості
Статтю присвячено розгляду сучасних міграційних процесів на трьох рівнях: загальносвітовому, європейському та українському. Визначаються чотири основні тенденції, притаманні міграційним переміщенням у всіх регіонах світу на сучасному етапі. В статті розглядаються особливості міграційних процесів у Європейському Союзі з 90-х років минулого століття, аналізується вплив розширення ЄС на динаміку міграційних переміщень у регіоні. Наводиться періодизація міграційних процесів в Україні залежно від обсягів, спрямованості та результатів міграцій, починаючи з 1991 року.
20. Гладенко В.М. Фактор НАТО в геополітичній структурі Чорноморського регіону
В статті автор намагається окреслити сучасну геополітичну структуру Чорноморського регіону та вплив фактору НАТО на регіональні процеси.
21. Карпенко М.М. Європейський вектор у виробленні геостратегії України
Дана стаття присвячена аналізу формування геостратегії України, чинникам, які впливають на її становлення. Автор дає оцінку геополітичному оточенню держави, підводячи до визначального значення взаємозв’язку між географічним розташуванням України та зовнішньополітичними пріоритетами держави, зосереджуючись на дослідженні особливостей європейського напряму. Розглядається співвідношення інтересів та цілей суб’єктів на всіх рівнях, загроз, механізмів реалізації
власних національних інтересів у сукупності інтересів суб’єктів геопростору.
Шляхи вдосконалення системи державного управління та підвищення якості підготовки державних службовців
22. Тригуб П.М. Етапи української державності: авторський погляд на проблему
У статті аналізуються основні етапи і періоди української державності: давній, литовсько-руський, козацький, часів української національно-визвольної революції 1917-1921 рр., радянський, висвітлюється авторський погляд на зміст кожного етапу.
23. Рибачук Н.Ф., Рудик И.В. Вариативные просодические особенности англоязычной проповеди
Стаття присвячена дослідженню організації сучасної усної англомовної проповіді як одного з видів релігійного тексту.
24. Фуртатов В.С. Проблема вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
У статті розглянуто основні проблеми вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, існуюче розмежування повноважень та шляхи вирішення цих проблем.
25. Апанасевич В.В. Про деякі питання запровадження системи управління якістю у місцевих органах виконавчої влади
Ця стаття присвячена питанням і проблемам впровадження системи управління якістю у місцевих органах виконавчої влади. Особлива увага приділяється заходам впровадження цієї системи в Миколаївській області.
26. Передерій І.Г., Кочерга Н.К. В.Липинський: еволюція державницького підходу до історичного аналізу в процесі формування політологічних поглядів
У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули на формування державницького підходу науковця до історичного аналізу. Акцентується увага на зв’язку історичної та політологічної спадщини В.Липинського у зазначених питаннях.
27. Штирьов О.М. Кодекс поведінки державних службовців як шлях розбудови етичної інфраструктури державної служби: сутність і особливості реалізації
У статті розглянуто основні елементи етичного кодексу державних службовців як складової частини етичної інфраструктури державної служби, розкрито його головні елементи та механізми реалізації на сучасному етапі розвитку державної служби.
28. Шипка Н.П. Угорська національна меншина в державотворчому процесі України за роки незалежності (1991-2006 рр.)
Досліджуються роль і місце угорської національної меншини в сучасному українському
державотворчому процесі. Зроблена спроба показати рівень громадянської зрілості, політичної
культури угорської громади в Україні на сучасному етапі. Висвітлено ставлення національної меншини
до національної більшості і самої Української держави.
29. Шевченко Н.В. Гендерний вимір світової політики у “Пакті Розвитку Тисячоліття” (2000-2015 рр.) та завдання утвердження в Україні паритетної демократії
У статті досліджується гендерний вимір світової політики початку ХХ1 ст. і українські перспективи паритетної демократії. Автор визначає шляхи вирішення однієї з актуальних проблем утвердження гендерної демократії в Україні – подолання традиційних стереотипів про роль жінок і чоловіків у соціумі і з’ясовує роль освітніх програм у формуванні гендерної культури.
30. Петренко О.М. Історико-культурні аспекти розвитку театрального життя на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.
У статті розглядаються різні напрямки театрального життя на півдні України у XIX – на початку XX століття. Ставиться проблема їх аналізу як культурно-історичної цілісності. Розкриваються змістовні аспекти провідних напрямків театрального життя регіону.
СЕРІЯ “ПРАВОЗНАВСТВО”
31. Кириченко О.А., Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Пропозиції з удосконалення регламентації роботи з особистими і речовими джерелами доказів (запрошення до дискусії)
Удосконалення процесуальної регламентації з особистими і речовими джерелами інформації пожвавилося у зв’язку з прийняттям нового КПК України, і саме коли були сформульовані принципово новітні редакції низки статей. Тому виникає необхідність оприлюднення вказаних положень та їх обговорення у ході конструктивної дискусії.
32. Коссак В.М. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України
У статті розкриваються проблемні питання, пов’язані з нормативним регулюванням та практикою припинення цивільно-правових зобов’язань. Проаналізовано новели сучасного цивільного законодавства України щодо припинення зобов’язань, висловлено пропозиції з його удосконалення.
33. Сущенко В.М. Сучасні проблеми реформування юридичної освіти і науки в Україні
Статтю присвячено сучасним проблемам реформування юридичної освіти і науки в контексті поєднання України до об’єднавчих процесів європейського науково-освітянського простору (Болонський процес).
Автор статті на основі аналізу розвитку вітчизняної юридичної освіти і науки за останні
півстоліття спробував знайти відповді на виклики сьогодення та сформулювати пропозиції щодо
загальних підходів до реформування вищої юридичної освіти. У статті також звернуто увагу на
оптимізацію організації та проведення наукових досліджень, спрямованих на суспільно-правові явища
та правову систему держави, на засадах їх комплексного і системного методологічного аналізу.
34. Січко Д.С. Проблемні питання державно-правового регулювання лізингу
У статті розглянуто окремі питання правового регулювання лізингових відносин, проаналізовано нормативні колізії сучасного законодавства в сфері визначення суб’єктів лізингу, визначені недоліки державного підходу до специфіки регулювання ринку лізингових послуг. На підставі зазначеного аналізу запропоновано шляхи їх вирішення.
35. Мамчур Л.В. Особливості охорони прав неповнолітніх споживачів реклами
У статті досліджуються особливості правового статусу неповнолітніх споживачів реклами та їх передумови. На основі системного аналізу відповідних норм чинного законодавства подано пропозиції з його удосконалення.
36. Бориславська М.В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин
Проведено загальну характеристику договорів у сімейному праві. Подано класифікацію договорів, суб’єктів.
37. Шаповалова О.І. Межі здійснення суб’єктивного цивільного права
Статтю присвячено проблемі здійснення цивільних прав та меж їх здійснення. Закон не може перелічити все, що дозволено. Обмеження прав є винятком. Ці винятки визначено для того, щоб надати всім учасникам цивільно-правових відносин рівні права.
38. Сич В.О. Проблеми вдосконалення діяльності слідчих підрозділів
Проаналізовані умови функціонування слідчих апаратів. Запропоновані шляхи реформування досудового слідства. Надані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства про створення і функціонування системи органів досудового слідства.
39. Бідей О.М. Ефективність правової політики
В даній статті розглядається проблема формування і здійснення правової політики. Акцентується увага на необхідності вироблення нових підходів до формування та здійснення правової політики як самостійної галузі науки.
Ефективність правової політики розглядається в статті як показник життєздатності
суспільства, як мірило його можливостей впливати на розвиток суспільних відносин за допомогою
юридичних норм.
Дослідження, проведене в рамках даної статті, зробило можливим формулювання автором
рекомендацій щодо вдосконалення правової політики та визначення передумов та факторів, які
впливають на подальший розвиток правової політики в Україні.
40. Герц А.А. Виникнення іпотечних правовідносин майнового комплексу
Підстави виникнення іпотечних правовідносин майнового комплексу мають свої особливості, що обумовлюються їхньою специфікою, яка визначається, як правило, законодавством про майновий комплекс та спеціальним законодавством про іпотеку, і домовленістю сторін.
41. Шведова Г.Л. Окремі питання характеристики суб’єктів корупційних злочинів: політико-кримінологічний аспект
У межах статті розглянуто політико-кримінологічні ознаки характеристики суб’єктів корупційних злочинів. Визначено особливості їх правового статусу, що безпосередньо впливає на
ефективність системи протидії корупції та на рівень антикорупційної політики держави в цілому.
42. Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип юридической глобалистики
Глобалізація юриспруденції є цілком природним процесом. У статті обгрунтовується, що цей процес полягає у поглибленні узгодженості національних юриспруденцій з їхнім “спільним знаменником” – природними законами суспільного життя людей, зокрема із законами природного права. Шляхом наближення до цього “спільного знаменника”, національні юриспруденції і беруть участь у глобалізації юриспруденції. За цих умов, з точки зору автора, сприяти правильному розвитку цього процесу можна і треба з допомогою сформульованого ним методологічного принципу, названого “принципом соціального натуралізму”.