ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Кононенко С.В. Категорія “структури” в політологічних дослідженнях
В цій статті йдеться про те, що категорія “структури” є однією з базових в соціальних науках.
Вона допомагає впорядкувати суспільну реальність.
In this floor there is the question the speech about that the category of “structure” is one of base in social
sciences. She helps to put in order public reality
Ключові слова: категорія структура дослідження
2. Кононенко С.В. Категорія “структури” в політологічних дослідженнях
В цій статті йдеться про те, що категорія “структури” є однією з базових в соціальних науках.
Вона допомагає впорядкувати суспільну реальність.
In this floor there is the question the speech about that the category of “structure” is one of base in social
sciences. She helps to put in order public reality
Ключові слова: категорія структура дослідження
3. Іванов М.С. Політична та громадянська освіта як важливі засоби реалізації демократичного потенціалу виборчого процесу в сучасній Україні
Стаття присвячена низці актуальних питань впливу цілеспрямованих форм політичної
соціалізації на реалізацію демократичного потенціалу виборчих механізмів у сучасній Україні.
В даній статті робиться висновок про необхідність широкого використання системи
громадянської і політичної освіти для піднесення ступеня політичної компетентності
громадян, що є важливою умовою зміцнення демократичних цінностей в українському
суспільстві.
The article is dedicated to a series of urgent questions of influencing of the targeted forms political
socialization on implementation of a democratic potential of electoral gears in modern Ukraine.
In the given article is draw a conclusioned necessity of broad usage of a system of civil and political
formation for rise of a level of political competence of the citizens, that is the relevant condition of
Ключові слова: освіта демократичний потенціал виборчий процес
4. Казачинський Є.Г. Проблема толерантності під час проведення виборчих кампаній в Україні
Значення толерантності як невід’ємної риси національної чи особистої культури важко
переоцінити. Адже саме ця риса забезпечує здатність суспільства до сприйняття нових
прогресивних ідей та цінностей.
As nevid’emnoi lines of national or personal culture it is heavy to over-estimate the value of tolerance.
Exactly this line provides the capacity of society for perception of new progressive ideas and values.
Ключові слова: толерантність вибори
5. Ханстантинов В.О. Проблема толерантності в контексті політичної культури сучасного українського суспільства
Значення толерантності як невід’ємної риси національної чи особистої культури важко
переоцінити. Адже саме ця риса забезпечує здатність суспільства до сприйняття нових
прогресивних ідей та цінностей.
As nevid’emnoi lines of national or personal culture it is heavy to over-estimate the value of tolerance.
Exactly this line provides the capacity of society for perception of new progressive ideas and values.
Ключові слова: толерантність культура суспільство
6. Музиченко Г.В. Сучасна українська демократія: відповідність науковим концепціям та реаліям українського буття
У статті розглядається сучасна політична ситуація в Україні з точки зору її відповідності
основним моделям демократії. Автор статті вказує на необхідність відповідності обраної
моделі демократії умовам і потребам суспільства.
In clause the modern political situation in Ukraine from the point of view of its conformity to the
basic models of democracy is considered in this article. The author specifies the necessity of conformity
of the chosen model of democracy to conditions and needs of a society.
Ключові слова: демократія концепція буття
7. Ворчакова І.Є. Дискримінація жінок на ринку праці як одна з найважливіших соціальних проблем в Україні
Статтю присвячено дослідженню про дискримінацію жінок на ринку праці, що в наш час є
однією із найважливіших соціальних проблем в Україні. Надається статистика, запропонована
автором, характеристика та основні сфери і напрямки діяльності жінок та чоловіків.
The article is devoted to research about discrimination of women at the market of labour, that in our
time is one of the most important social problems in Ukraine. Statistics offered are given by an author,
description and basic spheres and directions of activity of women and men.
Ключові слова: Дискримінація жінок
8. Сорока С.В. Неформальні молодіжні рухи як форма соціальної ініціативи в 1960-1980-х роках в Україні
Статтю присвячено аналізу діяльності неформальних молодіжних рухів соціальних ініціатив
на Україні в 60-х – 80-х роках ХХ століття. Визначаються їх характерні риси, цілі, засоби та
результати діяльності. Значна увага у статті приділяється аналізу взаємовідносин між
неформальними молодіжними рухами та офіційними державними і політичними структурами.

The given article analyses the activities of unofficial youth movements in 1960-s – to 1980-s in Ukraine.
Characteristics, aims, means and results of activity the movements are determinated. Give the great attention
to interaction between unofficial youth movements and official state and political structures.
Ключові слова: молодіжні рухи
9. Хоржевська І.М. Коливання у проявах альтруїзму-егоїзму протягом життя людини
У статті досліджується зміна альтруїзму-егоїзму протягом життя людини. Погляди
стосовно цієї ціннісно-смислової позиції не є статичними, з віком вони можуть змінюватися,
наближаючись навіть до діаметрально протилежного прояву. Розкриті причини цих змін.
The questions of person’s altruism – egoism changes during the age are examined in the article. Vies
conceming this valuable-meaning position are not statistic. During the age they can change, sometimes
approaching to opposite manifistation. The causes of these changes are discovered.
Ключові слова: альтруїзм егоїзм
10. Фесенко А.М. Деякі аспекти історії становлення виборчих технологій XX століття
У статті проаналізовано застосування маніпулятивних виборчих технологій в контексті
ситуації соціально-політичної кризи на прикладі ситуації у Веймарській Німеччини у 20-ті – на
початку 30-х років XX століття.
The article analyzed manipulative electoral technologies inside social and political crisis situation.
Weymar Germany was cited as an example for this research.
Ключові слова: вибори технології
11. Багмет М.О., Деордієва Т. Основні віхи в життєдіяльності Х.Г. Раковського
Статтю присвячено дослідженню основних віх життєдіяльності Х.Г. Раковського. Тут
мова йде про вагомий внесок Х.Г. Раковського в розвиток міжнародного соціалістичного руху,
про дипломата і революціонера, основним полем діяльності якого була Радянська Україна.
The article is devoted to research of basic landmarks of vital functions H.G. Racovscogo. Here
speech goes about ponderable payment H.G. Racovscogo in development of international socialistic
motion, about a diplomat and revolutionary, Soviet Ukraine was a basic demesne which.
Ключові слова: Х.Г. Раковський
12. Шкуренко К.О. Політичні партії в умовах неутвердженої демократії
У статі розглядаються проблеми, пов’язані зі специфікою функціонування партій у
політичній системі поставторитарного суспільства в умовах його руху до засвоєння і втілення
в життя світових демократичних цінностей.

In the article we regard Problems connected with the specificity of functioning parties in political
system of Postauthoritarian society in the conditions of its movement to adoption and realize world democratic
values.
Ключові слова: Політичні партії
13. Новиков М.М. Становлення та розвиток бікамералізму в історичній ретроспективі
У статті розглядаються питання виникнення та становлення двохпалатного парламентаризму,
історичні трансформації принципів формування його частин, місця та ролі в системі розподілу
влади. Виокремлюються та аналізуються моделі бікамералізму, в яких він реалізовувався в
історичній ретроспективі: “антична”, “станова”, “модернова”. Вибудовується перспектива його
вивчення на підгрунті інтегрованого залучення підходів, вироблених у межах класичного
інституціонального аналізу і неоінституціональної парадигми.

The paper deals with the problem of origins and the further development of bicameral parliamentarism,
historical transformations of the principles of its forming, its place and role in system of division
of power. The models of bicameralism in their historical retrospection (i.e. “antique”, “medieval”,
“modern”) are defined and analyzed. The perspective of its studying on the basis of complex using of
the classic institutional analysis and the neoinstitutional one is marked.
Ключові слова: бікамералізм історична ретроспектива
14. Пояркова Т.К. Соціальна довіра як умова утворення громадянського суспільства
У статті розглядаються питання виникнення та становлення двохпалатного парламентаризму,
історичні трансформації принципів формування його частин, місця та ролі в системі розподілу
влади. Виокремлюються та аналізуються моделі бікамералізму, в яких він реалізовувався в
історичній ретроспективі: “антична”, “станова”, “модернова”. Вибудовується перспектива його
вивчення на підгрунті інтегрованого залучення підходів, вироблених у межах класичного
інституціонального аналізу і неоінституціональної парадигми.

The paper deals with the problem of origins and the further development of bicameral parliamentarism,
historical transformations of the principles of its forming, its place and role in system of division
of power. The models of bicameralism in their historical retrospection (i.e. “antique”, “medieval”,
“modern”) are defined and analyzed. The perspective of its studying on the basis of complex using of
the classic institutional analysis and the neoinstitutional one is marked.
Ключові слова: Соціальна довіра суспільство
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
15. Лісовський В.М. Регіональна політика в Україні та її роль в модернізаційному процесі становлення держави
Стаття розкриває сутність та зміст регіональної політики держави. Звернута основна
увага на взаємозв’язок центральних органів влади з регіонами України.

An article is disclosing essence of the regional statе’s polity. The main attention was given by interrelationship
central organs of government and Ukrainian regions.
Ключові слова: Регіональна політика
16. Євтушенко О.Н. Проблеми української державності в контексті обговорення проекту Закону України “Про державну службу”
У статті розглядаються проблеми української державності, піднімаються питання, як і в
якому напрямку варто реформувати державну службу в контексті обговорення проекту Закону
України „Про державну службу”. На думку автора, головним вектором модернізації державної
служби повинно бути приведення її у відповідність з вимогами ринкового і демократичного
суспільства, тобто державна служба повинна стати громадянською службою, відповідальною
перед суспільством, що оплачує її діяльність.

In this article the author deals with the problems of reforming state service of Ukraine are considered.
On a think of the author a main direction of modernizing of a state service should become reduction
it in the correspondence with requests of democratic state. The state service should become a public
service responsible before of society.
Ключові слова: Українська державність
17. Костельнюк М.М. Державницькі погляди в літературній спадщині митрополита Петра Могили
Звертається особлива увага на історію українського народу.

The main attention is paid to the role in history of Ukrainian people.
Ключові слова: Петро Могила
18. Шведова Г.Л. Соціально-політичні аспекти розвитку корупції в працях сучасних українських дослідників
У межах даної статті розглядаються соціально-політичні аспекти розвитку корупції в
працях таких сучасних українських дослідників, зокрема, як Невмержицький Є.В., Камлик М.І.,
Мельник М.І., Лукомський В.С. Автор обмежується, головним чином, аналізом різних поглядів на
визначення поняття корупції, на її взаємозв’язок з організованою злочинністю, мафією, іншими
чинниками, що безпосередньо впливають на розвиток цього явища.

In this article the author consider the social and political aspects of the corruption’s development.
These aspects consider in the editions of such contemporary Ukrainian sciences as Nevmerjitskiy E.,
Kamlik M., Melnik M., Lukomskiy V. The author analyzes the different opinions on the corruption’s notion,
it’s tie with the organized criminality, other institutes, which have influence on the corruption’s
development.
Ключові слова: Корупція
19. Псалтирник О.С. Роль і місце українського парламенту в системі органів державної влади
У статті йдеться про органи державної влади, їх законність та правомірність. Особлива
увага приділяється парламенту України, його структурі, складу та функціям, а особливо
обов’язкам, які покладені на цей представницький орган народу, через який народ
опосередковано здійснює владу, що йому належить.

The article is about the organs of state power, their legality and legitimacy . The special attention is
paid to the parliament of Ukraine, his structure, composition and functions, and especially obligations,
which are fixed on this representative organ of peoples, through which people mediatedly carry out
power, that belongs to them .
Ключові слова: парламент влада держава
20. Мілова М.І. Проблема “сильної” держави у посткомуністичній трансформації
У статті розглядається одна з актуальних проблем посткомуністичної трансформації –
роль держави у сучасних перетвореннях. Автор обґрунтовує необхідність “сильної” держави,
здатної вирішити завдання, які стоять перед суспільством. Основну увагу приділено
економічним і соціальним функціям держави і проблемі її взаємовідносин з громадянським
суспільством.

The article deals with one of the most actual problems of the Post-Communist transformation of state
and it’s role in the nowadays changes. The author grounds the necessary of the “powerful” state, which
is able to solve the society faced goals. Special attention is paid on economic and social functions of
Ключові слова: Проблема сильної держави
21. Cухорукова А.Л. Взаємодія органів державної влади з політичними об’єднаннями громадян на сучасному етапі розвитку України
У статті розглядаються питання взаємозв’язку органів державної влади з політичними
об’єднаннями громадян.

The inter connections between the government institutions and political organizations of people are
shown in this article.
Ключові слова: Державна влада громадяни
22. Петракова Є.Р. Політико-інженерна діяльність і електоральний процес
Мета даної статті – проаналізувати організаційну структуру політичного маркетингу,
зокрема, фінансування виборчих кампаній і методів виборчої інженерії.

The purpose of this article – organizational structure of political marketing, in particular, financings
of election campaigns and methods of selective engineering are analyzed.
Ключові слова: Політико-інженерна діяльність електоральний процес
23. Карабут Г.В. Забезпечення енергетичної безпеки України
У статті розглянуто поняття загрози енергетичній безпеці України, причини, що їх
спричинили, проаналізовано нормативно-правову базу, стан вирішення цієї проблеми. Автором
запропоновано напрямок забезпечення енергетичної безпеки нашої держави на основі
інтеграційних процесів та зацікавленості в цьому питанні з боку Європи і Росії.

In the article the issue of the threat to the energy-security of Ukraine and the reasons which
caused it are concerned besides the law-base and the level of solving this problem is analyzed. The
author has proposed the direction of providing the energy-security of our country on the base of the
integrational processes and European and Russian interest towards this question.
Ключові слова: безпека енергетика
24. Григор’єв Є.М. Деякі аспекти розвитку підприємництва в Україні
Стаття присвячена одному з головних аспектів економічної безпеки України –
підприємництву. У зазначеній праці характеризуються етапи розвитку підприємництва в
Україні, визначаються завдання Уряду по розбудові підприємництва на початку 90-х років ХХ
століття. Також окреслюються проблемні питання розвитку підприємництва та деякі шляхи їх
вирішення.
Ключові слова: Підприємництво
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
25. Наумкіна С.М., Ткачук Ю.В. Глобализация как тип социальной трансформации
В статье основное внимание уделяется анализу разных подходов к процессу глобализации,
определению его существенных признаков, положительных и отрицательных черт.

In this article the basic attention is given to the analysis of various approaches to process of globalization,
definition of its important characteristics, the positive and negative sides.
Ключові слова: Глобализация социальная трансформация
26. Вузька О.П. Україна – ЄЕП. Чого очікувати?
У статті визначається відповідність положень Угоди про формування Єдиного
економічного простору Конституції та законодавству України. Підкреслюється єдність
східного та західного вектора розвитку економіки України.

The article determines the correspondence of To Constitution and of Ukraine. It shows the community
the east and the west directions of transformation of Ukraine economy.
Ключові слова: ЄЕП
27. Семенкова М.А. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на нерівномірність розвитку країн
У статті розглядається вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на нерівномірність розвитку
країн і регіонів. Показана різниця стартових умов розвитку розвинутих країн і країн, що
розвиваються, а також виявлені фактори, що обумовлюють посилення нерівномірності
розвитку на сучасному етапі.

The influence of internal and external factors on the uneven development of countries and regions is
examined in the article. The starting and modern conditions of developed and developing countries are
pointed out.
Ключові слова: Внутрішні зовнішні фактори неровномірність розвиток
28. Палагнюк Ю.В. Порівняльний аналіз правових аспектів реформ у сфері медіа в Україні та Республіці Польща
У статті зроблено порівняльний аналіз правових аспектів реформ у сфері медіа в Україні та
Республіці Польща. Окрема увага приділена аналізу Основних Законів країн щодо свободи слова
та засобів масової інформації.

The comparative analysis of the legal aspects of the media reforms in Ukraine and Poland are done
in this article. Special attention is paid to the analysis of the constitutions of the countries in the field of
freedom of speech and the media freedom.
Ключові слова: медіа аналіз право Польша
29. Шаповалов О.Г. Роль ХДС/ХСС у політичній системі ФРН: політологічний аналіз
У статті зроблена спроба політологічного аналізу діяльності політичної партії ХДС/ХСС
(ФРН) з синхронічного та діахронічного погляду і розглядається роль партії у політичній
системі ФРН.

The writer of the article tries to do the attempt of politological analysis of activity of political party
CDU/CSU (Germany) with synchronic and diachronic points of view and analyzes the role of the party
in political system of Germany.
Ключові слова: ХДС/ХСС ФРН
30. Шевчук О.В. Орієнтальні виміри зовнішньополітичної взаємодії у форматі РФ-КНР
Стаття присвячена аналізу орієнтальних змін у зовнішньополітичних концепціях РФ та
КНР, пов’язаних із геополітичними трансформаціями кінця ХХ – початку ХХІ ст. Здійснена
спроба з урахуванням сучасних тенденцій політичного розвитку спрогнозувати подальші
тенденції та вектори зовнішньополітичної взаємодії у форматі Російська Федерація –
Китайська Народна Республіка.

The article is devoted to the analysis oriental changes in the foreign policy conceptions of Russian
Federation and People’s Chinese Republic which are connected with geopolitics transformations XX
end XXI beginning. The author attempted to profit the farthest tendencies and vector foreign policy interaction
in the format Russian Federation and People’s Chinese Republic with taking info account
modern tendencies of the political development.
Ключові слова: РФ КНР
31. Седнєва Н.О. Регулювання мовних питань в Україні та Європейська хартія регіональних мов чи мов меншин
У статті розглядаються питання державного регулювання мовної політики України періоду
Незалежності. Зокрема звертається увага на ратифікацію Європейської хартіїї регіональних
мов чи мов меншин. Виокремлюються основні пріоритети та проблемні питання, що постали
перед Україною на шляху до вирішення мовних питань.

The questions of the state adjusting of language policy of Ukraine in period of independence are
examined in the article. In particular pay attention to ratification of European Charter for Regional or
Minorities Languages. It is selected basic priorityу and problem questions which got up before Ukraine
on a way to the decision of linguistic questions.
Ключові слова: Європейська хартія мова меншини
32. Гладенко В.М. Проблеми розуміння сучасного тероризму
У статті автор подає хронологію терористичних атак 11 вересня 2001 року в Сполучених
Штатах Америки. Торкається проблеми розуміння сучасного тероризму. Аналізує та описує
подальший розвиток подій, зокрема антитерористичну кампанію в Афганістані та “іракську
війну”. Звертає увагу на ставлення України до терактів 11 вересня та її участь у діях
антитерористичної коаліції.

In this article the author presents the chronology of terrorist attack of 11-th September 2001 in
United States of America. He touches the problem of present-day terrorism understanding. He analyses
and describes the further events evolution, particularly the anti-terrorist campaign in Afghanistan and
“Iraqi war”. He pays attention on attitude of Ukraine toward to terrorist acts of 11-th September and its
part in anti-terrorist coalition actions.
Ключові слова: терроризм
33. Авдєєв І.О. Традиційна конфуціанська політична культура Давнього Китаю
Стаття являє собою намагання виявлення і аналізу політичного та економічного в
конфуціанстві, а також процесу трансформації і синтезу основних концепцій про управління
державою цих давньокитайських учінь.

The article presents the attempt of discovering and analyze of political and economical in confutsianism
and process of transformation and synthesis of basic conception about management with state
of these ancient Chinese doctrine.
Ключові слова: Китай політична культура