Вступ
1. Гаркуша О.М. Проблеми та шляхи оптимізації розвитку економічних взаємовідносин у Причорноморському регіоні
Стаття присвячена аналізу економічної та політичної ситуації на Півдні України в сучасних умовах розвитку та їх впливу на екологічну ситуацію даного регіону. Автор пропонує можливі шляхи раціоналізації соціально-економічного процесу, який може стати твердою запорукою ефективного вирішення багатьох екологічних проблем регіону та України.

The article is dedicated to the analysis of an economical and political situation in the south of Ukraine in modern conditions of development and their influencing on an ecological situation of the given location. The writer tenders possible routes of streamlining of social and economic process, which one can become the firm basis of the effective solution of many ecological problems of location and Ukraine.
Підготовка кадрів нової генерації для потреб регіону
2. Мельніченко В.В. Роль вищих навчальних закладів і наукових центрів у підготовці кадрів нової генерації для потреб регіону
В умовах проведення реформи вища школа України повинна швидко і адекватно реагувати на всі
суттєві зміни, а також забезпечувати таку фундаментальну підготовку спеціалістів різних рівнів, яка
б допомагала їм зберігати корисність у швидкозмінних умовах ринкових відносин і конкуренції.
Автор в найбільш узагальненому вигляді окреслює основні вимоги до спеціаліста нової генерації
для потреб регіону. Йдеться про необхідність модернізації підготовки кадрів в умовах вищої школи.
Акцент робиться на особистісно-гуманістичній орієнтації змісту освіти.

According to the reforming process the Ukrainian higher educational establishments have to demonstrate rapidly and equivalent reaction about the essential changes provide fundamental education of the specialists. That would help them to preserve their profit in competitive market conditions. The author describes the main claims connected with the new generation specialist status who works in a region.That’s why personnel training in high school should be modernized. The author stresses on the personality and humanistic substance of education.
3. Багмет М.О. Основні напрямки діяльності Миколаївського центру політичних досліджень : досягнення та перспективи
У статті висвітлюється досвід роботи Миколаївського центру політичних досліджень, який діє з 2000 р. при Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили, окреслюються певні
досягнення та подальші перспективи.

The article is about The Centre of Political Studies that works since 2000 in State Humanities University in Муkolaіv. The author outlines main milestones of the Centre’s experience, its achievements and future prospects.
4. Токовенко О.С. Діяльність Дніпропетровського національного університету по підготовці фахівців-політологів
У статті на основі досвіду Дніпропетровського національного університету розглянуто проблеми
підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців-політологів.

The issue contains review of the problem of high-qualified specialists in the field of political sciences preparing.
Історичні аспекти суспільного розвитку
5. Рибачук М.Ф.,Шкурат І.В. Виборча система України : від первіснообщинного ладу до епохи глобалізації
Найхарактернішою рисою демократії є формування представницьких органів влади з допомогою виборів.
Україна за роки незалежності пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи. Подальше
вдосконалення виборчого законодавства, виборчої системи, підвищення політико-правової культури
учасників виборчого процесу має будуватись на передовому досвіді світової виборчої практики з
урахуванням історичних і національних традицій українського народу.

The most important trait of democracy is possibility to form representative power by means of elections. Ukraine in the years of its independence came through some stages of modernising of its electoral system.The further developing of electoral legislation and of the electoral system, enhancing of political and legal culture of participants in the electoral process should be based on the modern experience of the world electoral practice, taking into account historical and national traditions of Ukrainian nation.
6. Фесенко А.М. Проблеми політичної боротьби в СРСР у 1920-ті роки під кутом зору використання тактики політичного блокування
Дана стаття актуалізує досвід проблем політичного блокування (утворення коаліцій політичних
угруповань), який існував під час політичної боротьби в СРСР в 1920-ті роки. Акцентується увага на
небезпеках втрати „політичного обличчя” фігурантами політичних коаліцій, що має неабияке значення в
умовах сучасних виборчих кампаній.

This article deals with the problems of political coalitions which are formed during the political struggle in the USSR on 1920-s. The author aspires to actualize this experience and stresses on the question connected with preserving of the “political face” by coalition parties.
7. Соболь П.І. Опір українізації у профспілках Півдня України : 20-ті роки ХХ століття
У статті розглядаються факти, тенденції спротиву радянській політиці українізації в профспілках Півдня України 1920-х років, які зумовили її крах.

In the following article are examined facts and tendencies of the resistance to the resistance to the soviet policy of Ukrainization in the trade unions of the South of Ukraine in 1920-s, which caused the fall of this policy.
Актуальні проблеми політичного менеджменту
8. Іванов М.С. Роль політичної освіти в процесі реформування конституційних засад сучасного українського суспільства
В даній статті розглядаються деякі аспекти проблем, які пов’язані з реформуванням конституційних основ українського суспільства, вирішення яких безпосередньо обумовлено піднесенням рівня політичної
свідомості громадян та формуванням відповідної до демократичних перетворень поведінки політичної еліти нашої держави.

In the given article some aspects of problems bound with reforming of the constitutional bases of the Ukrainian company are esteemed, the solution which one is directly conditioned by rise of a level of political consciousness of the citizens and formation of the behavior, conforming to democratic transformations, of political superstrain of our state.
9. Шитюк М.М.,Єнтіс М.Є. Проблема політичного лідерства в сучасній Україні
В даній статті робиться спроба розкрити одну з найактуальніших проблем сьогодення – який
політичний лідер потрібен нашій державі. Аналізується типологія лідерства, акцентується увага на
співвідношенні типу державного правління з певними ознаками лідерства.

This article is an attempt to reveal the urgent question of political leadership in today’s Ukraine. The author analyses a typology of leadership, emphasizes on correlation of state government system and particular features of leadership.
10. Шубін С.П. Політичний маркетинг як ефективний метод дослідження сучасних політичних процесів
У статті висвітлюються питання, пов’язані з суттю політичного маркетингу, його функціями, а також
методами його практичного застосування в дослідженні сучасних політичних процесів.

The questions related to essence of political marketing and its functions, and also methods of his practical application in research of contemporary political processes are considered in the article.
11. Славко Т.О. Міжсекторне співробітництво як один з чинників формування громадянського суспільства
Стаття присвячена питанням співробітництва між основними секторами місцевої громади. Це питання
розглядається у контексті розбудови громадянського суспільства. Окрему увагу приділено питанню
правового забезпечення місцевого самоврядування. Автор аналізує проблеми взаємодії місцевої влади та
громадських організацій, а також перспективи та можливості поглиблення міжсекторної співпраці.

The article is devoted to the main issues of cooperation between main sectors of local community. This problem is given in the context of building civil society. Particular attention is paid to legal basis for local self-government. It gives the analysis of the problems of cooperation of local authorities and non-governmental organizations. The author considers prospects and abilities for extending trans-sectoral cooperation. Political analysis is made on the basis of current materials and research methods.
12. Шведова Г.Л. Корупція як соціально-політичний феномен сучасного суспільства
У межах статті розглянуто явище корупції як негативний феномен розвитку сучасного суспільства.
Визначено політичні, економічні, соціальні наслідки проявів корупції. Виявлено мотиви та першопричини виникнення корупційних відносин та сформульовано можливі шляхи створення ефективної системи протидії цьому явищу.

This paper has a deal with the corruption phenomenon in the modern societies. Political, economical and social aspects of this phenomenon are determined, and motivation and origins of this one are formulated too. Some possible affective mechanisms for the elimination of the corruption have been established.
13. Псалтирник О.С. Створення Верховною Радою законодавчої бази України
Автором був застосований порівняльно-правовий метод дослідження фактів. Це дало
можливість проаналізувати сучасні проблеми діяльності Верховної Ради України, а також
виявити перспективи розвитку законодавчої влади України у зв’язку з конституційною
реформою.

The author found the comparative-legal method of facts investigation. It gave the opportunity to analyse the up-to-date problems of the Supreme Rada works and to find out the prospects of the legislative power development in Ukraine in connection with the constitutonal reform.
14. Бідзюра І.П. Реалії лібералізації української економіки
У статті ставиться питання про необхідність підсилення регулюючої ролі держави в секторах високих
технологій економіки, що відповідає загальносвітовій тенденції. Вказується на невідповідність
лібералізованої моделі сучасним реаліям нашої країни.Наводяться аналітичні дані, які підтверджують помилковість прийнятої на старті реформ моделі ринкової трансформації.Автор вказує на необхідність зміни в механізмах трансформаційних процесів, їх системного оновлення.

In the article to be put a problem on necessity of strengthening of an adjusting role of the state for quadrants of high technologies of economics, that responds the world-wide tendency. It is underlined on disharmony to the liberal model of reforms to modern realities of our country.
The analytical data are resulted, which one confirm an inaccuracy adopted on start of reforms of model of market transformations. The writer indicates necessity of change for gears of transformational processes, their system updating.
Особливості розвитку етнонаціональних процесів
15. Кіссе А.І. Міжетнічна взаємодія в Україні : етноісторичні традиції
У статті аналізуються основні історичні етапи формування етнонаціонального складу населення України.
Автор визначає показники міграції населення, вплив соціальних і етнонаціональних процесів на формування складу населення окремих регіонів України.

The main historic stages of forming ethno-national structure of the Ukrainian population are analysed in the article. The author distinguishes the main indices оf population migration, impact of social and ethnonational processes to forming population structure in regions in Ukraine.
16. Ляпіна Л.А.,Пономарьов С.Ю. Діалектика понять “культура” та “культура міжетнічного спілкування”
В роботі розглядається і обгрунтовується питання належності культури міжетнічного спілкування, що
виступає цілісним духовним утворенням, до загального поняття культури як його складового елементу.
Також увага приділяється характеру взаємозв’язків культури міжетнічного спілкування з іншими видами
загальнолюдської культури в їх діалектичній єдності та протилежності.

The issue of the standard of interethnical communication being a unique spiritual formation and, at the same time,an integral part of the wider concept of culture, is dealt with in this article. More to that, particular attention is paid to the character of relation of the standard of interethnical communication to the variaty of cultures and standards i.e political culture, moral etc. in their dialectics.
17. Каймаразов М.Д.,Кірпенко О.Г. Діяльність національно-культурних товариств Миколаївщини : досвід та перспективи
В даній статті мова йде про діяльність національно-культурних товариств, котрі існують на території
м. Миколаєва та Миколаївської області. Особлива увага приділяється Раді національностей, яка своєю
діяльністю координує та підтримує роботу національно-культурних товариств, забезпечує єднання
етнічних спільнот, що мешкають у нашому краї, й тим самим сприяє миру та злагоді в усій Україні.

This article is mainly about activity of national and cultural associations, which are situated in Mykolaiv region.Much attention is paid to activity of Nationalities Council, which supports the work of national and cultural associations, provides the unification of ethnic minorities, who live in our region. So, in such way this organization assists peace in Ukraine.
Проблеми соціальної політики
18. Ханстантинов В.О. Концептуальні засади соціальної роботи в сучасному українському суспільстві
У статті автор аналізує актуальні проблеми становлення соціальної роботи як галузі наукового знання.
Розглядаються головні концептуальні засади і загальні моделі її, що розроблені західними фахівцями.
Зроблено спробу визначити концепцію соціального служіння як найбільш прийнятну для умов українського
суспільства. Висвітлені деякі її риси.

The article is devoted to some problems of social work. The main general concepts of social work in Western countries are considered. The author offers a social service concept to this society as it meets the situation here.
19. Півторак О.В. Передумови формування української соціальної політики у 90-х рр. ХХ століття
Стаття торкається проблем передумов становлення соціальної політики в Україні на початку 90-х років
ХХ століття. Автор привертає увагу читача до причин і передумов формування української соціальної
політики, зупиняючись детальніше на економічному, політичному, соціально-демографічному та
психологічному контекстах її формування.

The article touches on the issues of preconditions of statement of Ukrainian social policy in 90s of XX century. The author of the article turns reader’s attention to economical, political, social, demographical and psychological contexts of forming social policy in Ukraine.
20. Москаленко В.В. Вплив ідеологічних факторів на формування і розвиток систем соціального захисту
У статті аналізуються погляди на теоретичне та практичне втілення соціального захисту в різних
політичних ідеологіях (консервативній, ліберальній та соціал-демократичній). Робиться спроба виявити й оцінити плив ідеологічних факторів на формування й розвиток систем соціального захисту.

The article deals with the opinions about the theoretical and practical aspects of social security in different political ideologies (conservative, liberal and social-democratic). The author makes an attempt to reveal and assess the influence of ideological factors on the forming and development of the social security systems.