Політологія
1. Харьковщенко Є.А. Автокефалія і політика
Автор статті аналізує історичні умови формування сучpасних політико-релігійних колізій, які загострюють автокефальне протистояння в Україні. У підсумку вказується необхідність глибокого вивчення історичних чинників сучасного церковно-релігійного життя в українській державі.

The writer of the article analyzes historical conditions of formation of the modern political-religious conflicts of duties, which one aggravate autocephalous opposition in Ukraine. In the total the necessity of steep analysis of the historical factors of modern church-religious life for the Ukrainian state is substantiated.
2. Вузька О.П. Реалізація основних засад митно-тарифної політики в сучасній Україні
У статті визначається відповідність формування митно-тарифної політики в Україні загальноприйнятим міжнародним правилам. Одночасно висвітлюються окремі проблеми, що потребують вирішення шляхом внесення змін до діючого законодавства у сфері зовнішньої торгівлі.

In the article author determines the correspondence of duty-tariff policy in Ukraine to international regulations. At the same time the article covers particular issues to be solved by making alterations to actual legislature in field of foreign commerce.
3. Пахомова М.М. Формування інституту президентської влади в Україні
Автором був застосований історичний метод дослідження фактів, що дало йому можливість проаналізувати процес становлення інституту президентства в нашій країні, простежити його витоки. Буде розглянута спроба затвердження інституту президентської влади в Україні на початку ХХ ст., а також заснування Президентства в незалежній Україні.

The author used historical method of studying facts, which gave him the possibility to analyse the process of beginning of presidential institute in our country, to follow its source. The attempt of confirming of presidential authority institute in Ukraine in the beginning of the 20-th century and also the foundation of Presidenting in independent Ukraine.
4. Багмет М.О., Корицька В.О. Роль владних структур по виробленню молодіжної політики
У статті на документальних джерелах досліджуються проблеми молодіжної політики в Україні. Особлива увага зосереджується на співпраці органів державної влади і місцевого самоврядування із молодіжними організаціями.

In the article on the grounds of documents data author studies the issues of state policy in youth sphere in Ukraine. Particular attention is paid to the cooperation of state authorities and local self-government with youth organisations.
5. Мазан Р.С. Взаємодія державної влади та соціальних інститутів щодо посилення політичної активності молоді
У статті розглядається проблема формування державної молодіжної політики шляхом взаємодії державної влади, соціальних інститутів, громадських молодіжних організацій.

The article deals with the problems of forming of youth policy by means of interaction of state power, social institutions, public, youth organizations.
6. Курілло В.Є., Савченко О.В. Public Relations для вищих навчальних закладів
У роботі висвітлюються різні аспекти PR-діяльності сучасних вищих навчальних закладів. Розкриваються зміст, особливості, цілі, методи та засоби вузівських PR.

Different aspects of higher education PR activities, such as content, distinctive features, purpose, methods, techniques are discussed in the article.
7. Ярошенко В.М., Коротич А.Б. Аналіз гендерної політики на Миколаївщині
У статті розробляється проблематика розширення гендерної демократії в Україні. Автор формулює шляхи утвердження гендерного рівноправ’я у всіх сферах суспільного життя на прикладі Миколаївської області.

The article deals with problems of spreading of gender democracy in today’s Ukraine. The author formulates the paths for affirming equality of gender rights in realms of social life by the example of Mykolayiv region.
8. Шкварець В.П. Про співця рідного краю – “кароокої Скіфії” – Бориса Миколайовича Мозолевського
У статті висвітлюється життя і творчість Бориса Миколайовича Мозолевського, визначного українського історика, археолога, поета першої третини – кінця ХХ ст., вихідця з Миколаївщини. Він – визначний скіфознавець, автор майже 60 наукових праць, семи збірок поезій, лірично-прозової поеми “Дума про степ”, відкриття-знахідки ХХ ст. – Скіфської Пекторалі та ін.

In the article the life and creative work of Mozolevskyi Borys Mykolayovych, an outstanding Ukrainian historian, archaeologist and poet of the first quarter’s – end of the XX century are showed, he was born in Mykolayiv region. He is a well-known Scythian connoisseur, the author of about 60 scientific works, seven collected poetry, he wrote a lyrico-prose poem “Thought about a Steppe”, discovered treasure of the XX century – Scythian Pectoral (a golden neck decoration) etc.
9. Левченко Л.О. Деякі актуальні питання міфотворчості в сучасній Україні
У статті розглядаються проблеми формування міфів у свідомості індивідів, процес нав’язування міфологічного повідомлення, пристосування його до рівня споживання пересічним громадянином. Також аналізуються особливості української сучасної міфотворчості.

The article deals with the problems of forming myths in mass consciousness. It considers the process of imposing mythological messages, exactly its adjustment to average consumer’s perception level. The author analyses the specific features of myth-creating in today’s Ukrainian society.
10. Лісовський В.М. Використання традицій Запорозької Січі у сучасній розбудові паланок на Півдні України
У статті розкривається питання територіально-адміністративного поділу земель Запоріжжя. Звертається увага на роль кошової та паланкової старшини в управлінському процесі на Півдні України. Розкриваються причини виникнення козацтва в сучасній Україні.

The question of territory-administrative division of lands in zaporijhia is under discussion in the article. The attention is paid to the role of Cossack’s chief and palankovy master sergeant in the process of governing in the South of Ukraine. The reasons of Cossacks appearing in up-to-date Ukraine are revealed.
11. Іванов М.С. Роль політичної освіти у формуванні комуністичної політичної системи Радянського Союзу
Стаття присвячена проблемі впливу системи політичної освіти на формування тоталітарної політичної системи Радянського Союзу та вивченню шляхів подолання її стереотипів в сучасному суспільстві, яке йде по шляху демократизації.

The article is dedicated to a problem of influencing of a system of political education on formation of a totalitarian political system of the Soviet Union and analysis of ways of overcoming of his stereotypes in modern Ukrainian society, which one goes on a path of democratization.
12. Колесніченко Н.М. Проблеми політико-правової і громадянської освіти в Україні
Стаття присвячена проблемам формування політичної та правової культури громадян як необхідної умови на шляху українського суспільства до демократичної консолідації.

The article deals with the problems of the citizens’ political and lawful culture as a necessary condition for the Ukrainian society to democratic consolidation.
13. Ляпіна Л.А. Етнічна і національна ідентичності: харатеристика теоретико-методологічних підходів
У статті аналізуються різні теоретико-методологічні підходи щодо визначення понять “етнічна ідентичність” та “національна ідентичність”, які існують у сучасній вітчизняній та зарубіжній етнополітологічній літературі.

In the article the author analyses various theoretical and methodological approaches towards definition of concepts “ethnics identity” and “national identity” in the Ukrainian and foreign academic sources on the questions of ethnopolitology.
14. Фесенко А.М. Політичні альтернативи 1920-х років у СРСР. Нарис вітчизняної історіографії проблеми
У статті розглядається стан сучасної історіографії з проблематики боротьби політичних альтернатив розвитку СРСР у 1920-ті роки. Це дозволяє виявити сукупність стартових позицій для переходу на новий етап вивчення проблематики після необґрунтованої перерви 1990-х років.

This article deals with the historiographical questions of the USSR 1920-s alternatives. It makes possible to show the significant start positions to continue studying these discussion historical problems.
15. Перфільєва А.О. Релігійні чинники індігенізаційних процесів у сучасній Україні
У статті розглядаються релігійні чинники індігенізаційних процесів у сучасній Україні, їхні причини та наслідки.

The issue contains the information about religious reasons of indian-genesious processes in modern Ukraine, their causes and effects.
16. Євтушенко О.Н. Опіка та піклування в російському законодавстві в другій половині XІX століття (на прикладах селянської громади Південного регіону України)
Стаття присвячена особливостям опіки та піклування в післяреформений період на прикладах селянської громади Південного регіону України.

This article is devoted to features of trusteeship and guardianship in the period after reform on examples of a country community of southern region of Ukraine.
Міжнародні зв'язки та зовнішня політика
17. Чемшит О.О. Бразилія, Аргентина і Венесуела: масові політичні рухи в ХХ столітті
Автор статті аналізує історичний розвиток масових політичних рухів у провідних країнах Латинської Америки. До результатів дослідження можна віднести твердження про те, що використання ліберально-демократичної моделі політичного розвитку в незахідному соціокультурному середовищі неефективне, а політичні еліти в нестійких системах фактично представляють інтереси не основної частини населення, а зовнішньополітичних суб’єктів.

The writer of the article analyses historical development of mass political motions in leading countries of Latin America. To a findings of investigation it is possible to attribute the statements that usage of liberal – democratic model of political development in non-persistent sociocultural to medium are ineffective, and their political superstrains actually represent not a main body of the population, and foreign-policy subjects.
18. Дудко І.Д. Україна в системі національних інтересів США
Стаття присвячена визначенню місця України в системі національних інтересів США. Автор статті прагне проаналізувати процес становлення політичної лінії США щодо України на етапі її незалежності, головні аспекти “інтересу” США до України протягом 1990-х рр., особливості стосунків США з Україною за сучасні часи.

The article is dealing with the place of Ukraine in the system of the national interests of the USA. Authoress of article tries to analyse the process of the USA political line formation towards Ukraine in the period of its independence, main aspects of the USA “interest” to Ukraine in the 1990-s, special features of the USA-Ukraine relations in nowadays.
19. Шепєлєв М.А. Регіоналізація міжнародного співробітництва України та шляхи оптимізації зовнішньополітичного механізму держави
Розглядаються основні напрями регіоналізації міжнародного співробітництва України та заходи, спрямовані на вдосконалення державного механізму регулювання міжнародних зв’язків українських регіонів.

The general directions of international cooperation’s regionalisation in the Ukraine and the problems of optimization of it’s regulation state mechanism are analysed.
20. Седляр Ю.О. Стратегічне партнерство між Україною і Російською Федерацією в економічній сфері
Стаття присвячена розгляду реалізації стратегічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією в економічній сфері.

The article is devoted to aspects of development of Ukrainian-Russian relations in economic sphere. The profound political analysis is made in the context of strategic partnership’s principles. Positive and negative sides of this problem are analyzed.
21. Шевчук О.В. Українсько-китайські взаємовідносини у контексті творення системи безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону
У статті проаналізовано стан та перспективи розвитку взаємовідносин між Україною та Китаєм. З урахуванням сучасних тенденцій міжнародного політичного процесу розглянуто можливі варіанти та механізми розв’язання проблеми створення системи безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

The article analyses the condition and prospects of setting development of international relations between Ukraine and China. Possible version and mechanisms of setting the problem of creation the system of safety for Asian-Pacific region are considered taking into consideration the modern tendencies of the international political process..
22. Швець С.А. Українсько-російське зближення 1653-1655 років у політично-правових концепціях ХVІІІ – середини ХІХ ст.
Тема українсько-російського зближення 1653-1655 років досить широко застосовувалась як у наукових, так і в суспільно-політичних та ідеологічних концепціях. Найбільше – саме в двох останніх. Але, як не дивно, саме історія застосування цієї теми в суспільно-політичних концепціях, більше того – ужиткове використання в концепціях ідеологічних, майже зовсім не вивчалась. У даній статті розглядаються основні моменти формування проблеми українсько-російського зближення середини 50-х років ХVІІ ст. в контексті розвитку української політичної думки, а також її практичне застосування в ідеології та політичній боротьбі.

The subject of Ukrainian-Russian bringing together process had widely used in scientific and social, political and ideologist conceptions. The most often it was used in the last two of them. Surprisingly, it was the history of the usage this theme in social and political ideas and even more everyday using of it in ideologist conceptions has not been learned at all. In this scientific research basic facts of forming the problem of Ukrainian – Russian relations in the middle of the 50sth of the 18th century in context of development of Ukrainian political thought and problem of its usage in ideology and political struggle are considered.
23. Долгов О.В. Формування державної прикордонної служби України на рубежі ХХ-ХХІ ст.
Стаття присвячена аналізу процесу формування прикордонної служби України на рубежі XX-XXI ст. Показані основні етапи її становлення та особливості. Представлено сучасні проблеми охорони державних кордонів України.

The main topic of the article is analysis of Ukraine borders forming process in the period of the XXth century and the beginning of XIXth century. The author points at the basic stages of Ukraine border quard forming, marks the characters of this process and process presence to the current issues of Ukraine state border quard.