Політологія
1. Хмелевський М.О. Роль держави в сучасних економічних процесах
У статті розглядається роль, функції держави у вирішенні проблем ринкової економіки. Особливу увагу приділено важливості державного регулювання для розв’язання таких проблем, як екстерналії, проблема “зайця”, “інформаційна асиметрія” тощо.
The article deals with the state role and functions concerning problems of market economy. The author pays particular attention to the significance of state regulation in such problems as externalities, free riders problem, asymmetry of information.
2. Шклярський Ю.О., Шанц В.А. Інтеграція теорії і практики – запорука якісної підготовки фахівців для соціальної сфери на нинішньому етапі розбудови України
У статті розглядаються основні проблеми практичної підготовки соціальних працівників. Особлива увага звертається на інтеграцію теоретичного навчання з майбутньою професією, адже без єдності знань та вмінь не може відбутися справжній соціальний працівник.
The article deals with the main problems of practical preparation of social workers. Special attention is paid the theoretical study integration with the future profession, because without unity of knowledge and skills it is impossible to educate the real social worker.
3. Хома Н.М. Історичні етапи становлення соціальної держави
Стаття присвячена дослідженню сутності соціальної державності. Особливу увагу автор звертає на визначення історичних етапів становлення соціальної держави.
The article deals with the essence of social state. Тhe author pays special attention to the historical stages of social state development.
4. Колісніченко А.І. Український парламентаризм: становлення та шляхи розвитку
У статті наведений огляд витоків вітчизняного парламентаризму. Автор окремо торкається проблеми побудови парламенту в незалежній Україні. Наведено ряд протиріч, притаманних політичній системі сучасної України. Також аналізується ряд запропонованих концепцій побудови ефективного парламенту в Україні. Автор робить висновок про те, що ефективність законотворчого процесу залежить не стільки від структури парламенту, скільки від організації його діяльності і від фахової підготовки його складу.
The article represents the review of the Ukrainian parliament system background. Author pays particular attention to problems of building a modern parliamentary system, distinguishes discrepancies, analyses conceptions of its reforming to become working and effective. As a conclusion he claims that effectiveness of legislature depends more on its organisation and its members professional experience than on structure of parliament.
5. Василенко С.М. Політико-правові засади формування національно-патріотичних почуттів у майбутніх захисників Вітчизни
У статті висвітлюються політико-правові аспекти реформування допризовної підготовки у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних установах. Визначається роль державних органів у забезпеченні єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни.
The article deals with the political and legal aspects of reforming of preparation for the army in the education institutions of accreditation level? Professional technical and general educational institutions.
6. Курілло В.Є. Елементи теорії латентної політики
У наведеній статті аналізується місце і роль латентної політики у політичному житті суспільства, розглядаються різні підходи до неї та тлумачення цього поняття. Автор пропонує власну точку зору щодо дефініції, об’єкта, суб’єктів, функцій та структури латентної політики. Обґрунтовується ідея можливості існування науки про латентну політику.
In this article the role and place of secret/latent policy in political life are analyzed. The different approaches to the secret/latent policy are discovered. The author proposes his own point of view about definition, object, subjects, functions and structure of secret/latent policy. The idea of the science of latent policy is proposed.
7. Ляпіна Л.А. Історіографія проблеми ролі політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні
У статті висвітлюється вклад вітчизняних та зарубіжних вчених у дослідження проблеми ролі політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування. Особлива увага звертається на класифікацію наукових доробок суспільствознавців України, які розкривають суть та зміст названої проблеми.
The article deals with the contribution of scientists to the research about the role of political and civic institutes concerning with the forming of interethnic communication culture. The author pays particular attention to the science work classification of Ukrainian scientists, who deals with the essense and contents of the given problem.
8. Ярошенко В.М. Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молодого покоління України
У статті визначається важлива роль і місце молодого покоління на етапі реформування політичної системи в Україні. Розглядається формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді через правову освіту та удосконалення інституту демократичного лідерства.
Ticle deals with the role and position of generation on the stage of political system reformig in Ukraine. Attentin is paid to the forming of umane yalues in political conciousness.
9. Левченко Л.О., Чупрін Р.В. Проблеми політичної цензури у порівняльній перспективі
У статті висвітлюються проблеми політичної цензури, окреслюється коло способів її застосування. Зосереджується увага на постановці даного питання в демократичних країнах і міжнародних стандартах в цій області.
This article is devoted to the problem of censorship. The ways of its realization and the facts of censorship in democratic states are also described here.
10. Хорунжий А.Ф. Вітчизняна еліта: регіональний аспект
У статті йдеться про бажані параметри еліти, яка спроможна ініціювати та спрямувати соціальні перетворення. Аналізуються історичні та ментальні чинники, внаслідок яких виник феномен безелітності українського суспільства. Обгрунтовується необхідність почати формування української еліти від місцевого та регіонального рівнів.
The article is about necessary parameters for elite to initiate social changes and maintaining them in certain direction. Author analyses historic and mental factors that aroused the phenomenon of “without elite” in the Ukrainian society. He claims that to forming the Ukrainian elite it is necessary to begin from local and regional level.
11. Москаленко В.В. Передумови та особливості формування системи соціального захисту в Україні
Статтю присвячено визначенню передумов та головних рис формування системи соціального захисту в Україні. Основну увагу автор приділяє з’ясуванню особливостей функціонування соціального захисту, пов’язаних із його пріоритетами, завданнями, проблемами розвитку та ідеологічним характером.
The article deals with the preconditions and the main traits of social security forming in Ukraine. The author pays special attention to the peculiarities of social security functioning which concerning its priorities, tasks, problems of development and ideological character.
12. Шубін С.П. Психологічні чинники сучасного політичного конфлікту
Розкривається суть сучасних політичних конфліктів і, зокрема, роль психологічного чинника в них. Особлива уваги звертається на висвітлення питань психологічного характеру, що впливають на хід, тривалість і гостроту сучасного політичного конфлікту.
Opens up a gist of contemporary political conflicts and, specifically a which role wins back a psychological factor. Special attention to treats on elucidation of questions of psychological disposition that influence on motion, duration and sharpness of contemporary political conflict.
13. Гурмаза С.В. До проблеми зубожіння населення України в умовах трансформації суспільства
У статті мова йде про значну небезпеку суспільному розвитку в умовах перехідного періоду, яку створює бідність. Для досягнення цілей викорінення бідності, суспільної єдності та політичної активності громадян потрібні рішучі та краще скоординовані дії українських інституцій та міжнародних організацій, що діють в Україні.
The article is about a great danger connected with poverty that can influence the social development in transition period. Author claims that to overcome poverty, to maintain social unity and political activity of population, the Ukrainian political institutions as well as international organisations should coordinate their efforts in that very problem.
14. Сорока С.В. Діяльність неформальних молодіжних об’єднань в Україні у 80-х – на початку 90-х років XX століття
Статтю присвячено дослідженню діяльності неформальних молодіжних об’єднань в Україні у 80-х – на поч. 90-х років ХХ ст. Подаються періоди становлення неформального руху, класифікація молодіжних об’єднань.
The article deals with the activity of non-governmental youth organization of 1980-1990-s. Attentions also given to the stages of non-governmental movement.
15. Ніколаєнко Н.О. В.Н. Каразін у контексті соціально-економічного та політичного розвитку Російської імперії кінця ХVIII-XIX ст.
Стаття присвячена дослідженню життєвого шляху відомого громадського діяча, вченого В.Н. Каразіна. Дається характеристика громадській культурно-освітній діяльності вченого.
The article deals with life of the wele-known scientist Carazin. The attention is pard to the cultural and educational activity of the acientist.
16. Котляр Ю.В. Соціально-економічні форми протесту сільського населення України в 20-х роках ХХ ст.
Статтю присвячено дослідженню опору сільського населення України тоталітарному режиму у 20-х рр. ХХ ст. Подається аналіз основних соціально-економічних форм протесту селянства заходам режиму.
The article deals with resistance of Ukrainian rural population to the totalital regime in the 1920- s/ Much attention is given to the main socsal.
17. Тригуб О.П., Фадєєва К.О. Місце політичної культури у процесі глобалізації
У даній статті аналізуються соціокультурні явища у суспільстві та трансформація суспільної і національної свідомості, спричинених глобалізацією. Розглядається проблема “нації-держави” та цивілізації через призму тероризму та заходи посилення національної безпеки. Робиться спроба аналізу національного та інтернаціонального руху опору здійсненню проекту американо-центричного світу. Таким чином, автори доходять висновку про необхідність поєднання національної культури поряд з процесом культурної інтеграції соціуму як єдиного ефективного засобу боротьби з негативними наслідками глобалізації.
In given article are analyzed the socio-cultural phenomena in a society and transformation of public and national consciousness, given by globalization. The problem of “nation – state” and a civilization through a prism of terrorism and action of amplification strengthening of national safety is considered. Attempt of the analysis of national and international Resistance movement to realization of the project American-centric the world is done. Thus, authors come to a conclusion about necessity of association of national culture near to process of cultural integration of society as uniform effective means of struggle against negative consequences of globalization.
Міжнародні відносини
18. Багмет М.О., Шевчук О.В. Трансформація системи взаємовідносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у контексті руйнації біполярної системи міжнародних відносин
У статті зроблена спроба проаналізувати вплив характеру та спрямованості еволюції взаємовідносин у стратегічному трикутнику США – КНР – РФ на конструкцію системи міжнародних відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у контексті трансформації глобальної системи взаємовідносин у постбіполярний період.
An attempt to analyse the influence of the nature and direction of evolution of interrelations in the triangle USA – China – Russia on the construction of the sustem of international relation in Asian-Pacific region in the contexst of transformation of global post – war period has been moide in the given paper.
19. Калиновський В.Б. Напрямки розвитку ефективних інтеграційних об’єднань в умовах глобалізації
Стаття присвячена проблемам глобалізації. Автор науково обгрунтовує умови, за якими може бути посилена роль міжнародних впливових організацій у вирішенні нагальних проблем світової політики.
The article deals with problem of grobalization. The author states conditions that allow to strengthem the role of international organizations in the solution of the world policy problems.
20. Іванов М.С. Розвиток політико-освітянських концепцій в античні часи
Стаття присвячена розгляду окремих історичних сторін розвитку політико-освітянських парадигм, які передували сучасному баченню ролі, змісту та місця політичної освіти в організованому та керованому процесі пізнання політичного світу. Автор намагається дослідити найбільш продуктивні ідеї античних часів, що пов’язані з розумінням різних аспектів організації системи політичної освіти, які могли б, враховуючи досвід їх втілення в минулому, допомогти краще розуміти її роль і значення сьогодні.
The article is dedicated to consideration of the separate historical parties of development political-educational paradigm, which one have preceded to modern vision of a role, contents and places of political formation in the organized and controlled process of knowledge a political pattern. The writer aims to investigate(study) the most productive ideas of antique times, which one bound with comprehension of miscellaneous aspects of organization of a system of political education, which one could, allowing experience of their implementation in past, to help best to perceive his(its) role and value today.
21. Шведова Г.Л. Формування судової влади у загальному процесі державотворення окремих країн світу: історико-політичний аспект
У межах даної статті при розгляді історичного розвитку становлення судової системи автор обмежується, головним чином, аспектом розподілу гілок влади у державі, звертаючи особливу увагу на роль судової гілки влади, про відокремлення якої в самостійний державний інститут наголошував ще Аристотель.
In this article the author consider the history of law system formation’s development, exactly the devesion of authoritie’s branches in the state and the role of judicial authority in this process, which was distinguished as an independent state institution by Aristotel.
22. Кутовий Б.Б. Проблема політичного тероризму
В даній статті розглядаються головні аспекти проблеми політичного тероризму: його історичне коріння, методи та засоби діяльності, ідеологія. Робиться спроба визначити причини надзвичайної популярності даного методу вирішення політичних проблем.
This article is viewed the main aspects of problem, the historical backgrounds, the methods of activity and ideology the political terrorism. Author makes an attempt to determine the reasons of the most popularity in this method of decision the political problems.
23. Чебатков С.А. Україна та ідея євразійської цивілізації
У статті розглянуто місце України в теоретичних розробках ідеї євразійської цивілізації. Автор наводить основні положення євразійства як течії соціально-філософської думки та аналізує роль України в моделі євразійської локальної цивілізації.
In the article the Ukraine’s place in the model of Eurasian civilization are given. The article includes the analysis of Eurasian idea and Ukraine’s role in this theory.
24. Щербак Д.Ю. Доктрина нових реформ у Росії і початок її втілення президентом В. Путіним (травень 2000 – травень 2001 рр.)
У роботі розглянуто основний зміст реформаторських починань наступника Б. Єльцина у вказаний період, насамперед політичні реформи. Проаналізувавши заходи другого російського президента, що дають підстави говорити про новий імпульс у процесі реформування країни, автор дійшов висновку, що вони відповідають традиційному стилю проведення реформ у Росії та відрізняються обґрунтованістю, раціональністю та ґрадуалізмом.
In the article the main content of B.Yeltsin’s successor reform undertakings during the indicated period first political reforms, are considered. Analyzing the measures by the second Russian President, which give reasons to say about new impulse in the process of the reformation of the state, the author came to the conclusion, that they accord to the traditional style of conductions of reforms in Russia and are distinguished of validity, rationalism and gradualism.
25. Балушкіна Т.О., Сухорукова А.Л. Обгрунтування причин створення ГУУАМ у початковий період діяльності
Стаття присвячена висвітленню перспектив та шляхів розвитку ГУУАМ. Автор наводить основні віхи розвитку організації, а також передісторію її створення. Особлива увага приділена визначенню місця і ролі України в цій організації. Автор окреслив основні політичні, економічні та ін. аспекти співробітництва країн в межах діяльності організації. Політичний аналіз здійснений на основі новітніх джерел та методів дослідження.
The article is devoted to prospects and developmental paths of GUUAM. Author gives brief review for GUUAM development since its foundation as well as it’s pre-history. Particular attention is paid to Ukraine’s place and role in the organisation. Author outlines the main political, economical and other aspects of collaboration in the framework of organisation. Political analysis is made on the basis of current materials and research methods.
26. Простова О.І. Порівняльний аналіз політичних вимірів розвитку України та Польщі в 90-х роках ХХ століття
Стаття присвячена гострим питанням політичного і економічного розвитку двох сусідніх держав в умовах переходу до нової соціально-політичної та економічної моделі. Автор приділяє увагу головним відмінностям політичних чинників, які вирішальним чином вплинули на сучасний стан як України, так і Польщі. Своє місце в статті посідає дослідження ролі психологічних чинників політичних та соціально-економічних трансформацій в двох державах.
The article is dedicated by an acute problem of political and economical development of two neighbouring states in conditions of transition to new social-political and economical model. The writer gives attention to main differences of political factors, which one by a decisive grade have influenced state of the art, both Ukraine, and Poland. The place in the articles will sit(land) research of a role of the psychologic factors of political and social and economic transformations in two states.
27. Демченко В.Л. Допомога українського народу південним слов’янам у період розгортання Великої східної кризи
У статті (на основі багаточисельної джерельної бази) подано основні напрямки національно-визвольної боротьби південних слов’ян у період розгортання Великої східної кризи 70-х років ХІХ ст. і розкрито основні моменти допомоги українців братнім слов’янським народам.
In this article (on the basis of many sources and bibliographical materials on this problem) the main stages of the national-emancipatory movement of the South Slavs during the period of the Great Western Crisis of the 1870s and the main kinds of the Ukrainian help to the brotherly peoples are shown.
28. Седляр Ю.О. Теоретичні засади стратегічного партнерства
В даній статті розглядаються теоретичні складові стратегічного партнерства. Зокрема, основний акцент зроблено на таких фундаментальних складових, як стратегічні інтереси, стратегічні проблеми та спільний ефективний механізм їх розв’язання. При цьому дана проблема подається у контексті українських реалій, визначається складність її постановки на сучасному ґрунті. Концепція стратегічного партнерства розглядається крізь призму інтеграційних процесів в Європі і як стимул євроінтеграційної лінії України.
The article deals with concept approaches towards problem of strategic partnership. It gives profound analysis of the theoretical fundamental components of the category “strategic partnership”. It consists of common strategic interests, problems and approaches to their solving. This problem is given in the context of modern Ukrainian situation. This concept is considered as the stimulus and stable ground for European integration of Ukraine and its global involvement.
29. Сасімова В.В. Проблеми інтенсифікації навчального процесу при вивченні іноземних мов на факультетах політичних наук та права
Стаття розглядає аспекти проблеми інтенсифікації навчального процесу та професійної спрямованості при вивченні іноземної мови на політико-правових факультетах.
The article deals with the problem of intensification of the process of teaching foreign languages at law faculties. The article is addressed to foreign language teachers, specialists in pedagogics and methods of teaching.
30. Ромакін В.В. Академічна чесність як політична проблема
У статті стверджується, що проблема академічної чесності має велике значення для стійкого розвитку суспільства і повинна вирішуватись політичними шляхами. Автор вважає головною причиною зростання академічної нечесності протиріччя між традиціями класичного університету і прискореним розвитком суспільства.
The article asserts that the problem of academic honesty is of cardinal importance for sustainable development of the society. The problem must be solved by political ways. A contradiction between traditions of the classical university and accelerated development of the society is the main reason of academic dishonesty rising.