Проблеми політичної науки
1. Богачевська-Хомяк М. Пріоритети української гуманітарної науки і пріоритети сучасної науки
У статті автор розглядає пріоритети української гуманітарної науки, її роль в суспільстві, а також пріоритети сучасної науки
2. Хайдук Стенлі Suggestions for Development of Geopolitical Position of Ukraine
The article deals with suggestions for Development of Geopolitical Position of Ukraine, energy independence and human power
3. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності
Стаття присвячена питанням удосконалення законодавчого регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності в Україні в контексті гармонізації з міжнародним законодавством.

The article is devoted to the questions of improvement of legislative regulation of delivery of own rights of intellectual property in Ukraine in context of garmonization with international legislation.
4. Діденко Ю.В. Лідери РУХу у державотворчому процесі
Стаття присвячена участі лідерів РУХу у державотворчих процесах в сучасній Україні.

The author describes the role of RUH’s leaders in state-building processes in modern Ukraine.
5. Соколов В.Н., Делиева Я.Г. Политическое лидерство и украинский политикум

В статье раскрыты основные аспекты политического лидерства как одной из наиважнейших составляющих политической жизни современного государства и, в частности, Украины.

The article sets out the basic aspects of political leadership as one of major constituents of political life of the modern state, and especially in Ukraine.
6. Гулай В.В. Українська проблема в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні в 1943-1944 рр.
У статті на основі критичного опрацювання наукової літератури зроблено спробу комплексного аналізу ідеї етнополітичного самоствердження польської спільноти Західної України в умовах взаємної конфронтації з українцями в роки Другої світової війни. Автор визначає причини виникнення та механізми впливу крайніх етноцентристських орієнтацій на політичні програми та діяльність підпільних структур Польської держави. Окремо вказано на негативні наслідки подібних орієнтацій для українсько-польського порозуміння.

This article contains the attempt to make a complex analyze of idea of ethno-political self-affirmation of Polish community of Western Ukraine under conditions of mutual confrontation with Ukrainians during second Word War. The author determines causes of origination and mechanisms of influence of extreme ethnocentric organizations oh political programs and activity of underground structures of Polish state. Negative consequences of such sort of confrontations for Ukrainian-Polish understanding are mentioned separately.
7. Шевчук А.В. Трансформації політичного режиму в Україні
У запропонованій статті розглядаються питання трансформації політичного режиму – переходу від тоталітаризму до демократії. На прикладі України аналізується процес переходу в посткомуністичних державах.

The following article concerns the problem of transformation of political regime – the transition from totalitarianism to democracy.The process of the transition in postcommunist countries is analyzed on the pattern of Ukraine.
8. Іванов М.С. Місце політичного просвітництва в системі освіти
У статті розглянута проблема місця політичних знань в діючій системі освіти України. Автор пропонує розглядати політичну освіту як комплекс знань про політичне життя, які на всіх рівнях системи освіти можуть бути втілені в існуючому наборі курсів та дисциплін.

In the article the problem of a place and role of political knowledge in the operational education system of Ukraine is reviewed. The writer tenders to esteem political formation as a complex of knowledge about a political life, which one at all levels education systems can be embodied in an existing set of courses and disciplines.
9. Ханстантинов В.О. Класова непримиримість у марксизмі як антипод толерантності
У статті висвітлюється та характеризується феномен класової непримиренності, що сформувався в марксизмі-ленінізмі і який виступає важливим методологічним принципом його соціально-політичної теорії та практики. Показано, що в сучасному суспільстві, яке базується на цінностях і нормах постмодернізму, органічним проявом його природи є толерантність.

In the article the phenomenon of class irreconcilability is lighted up. Theory and practice of uncompromising straggle was formed in marxism-leninism, and class irreconcilability was important methodological principle of its socio-political theory and practice. Ii is shown that in democratic society tolerance plays a fundamental role in social relations due to its organic accordance to the nature of the postmodern society.
10. Сорока С.В. Діяльність субкультурних об’єднань молоді в 1950-х – 1980-х роках в Україні
У статті проаналізовані причини виникнення молодіжної субкультури в Україні, основні різновиди неформальних субкультурних об’єднань, характерні риси їх діяльності. Особлива увага спрямована на дослідження їх ідейно-теоретичних поглядів на суспільно-політичний устрій та політику держави. Визначаються основні форми взаємозв’язків молодіжних об’єднань із офіційними установами та організаціями. Виходячи з цього, автор обґрунтовує ряд висновків, які визначали політичні риси діяльності субкультурних об’єднань у даний період.

This article is devoted to the analysis the reasons of occurrence of youth subculture in Ukraine, the basic versions of informal subcultural associations, prominent features of their activity. The special attention is directed on research of their ideological and theoretical sights at the political system, politics of the state. The basic forms of interrelations of youth associations with official establishments and organizations are defined. Proceeding from this the author proves a number of conclusions which determined political features of activity of subcultural associations during the given period.
11. Пробийголова Н.В. Зростання суспільної потреби в процесі політичної соціалізації молоді
У статті всебічно аналізується й розкривається тенденція зростання суспільної потреби в процесі політичної соціалізації молоді. Адже нинішня молодь є більш активною, політично освіченою й має вплив на розвиток суспільства.

The tendency of growth of public necessity in the process of political socialization of young people is comprehensively analyses in the article and is opened up. In fact a present young person is more active, politically formed and has an influence on development of society.
12. Зелена О.Я. Осип Назарук про місце та роль церкви у державотворчих процесах в Україні
На основі творчої спадщини Осипа Назарука вивчається трансформація його політичних поглядів, а разом з ними і зміна у ставленні до релігії та церкви. Зроблено спробу дослідити концепцію вченого щодо місця і ролі церкви у суспільно-політичному житті. Розглядаються релігійні погляди О.Назарука, в основі яких стоїть Греко-католицька церква як вагомий чинник розбудови української державності початку ХХ ст.

On the basis of creative inheritance Osip Nazaruc’s transformation of his political looks is studied, and together with them and change in attitude toward religion and church. An attempt to explore conception of scientist in relation to a place and role of church in social and political the life is done. Religious looks of O.Nazarouc, in the basis of which the Greco-catolitsca church as ponderable factor of alteration of the Ukrainian state system of beginning of ХХ age stands, are considered.
13. Простова О.І. Поняття “соціальні зміни”: визначення та стан наукового висвітлення
Стаття присвячується розгляду основних підходів до визначення поняття „соціальні зміни”, яке є більш загальним та нейтрально-забарвленим, що й зумовлює його цінність у сучасній науковій думці. Коротко розглянуто класифікації соціальних змін, а також підходів до визначення типу сучасного українського суспільства.

The article is devoted to the problem of social changes. The author analyses main scientific approaches to the definition of “social changes” and their classifications. The article also deals with the problem of the determination of the type of modern Ukrainian society.
14. Чупрін Р.В. Представлення інтересів в умовах пропорційної виборчої системи
Стаття присвячена проблемі представництва інтересів громадськості політичними партіями в умовах пропорційної виборчої системи та визначенню з огляду на це ступеня доцільності останньої в Україні.

The article is devoted to the problem of the representation of public interests in the policy of political parties. The author analyzes the results of using proportional system of the election in Ukraine.
15. Казачинський Є.Г. Феномен толерантності в контексті політичного компромісу
У статті досліджується толерантність та її зв’язок із компромісом, що є важливою ознакою політичного життя сучасного демократичного суспільства. Наголошується на актуальності у теоретичному і прикладному аспекті цих явищ, підкреслюється їх значення для консолідації та забезпечення прогресу суспільства.

Tolerance and its communication with a compromise is explored in the article. That is an important feature of political life in modern democratic society. It is pointed out on actuality in the theoretical and applied aspect of these phenomena, their value for consolidation and providing of progress of society is underlined.
16. Петжак Генрих, Стереотипы в формировании общественной действительности
Статья посвящена определению роли стереотипов в формировании общественной действительности.

The article is devoted to definition of a role of stereotypes in formation of the public validity.
Державне управління та державна служба
17. Багмет М.О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: доцільність, своєчасність та перспектива (на прикладі Миколаївської області)
Стаття присвячена проблемам, пов’язаним з проведенням в Україні адміністративно-територіальної реформи. Аналіз проведено на прикладі Миколаївської області.

The article is devoted to the questions of administrative and territorial reform in Ukraine. The author analyzes the problem using materials from Mykolayv region
18. Узун Ю.В. Інтеграція як курс сучасної геополітичної стратегії України
Присвячено аналізу ролі та місця України в структуризації сучасного світового простору. Розглядається залежність зовнішньополітичних стратегій національного розвитку від внутрішніх геополітичних детермінант. Визначено особливості інтеграції в межах окремих єврорегіонів під час реалізації геополітичної стратегії України.

The article is devoted to the analysis of a role and a place of Ukraine in structurization of modern world space. Dependence of foreign policy strategy of national development from internal geopolitic a determinant is considered. Features of integration into limits of separate euroregions are determined during realization of geopolitic strategy of Ukraine
19. Стадніченко О.І., Стадніченко Р.В. Концепція громадянського суспільства у наукових поглядах українських та зарубіжних мислителів
У статті розглядаються наукові до визначення і трактування поняття громадянського суспільства.

The authors analyze the term of “public society” and its place in the scientific theory.
20. Фесенко А.М. Проблеми соціальної політики та управління соціальною сферою в умовах неоліберальних реформ в Україні
Стаття торкається концептуальних засад управління соціальною сферою й реалізації соціальної політики в Україні в контексті пострадянської трансформації. Здійснено акцентацію уваги на соціальних негараздах, що виявилися внаслідок реалізації українською реформаторською елітою неоліберальної моделі соціальних перетворень.

The article touches on the conceptual problems of social system ruling in Ukraine during the post-soviet transformation. The author stresses on the social problems, that the neo-liberal model, realized by the Ukrainian reformation elite, was accompanied.
21. Богданова Н.О. Законодавчі зміни щодо підвищення ефективності підготовки державних службовців
Стаття присвячена проблемі законодавчого забезпечення підвищення ефективності підготовки державних службовців.

The article is devoted to the problem of increasing quality of the education of state employers.
22. Гребенник Г.П. Загадка Макиавелли
Украй суперечливе тлумачення особистості і вчення знаменитого флорентійського політика і мислителя, засновника політичної науки Нового часу породило “загадку Макіавеллі”. У статті дано авторську інтерпретацію цій проблемі і спроба її пояснення.

An utterly contradictory construction of the personality and theory of the famous Florentine politician and thinker, the founder of the political science of the modern age engendered “the Machiavelli's riddle”. The author offers his own interpretation of that riddle and attempts its explanation.
23. Кукарцев О.В. Ідеї та концепції територіальної організації суспільства в українській політичній думці
Стаття присвячена аналізу політико-географічних образів українського простору, уявлень, ідей і концепцій його територіального облаштування в історії політико-правових вчень України. Розглядаються теоретичні аспекти взаємодії простору і політики, способи територіальної організації суспільства і держави в історії української політичної думки.

The article is devoted to the analysis of political-geographic images of Ukrainian space, notions, ideas and conceptions its territorial entity in a history of political and legal doctrine of Ukraine. Theoretical aspects of interaction between space and policy, ways of territorial entity of society and state in a history of Ukrainian political theory are viewed.
24. Шубін С.П. Київський Майдан осені-зими 2004 року: політико-психологічний аналіз масової поведінки
Автор описує поведінку людей на Київському Майдані осені-зими 2004 року у її політико-психологічному вимірі.

The author describes behavior of people on Maydan (autumn-winter 2004) political and psychological dimension in their connection.
25. Псалтирник О.С. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
Автор описує та аналізує місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади.

The author describes and analyzes the place of the Cabinet in the system of the bodies of the state power in Ukraine.
26. Євтушенко О.Н. Роль інституту мирових посередників у регулюванні життєдіяльності селянської общини на півдні України після реформи 1861 року
Стаття присвячена інституту мирових посередників, якому довелося грати одну з провідних ролей у процесі пристосування селянського і дворянського суспільства до мінливих реалій життя. За допомогою цього інституту російському уряду вдалось поставити усю життєдіяльність селянської общини під державний контроль, обмежуючи їхню ініціативу і можливості.

This article is devoted to institute of intermediaries of a peace which had to play one of the leading parts during the adaptation of a peasant and noble society to varying realities of life. With the help of this institute Russian government managed to put all ability to live of a country community under the state control, limiting their initiative and opportunities
27. Мазан Р.С. Ціннісні парадигми громадянського становлення особистості
У статті акцентується увага автора на сучасне бачення реалії сьогодення, політичної соціалізації та інтеріоризації молоді шляхами громадянського становлення.

In the article the author pays attention to the contemporary seeing of the nowadays reality, political socialization of the youth by means of public establishment.
28. Шведова Г.Л. Вплив корупції на становлення політичного режиму в Україні
У межах статті розглянуто вплив корупції на становлення політичного режиму в Україні. Визначено різні чинники політичного режиму України, за яких він набуває ознак віктимогенності. Виявлено певні соціальні аспекти корупції. Знайдено соціальні передумови мотивації скоєння корупційних злочинів.

In this article the author considers the corruption’s influence on the political regime in Ukraine. The author determines the other aspects of the victimness of the political regime. The different social aspects of the corruption are determined and the social reasons of the motivation of the corruption’s crimes are founded.
29. Громадська Н.А. Передумови виникнення, проблеми та перспективи розвитку
Стаття присвячена проблемі осмислення ролі соціального діалогу як важливого інструменту подолання багатьох гострих проблем сучасного українського суспільства. Автор при висвітленні даної проблеми спирається на досвід сучасних розвинутих країн світу, досліджує можливості його використання в Україні.

The article is dedicated to a problem of understanding of a role of social dialogue as an important tool of overcoming of many acute problems of modern Ukrainian company. The author at presentation of the given problem rests on experience of developed countries of the world, studies capabilities of its usage in Ukraine.
30. Личко Т.М. Місцеве самоврядування в Україні
Вибір оптимальної організації територіального устрою держави, системи державної влади і врахування наслідків її застосування в умовах сучасної політичної системи України сьогодні є одним з першочергових завдань. Автор роботи переконливо доводить, що територіальний устрій країни впливає на розподіл владних повноважень в системі державного управління. Причому різні форми територіальних одиниць створюють різні тенденції та наслідки їх застосування.

The article is devoted to the problems of local self-governing in Ukraine.
Міжнародне право та міжнародні відносини
31. Чемшит О.О. Наддержавний рівень політичного правління: геополітика і геостратегія
Автор у своїй статті розглядає наддержавний рівень політичного правління з позицій геостратегії та геополітики.

The author analyzes the problems of international political authority, touching the spheres of geostrategy and geopolicy.
32. Гребенник Г.П. Дискурс Махатмы Ганди: опыт совмещения политики с моралью
Мета даної статті – шляхом аналізу дискурса М. Ганді дати опис такого типу політичного діяча, у якому етика переконання домінує над етикою відповідальності, відповідно, кантіанський елемент бере верх над макіавелліанським.

This article is aimed to describe, by analysis of M. Ghandi’s discourse, a type of a political figure in which ethics of persuasion predominates over ethics of responsibility and, respectively, the Kantian element prevails over the Machiavellian element.
33. Гладенко В.М. Україна і НАТО: поступ відносин
У статті автор подає в хронологічному порядку етапи розвитку взаємовідносин між Україною і НАТО. Коротко подано історію становлення Північноатлантичного альянсу та розглянуто нові завдання, що зараз постають перед організацією. Також приділяється увага законодавчому забезпеченню та суспільній думці щодо питання приєднання України до НАТО.

The author gives the history of development of the North Atlantic alliance and examines new tasks, which are appearing for this organization now. Also the author pays our attention to legislative guarantee and social opinion about this question.
34. Шаповалов О.Г. Парламентські вибори 2005 р. у ФРН: зовнішньополітичні позиції партій
У статті проаналізовано зовнішньополітичні позиції провідних політичних партій ФРН під час парламентських виборів 2005 р. у Німеччині.

Priorities in the foreign policy of the leading political parties of Germany during parliamentary elections 2005 in Germany are analyzed in the article.
35. Колесніченко Г.Л. Ісламське Відродження в сучасному світовому політичному процесі та в Україні
Стаття присвячена проблемі визначення ролі Ісламського Відродження в сучасному світовому політичному процесі та в Україні. Це дозволяє виокремити основні виклики, народжувані сучасним світовим розвитком як для країн Заходу, так і для мусульманського світу.

The article deals with a problem of definition of the role of Islamic Revivalism in the modern international political process and in Ukraine. It makes possible to show the challenges, which were made by contemporary world development and their meaning for the West and for Muslims.
36. Герасименко А.Б. Розвиток ісламського фундаменталізму в Афганістані 1996-2005 рр.
Стаття присвячена розгляду проблеми виникнення, розвитку та занепаду ісламського, фундаменталістського, радикального руху “Талібан”. Діяльність талібів є особливо актуальною у вирі останніх подій на Близькому і Середньому Сході.

This article is dedicated to the problem of appearance, development and declining of islam, fundamentalistic, radical “Taliban” movement. Talibs activity especially actual nowadays in the light of the last events in the Near and Middle East.
37. Коваль Г.В. Висвітлення зарубіжними та вітчизняними вченими політичної соціалізації молоді
У статті розглядаються погляди зарубіжних та вітчизняних вчених щодо політичної соціалізації молоді України на сучасному етапі. Політична соціалізація розглядається за аналогією із загальним процесом соціалізації як процесом включення людини у політичну систему. Під соціалізацією розуміється освоєння системи соціальних норм, цінностей, елементів культури й вироблення на цій основі установок, ціннісних орієнтацій, соціальних потреб.

Views of foreign and native scientists at the political socialization of the younger generation of Ukraine at the present time. Political socialization is considered as an analog of the general socialization process of a person’s introduction into political system. Under socialization we understand getting accustomed to the social rules and regulations as well as to the moral values, elements of culture and development of proper moral orientation and social needs.
38. Войналович В.А. Пізньопротестантські спільноти України в структурі радянської політичної моделі державно-церковних відносин
У статті аналізуються історичні витоки і передумови радянської політики щодо пізньопротестантських спільнот, моделі її реалізації впродовж ХХ ст.

The article analyses historical sources and pre-conditions of the Soviet politics, concerning Late-Protestant community the model of its realization in the course of the XX century.